Diweddariad ar y system taliadau ysgol yn yr wythnos yn gorffen 24 Medi

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 24 Medi 2021

Mae Tîm y Prosiect yn gweithio’n galed gyda Civica i ddatrys y problemau parhaus gyda’r System Arlwyo Di-arian Parod newydd a Phorthol Addysg Civiva Pay. Mae rhywfaint o wella wedi bod ac mae’r diweddariad yma’n nodi’r hyn sydd wedi ei ddatrys a’r problemau sy’n dal i fod.

Y problemau y sonion ni amdanyn nhw yr wythnos ddiwethaf a allai fod yn effeithio ar rai rhieni o hyd yw:

 • Cyfrifon Prydiau Ysgol am Ddim (PYDd) - Mae’r broblem sylfaenol wedi ei datrys ac mae addasiadau wedi cael eu gwneud i sicrhau bod cyfrifon yn cael eu trin yn iawn ar gyfer lwfansau prydiau ysgol am ddim.  Bydd cyfrifon PYDd ym mhob ysgol wedi eu cywiro erbyn diwedd yr wythnos nesaf.
 • Mae problemau technegol yn dal i achosi oedi yn y gallu i weld trafodion a gweddill ar y system arlwyo di-arian parod - Os ydych chi wedi danfon e-bost i holi am y gweddill ar gyfrif eich plentyn, byddwn yn delio â phob ymholiad a bydd pob rhiant/gofalwr yn derbyn ateb llawn cyn gynted ag y gallwn. Yr e-bost ar gyfer materion gweddill ariannol prydiau ysgol yw cashlesscatering@torfaen.gov.uk
 • Ceisiadau cofrestru gan ddechreuwyr newydd - Mae’r rhan fwyaf o rieni wedi derbyn ceisiadau i gofrestru ac wedi cofrestru gyda Phorthol Civica Pay. Rydym yn delio â phob rhiant sydd wedi cysylltu â ni gyda phroblemau wrth gofrestru ac yn annog rhieni/gofalwyr i gysylltu os ydych chi’n dal i gael trafferth.
 • Taliadau Ychwanegol Awtomatig - Mae’r nam technegol a ganfuwyd gan Mastercard Payment Gateway Services wrth brosesu taliadau ychwanegol awtomatig wedi ei ddatrys, ond dyw tîm y prosiect ddim yn siŵr bod y gwasanaeth yn gweithio fel y dylai. Am yr wythnos nesaf ein cyngor o hyd i rieni yw mewngofnodi i borthol Civica Pay i:
  • Wirio gweddill cyfrif prydiau ysgol eich plentyn
  • Diffodd y taliadau awtomatig
  • Defnyddio Ychwanegu Arian i wneud taliad
 • Mae’r tîm a Civica Pay yn delio â’r broblem yma gyda Mastercard fel blaenoriaeth
 • Methiant/gwrthod taliadau - Mae Mastercard Payment Gateway Services wedi datrys y problemau prosesu a gafwyd gan gwsmeriaid Civica Pay yn genedlaethol ac yn anffodus hefyd, nifer o’n rhieni. Serch hynny mae gwaith yn parhau gyda Civica Pay i ddatrys pob enghraifft ble mae arian wedi ei gymryd ond does dim cofnod ar gyfrifon yn Civica Pay. Os yw rhieni’n pryderu am daliadau’n cael eu cymryd pan ddwedwyd wrthyn nhw fod taliad wedi ei wrthod, cysylltwch â educationpayments@torfaen.gov.uk
 • Cyfrifon Ysgolion Cynradd yn dangos ar ddangosfyrddau Porthol Addysg Civica Pay - Rydym wedi derbyn nifer o alwadau ac e-byst oddi wrth rieni sydd â’u plant wedi symud o’r ysgol gynradd i’r ysgol gyfun ond sydd yn dal i weld y cyfrif cynradd ar y dangosfwrdd.  Mae hyn yn achosi dryswch ac mae taliadau wedi eu gwneud ar gyfrifon cynradd yn lle rhai uwchradd.  Bydd hyn yn cael ei gywiro’r wythnos nesaf a bydd cyfrifon â dim arian ynddyn nhw yn diflannu o’r porthol i rieni yn awtomatig.

Cynghorir rhieni/gofalwyr i beidio â defnyddio’r system ddydd Mercher nesaf (29ain) o 11am tan 4pm ar gyfer taliadau oherwydd ni fyddan nhw’n cael eu prosesu oherwydd gwaith cynnal a chadw hanfodol.

Bydd tîm y prosiect yn parhau i roi’r diweddaraf i rieni/gofalwyr hyd nes y bydd y problemau i gyd wedi eu datrys a hoffem ddiolch i bawb am eu hamynedd a’u cydweithrediad.

Diwygiwyd Diwethaf: 04/10/2021 Nôl i’r Brig