Diweddariad systemau talu ysgolion

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 10 Medi 2021

Mae yna nifer o broblemau parhaus gyda'r System Arlwyo Arian Parod newydd a Phorth Taliadau Addysg Civica sy'n effeithio ar rai ysgolion, ac yn ei dro cyfrifon rhieni a gofalwyr.

Mae tîm y prosiect yn ymwybodol bod y materion hyn yn achosi anghyfleustra, ond hoffent sicrhau rhieni a gofalwyr bod y tîm yn gwneud popeth o fewn eu gallu gyda Civica i ddatrys y sefyllfa cyn gynted â phosibl ...

Yn gryno, dyma rhai o’r problemau a allai fod yn eich effeithio:

• Mae cymhwysedd i dderbyn Prydau Ysgol Am Ddim (PYD) wedi diflannu o'r system heb arian mewn rhai ysgolion; mae hyn oherwydd gosodiad dyddiad mewnol yn y system. Mae tîm y prosiect Arlwyo Heb Arian yn gweithio gydag ysgolion a Civica i ail-osod y dyddiad a bydd yr holl gyfrifon yn cael eu cywiro. Peidiwch â phoeni, ni effeithiwyd ar eich cymhwysedd i dderbyn PYD ac nid oes angen i chi gysylltu â'r Cyngor neu'r Ysgol gan fod ein tîm yn gwybod pwy sy'n gymwys a bydd yn cywiro'r sefyllfa. Rydym yn anelu i wneud hyn yr wythnos nesaf, ond gall gymryd mwy o amser i rai ysgolion.

• Mae problemau technegol yn ei gwneud hi'n anodd i'r tîm arlwyo canolog ymchwilio i ymholiadau am falansau. Mae Civica wedi nodi'r broblem a gobeithiwn y bydd y system lawn yn gweithio'n fuan. Yn y cyfamser, os ydych wedi e-bostio i holi am y balans ar gyfrif eich plentyn, gallwn sicrhau y bydd pob ymholiad yn cael ei ateb a bydd pob rhiant / gofalwr yn derbyn ymateb llawn cyn gynted ag y gallwn.

• Mae rhai ysgolion yn cael problemau wrth anfon ceisiadau cofrestru ar gyfer dechreuwyr newydd. Mae tîm y prosiect yn gweithio gyda'r ysgolion hyn a Civica i ddeall pam mae hyn yn digwydd. Os ydych chi'n rhiant/gofalwr a heb dderbyn cais cofrestru eto, gallwn gadarnhau y byddwch yn derbyn un naill ai trwy e-bost neu lythyr. Mewn rhai achosion, mae ysgolion yn dal i aros i rieni / gofalwyr ddychwelyd gwybodaeth gyswllt ar gyfer disgyblion, bydd hyn yn gohirio cofrestriadau gan nad oes gan yr ysgolion yr holl wybodaeth berthnasol. Os ydych wedi derbyn ffurflen yn gofyn am ddewisiadau cyswllt yn ysgol newydd eich plentyn, a fyddech cystal â'i llenwi a'i dychwelyd i'r ysgol cyn gynted â phosibl.

• Fe wnaeth taliadau ychwanegu awtomatig rhoi'r gorau i weithio ar 31 Awst. Credwn fod hyn yn broblem gyda Phorth Mastercard a ddefnyddir gan Civica i brosesu taliadau. Rhaid i rieni / gofalwyr sydd wedi tanysgrifio i ychwanegu'n awtomatig wybod nad yw'r gwasanaeth wedi ychwanegu'n awtomatig ers 31 Awst ac efallai yr hoffech fewngofnodi i borth Civica Pay i weld balans eich plentyn. Efallai y bydd rhai rhieni hefyd yn derbyn derbynebau yn nodi taliadau a fethwyd neu'n ei chael hi'n anodd sefydlu'r cam i ychwanegu'n awtomatig. Mae'r tîm a Civica yn delio â'r mater hwn fel prif flaenoriaeth ac yn gweithio i ddatrys y sefyllfa

Bydd tîm y prosiect yn rhannu’r diweddaraf gyda phawb cyn gynted ag y medrant, a hoffent ddiolch i bawb am eu hamynedd.

 

Diwygiwyd Diwethaf: 10/09/2021 Nôl i’r Brig