Rydym eisiau eich barn ar orchmynion niwsans cŵn

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 10 Medi 2021

Mae Gorchmynion Amddiffyn Mannau Cyhoeddus (GAMC) yn helpu Cynghorau i ddelio ag ymddygiad gwrthgymdeithasol. Rydym yn adolygu’r GAMC presennol mewn perthynas a rheoli cŵn i sicrhau eu bod yn dal yn berthnasol ac yn effeithiol o ran cadw Torfaen yn lân a gwyrdd, ac rydym eisiau eich barn chi.

Rydym angen gwybod os yw trigolion yn parhau i gefnogi’r GAMC, a fyddent yn hoffi gweld newidiadau, neu a hoffent eu gweld yn cael eu dileu.

Ar hyn o bryd mae tri GAMC ar waith, a rhaid eu hadolygu bob tair blynedd:

  • Baw Cŵn: Mae hwn yn GAMC ledled y fwrdeistref, lle mae’n drosedd methu â chodi baw ci oddi ar unrhyw dir y mae gan y cyhoedd fynediad iddo.
  • Ardaloedd Gwahardd Cŵn: Mae 140 o ardaloedd yn y fwrdeistref lle gwaherddir cŵn, gan gynnwys caeau chwarae ysgolion, mannau chwarae i blant a chaeau chwarae wedi eu marcio. Gwaherddir cŵn hefyd o’r ardal bridio cornicyllod ger Gwarchodfa Natur Llynnoedd Garn.
  • Ardaloedd Cŵn ar Dennyn: mae hefyd yn drosedd gadael ci oddi ar y dennyn mewn rhai mannau, gan gynnwys Llynnoedd Garn, Llyn Cychod Cwmbrân a phob un o fynwentydd y Cyngor.

Mae torri GAMC yn drosedd ac mae cosbau posibl yn cynnwys Hysbysiad Cosb Benodedig o £1—neu dirwy o hyd at £1,000 os cewch eich collfarnu.

Mae gan bob ardal sy’n dod dan GAMC arwyddion yn esbonio’r gofynion er mwyn annog pobl i gadw atynt, a manylion sut i adrodd am unrhyw dor-rheol pan fyddant yn digwydd.

Meddai’r Cynghorydd Mandy Owen, Aelod Gweithredol ar gyfer yr Amgylchedd: “Nawr yw’r amser i drigolion ystyried y GAMC presennol i weld os ydynt yn dal yn addas ai peidio.

“Ers y bu’r GAMC ar waith, bu cynnydd yn y nifer o Hysbysiadau Cosb Benodedig a roddwyd flwyddyn ar ôl blwyddyn.

“Mae cymryd rhan yn yr ymgynghoriad yn hawdd, ac rydym yn edrych ymlaen at glywed barn trigolion.”

I gymryd rhan yn yr ymgynghoriad, ewch draw i’r man ymgynghori ar wefan y Cyngor.

Dyddiad cau ar gyfer ymateb yw Dydd Gwener 8 Hydref.

Diwygiwyd Diwethaf: 21/10/2022 Nôl i’r Brig