Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen i arbed miliynau diolch i uwchraddio ynni

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 14 Medi 2021

Mae disgwyl i gyngor Torfaen arbed miliynau o bunnoedd a leihau ei ôl troed carbon a’i effaith ar yr hinsawdd yn sylweddol ar ôl buddsoddi mewn dros 45 o uwchraddiadau effeithlonrwydd ynni yn y fwrdeistref.

Mae’r cyngor wedi cyflwyno nifer o brosiectau datgarboneiddio a chynaliadwyedd dros y pum mlynedd diwethaf gyda’r nod o dorri ei ddefnydd o ynni, gan gynnwys gwelliannau i oleuadau stryd, atgyweiriadau goleuadau LED a gosod nifer o Systemau Rheoli Ynni mewn Adeiladau (BMS) mewn adeiladau yn y sector cyhoeddus.

Yn werth dros £1.9 miliwn, mae disgwyl i’r prosiectau, a ariannwyd gyda chymorth cyllid di-log wedi ei weinyddu gan Salix Finance mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru, arbed dros £302,000 y flwyddyn i Gyngor Torfaen.

Daw’r newyddion ar ôl i’r Cyngor ddatgan argyfwng hinsawdd ac ymrwymo i fod yn garbon sero net erbyn 2030.

Mae ffocws allweddol yr awdurdod lleol wedi bod ar leihau’r defnydd o ynni mewn ysgolion ble mae defnydd mwyaf y cyngor - 34% o’r biliau ynni i gyd. Dros y pum mlynedd diwethaf, mae’r cyngor wedi buddsoddi mewn nifer o brosiectau mewn 20 o ysgolion gan ddefnyddio Cronfa Ailgylchu Salix, gan gynnwys golau LED a Systemau Rheoli Adeiladau (BMS), y mae disgwyl y byddant yn arbed dros £156,000 a 847,000 kWh o ynni pob blwyddyn – cymaint â defnydd trydan 109 o gartrefi am flwyddyn. Byddan nhw hefyd yn lleihau allyriadau carbon blynyddol o 663 tunnell fetrig. Unwaith y bydd y benthyciadau wedi eu had-dalu, bydd yr arbedion yn mynd i Gronfa Ailgylchu Salix Torfaen ble fyddan nhw’n cael eu buddsoddi eto mewn prosiectau arbed ynni yn y dyfodol.

Dywedodd Ceri Williams, Swyddog Cyllid Ynni Ysgolion yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen: “Mae lleihau ein hôl troed amgylcheddol a gwella’n harferion er mwyn canolbwyntio’n fwy ar effeithlonrwydd ynni a chynaliadwyedd yn bwysig iawn i Gyngor Torfaen ac yn rhywbeth yr ydym ni’n ei adolygu’r gyson.

“Dros y pum mlynedd diwethaf, rydym wedi buddsoddi mewn nifer sylweddol o brosiectau gyda’r bwriad o leihau ein defnydd o ynni a’n hallyriadau carbon. Budd y buddsoddiadau yma’n parhau i wneud arbediadau ariannol ac amgylcheddol pob blwyddyn ac mae gennym nifer o gynlluniau a syniadau eraill ar y gweill. Ein bwriad yw defnyddio contractwyr a chwmnïau lleol ar gyfer gosodiadau a gwaith cynnal a chadw yn y dyfodol i roi hwb i’r economi leol a chefnogi adferiad gwyrdd i Dorfaen ar ôl y pandemig.

“Rydym yn ddiolchgar i Salix Finance oherwydd, heb eu cefnogaeth, ni fyddai nifer o'r prosiectau yma wedi bod yn bosibl. Rydym yn annog cynghorau eraill yng Nghymru sydd ystyried gwaith uwchraddio ar gyfer effeithlonrwydd ynni i gysylltu â nhw i weld pa gefnogaeth allan nhw ei rhoi iddyn nhw hefyd.”

Bydd y gwaith mewn ysgolion yn arbed cyfanswm o dros 9,126 o dunelli metrig o garbon deuocsid, 17.5 miliwn kWh a £2.4 miliwn dros oes y dechnoleg.

Yn ddiweddar cafwyd dau ddarn o waith uwchraddio goleuadau stryd yn 2021 gan ddefnyddio Rhaglen Gyllido Cymru, gyda 1,922 o hen oleuadau yn cael eu tynnu a goleuadau LED modern, sydd chwe gwaith yn fwy effeithlon, yn cael eu gosod yn eu lle. Bydd y gwaith yma’n arbed £50k y flwyddyn yn ychwanegol ac yn lleihau allyriadau carbon ymhellach. Bydd benthyciadau Rhaglen Gyllido Cymru yn cael eu had-dalu dros nifer o flynyddoedd o’r arbedion ar filiau ynni, gan wneud y gwelliannau’n niwtral o ran cost.

Ochr yn ochr â gwaith uwchraddio gyda Salix, mae’r awdurdod lleol wedi buddsoddi dros £614,000 hefyd mewn prosiectau a ariennir yn gorfforaethol, gan gynnwys optimeiddio foltedd, goleuadau LED, pympiau pyllau a bwyleri newydd mewn cyfleusterau cyhoeddus, gan gynnwys y Ganolfan Ddinesig a chyfleusterau Hamdden. Mae’r prosiectau yma wedi helpu i leihau’r biliau ynni blynyddol o £120,000 ac arbed 549 tunnell fetrig o garbon deuocsid.

Wrth edrych ymlaen, mae gan y cyngor gynlluniau pellach i wella’i ôl troed carbon a chymwysterau gwyrdd.  Mae’n gobeithio buddsoddi mewn rhagor o dechnolegau adnewyddol ac mae’n asesu’r posibilrwydd ar hyn o bryd o osod tyrbinau gwynt yn y fwrdeistref.

Mae’n bwrw ymlaen hefyd gyda phrosiect i greu fferm solar yn Nhŷ Coch yng Nghwmbrân a fyddai’n rhoi ynni glan i’r grid. Gyda 5,544 o banelau, byddai’r fferm arfaethedig ar safle hen dip sbwriel nad yw’n cael ei ddefnyddio ar hyn o bryd, a gallai gynnig ffynhonnell sylweddol o ynni i’r rhanbarth.

Am ragor o wybodaeth am brosiectau effeithlonrwydd ynni mae Salix wedi eu cefnogi, ewch i:

www.salixfinance.co.uk

Diwygiwyd Diwethaf: 14/09/2021 Nôl i’r Brig