Diweddariad ar y system taliadau ysgol yn yr wythnos yn gorffen 17 Medi

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 17 Medi 2021

Mae Tîm y Prosiect yn gweithio’n galed gyda Civica Pay i ddatrys y problemau parhaus gyda’r System Arlwyo Di-arian Parod newydd a Phorthol Taliadau Addysg Civica Pay sy’n parhau i effeithio ar rai ysgolion a rhieni/gofalwyr.

Rydym yn deall bod y problemau yma’n achosi anghyfleuster ond rydym am eich sicrhau bod y tîm yn gwneud pob dim sy’n bosibl gyda Civica i ddatrys y sefyllfa cyn gynted â phosibl:-

Y problemau y sonion ni amdanyn nhw yr wythnos diwethaf a allai fod yn effeithio arnoch chi o hyd yw:

  • Cymhwyster ar gyfer Prydiau Ysgol am Ddim (PYDd) yn disgyn oddi ar y system di-arian parod mewn rhai ysgolion - Roedd hyn oherwydd gosodiad mewnol o’r dyddiad yn y system. Ein cyngor o hyd yw “peidiwch â phoeni”, nid yw eich cymhwyster PYDd wedi ei effeithio a does dim angen i chi gysylltu â’r Cyngor na’r Ysgol oherwydd bod ein tîm yn gwybod pwy sy’n gymwys ac rydym yn cywiro’r sefyllfa. Yn anffodus, mae hyn yn cymryd yn hirach na’r disgwyl mewn rhai ysgolion, ond byddwch yn hyderus y bydd eich plentyn yn derbyn pryd a bydd cyfrif eich plentyn yn cael ei gywiro cyn hir.
  • Mae problemau technegol yn ei gwneud yn anodd i’r tîm arlwyo canolog i ymchwilio i  ymholiadau am weddill cyfrifon - Tra bod yr achos craidd wedi cael ei ganfod, mae’n cymryd mwy o amser na’r disgwyl i gywiro’r system yn llawn. Yn y cyfamser, os ydych chi wedi danfon e-bost i holi am y gweddill ar gyfrif eich plentyn, byddwn yn delio â phob ymholiad a bydd pob rhiant/gofalwr yn derbyn ateb llawn cyn gynted ag y gallwn. Yr e-bost ar gyfer materion gweddill ariannol prydiau ysgol yw cashlesscatering@torfaen.gov.uk
  • Ceisiadau cofrestru gan ddechreuwyr newydd - Mae problemau wedi eu datrys ac mae rhieni’n derbyn yn derbyn ceisiadau cofrestru oddi wrth ysgolion.  Cynghorir rhieni sydd heb dderbyn cofrestriadau eto i gysylltu â’r ysgol y mae eu plentyn yn ei mynychu. Serch hynny, ble mae ysgolion yn dal i aros i rieni/gofalwyr ddychwelyd gwybodaeth gyswllt ar gyfer ddisgyblion, bydd hyn yn achosi oedi mewn cofrestriadau oherwydd nid yw’r holl wybodaeth berthnasol gan yr ysgolion. Os ydych chi wedi derbyn ffurflen gan yr ysgol yn gofyn am fanylion cyswllt, a wnewch chi ei dychwelyd i’r ysgol cyn gynted â phosibl.
  • Stopiodd y system taliadau Awtomatig i weithio at 31ain Awst - Mae Mastercard Payment Gateway Services wedi cadarnhau mai nam technegol yw hyn. Yn anffodus, mae rhieni’n cael eu heffeithio ochr yn ochr â chwsmeriaid eraill i Civica Pay yn genedlaethol. Mae angen i rieni/gofalwyr sydd wedi cofrestru ar gyfer taliadau awtomatig fod yn ymwybodol nad oes taliadau wedi bod ers 31ain Awst. Cynghorir rhieni/gofalwyr i fewngofnodi i borthol Civica Pay i:
    • Wirio gweddill cyfrif prydiau ysgol eich plentyn
    • Diffodd y taliadau awtomatig
    • Defnyddio Ychwanegu Arian i wneud taliad

Mae’r tîm a Civica Pay yn delio â’r broblem yma gyda Mastercard fel blaenoriaeth

Yn anffodus, mae problem newydd wedi dod i’r amlwg yr wythnos yma mewn perthynas â methiant  taliadau trwy gerdyn a nifer gynyddol o daliadau yn cael eu gwrthod. Eto, mae Mastercard Payment Gateway Services wedi cadarnhau mai nam technegol yw hwn sy’n effeithio ar gwsmeriaid Civica Pay yn genedlaethol ac, yn anffodus felly, nifer o’n rhieni.  Mae Mastercard yn ein sicrhau y bydd unrhyw arian sydd wedi ei gymryd ac sydd ddim eto’n dangos mewn cyfrifon Civica Pay yn cael ei ad-dalu. Nid oes amserlen ar gyfer hyn eto, ond bydd y tîm yn rhoi cyngor i rieni ynglŷn â phryd fydd hyn yn cael ei ddatrys.  Os yw rhieni’n pryderu am daliadau’n cael eu cymryd pan ddywedwyd wrthyn nhw fod taliad wedi ei wrthod, cysylltwch â educationpayments@torfaen.gov.uk

Bydd y tîm yn parhau i roi’r diweddaraf i bawb cyn gynted ag y gallan nhw, a hoffem ddiolch i bawb am eu hamynedd a’u cydweithrediad.

Diwygiwyd Diwethaf: 04/10/2021 Nôl i’r Brig