Swyddogion gorfodi yn mynd yn ôl i'r ysgol

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 3 Medi 2021

Bydd rhieni a gofalwyr sy’n mynd a’u plant i’r ysgol yn y car yn cael cyngor ar ddiogelwch ffordd wrth gatiau’r ysgol y tymor yma.

Bydd Swyddogion Gorfodi Parcio Sifil a’r Amgylchedd Cyngor Torfaen a Heddlu Gwent yn ymweld ag ysgolion i amlygu peryglon gyrru a pharcio yn agos at adeiladau ysgol, ac i hyrwyddo dulliau amgen megis parcio yn bellach i ffwrdd neu ddefnyddio dulliau cludiant amgen. Fodd bynnag, gellir rhoi Hysbysiad Cosb Benodedig o £70 i rai sy’n torri’r gyfraith.

Mae ymchwil yn dangos bod llygredd aer mewn car yn uwch yn gyffredinol na’r hyn a brofir gan gerddwyr ar y stryd, a dyna pam y mae cerdded neu feicio i’r ysgol yn ffordd wych o deithio yno. Mae teithio llesol hefyd yn wych i ffitrwydd plant, mae’n lleihau gordewdra ac yn helpu gyda chanolbwyntio

Meddai’r Cynghorydd Mandy Owen, Aelod Gweithredol ar gyfer yr Amgylchedd: “Rydym yn gwybod bod llawer o ysgolion yn cael problemau gyda pharcio adeg gollwng a chodi plant ac rydym yn annog rhieni i ystyried sut maent yn mynd a’u plant i’r ysgol – a cherdded neu feicio os oes modd. Os nad yw hynny’n opsiwn, byddai’n helpu pe gallech barcio ychydig yn bellach i ffwrdd nag arfer.

“Mae’r cynnydd mewn tagfeydd yn gallu achosi niwsans i drigolion, defnyddwyr eraill y ffyrdd a gall beryglu bywydau wrth i blant groesi rhwng ceir wedi eu parcio neu bobl yn gorfod cerdded i mewn i’r stryd gan fod cerbyd yn rhwystro cerdded ar y palmant. Mae cerdded hefyd yn helpu i leihau’r effaith ar ein hamgylchedd ac yn lleihau llygredd aer.

“Bydd ein swyddogion gorfodi a Heddlu Gwent yn ymweld â’r holl ysgolion yn yr ardal ryw ben i helpu i addysgu pobl sy’n gollwng/codi eu plant o’r ysgol ynglŷn â pheryglon parcio’n anghyfreithlon. Felly, hoffwn atgoffa trigolion mai amcan y swyddogion yw addysgu pobl a pheidio â chyflwyno dirwyon oni fo angen gwirioneddol.

“Rydym yn gobeithio y bydd trigolion yn cefnogi’r swyddogion n eu hymdrech i gadw gatiau ysgol yn glir a’u trin yn unol â hynny.”

Dywedodd yr Arolygydd Aled George, Heddlu Gwent: “Rydym yn ymroddedig i weithio gyda phartneriaid i wella diogelwch ffordd yng Ngwent.

“Mae ardaloedd o gwmpas ysgolion yn fannau lle mae llawer o draffig ar adegau prysur a lle mae llawer o gerddwyr sy’n agored i niwed.

“Mae’n bwysig bod gyrwyr yn gyrru’n araf, yn bod yn ofalus ac yn dangos ystyriaeth tuag at eraill.

“Rydym hefyd yn annog gyrwyr i ganiatáu digon o amser ar gyfer eu taith er mwyn gallu parcio’n gyfreithlon a diogel mewn man parcio penodol. Hyd yn oed os yw hyn yn golygu taith hirach i’r ysgol, ac i ystyried yr effaith ar drigolion lleol sydd angen gallu mynd ar y briffordd drwy’r amser.”

Mae Cyngor Torfaen yn ymgynghori ar lwybrau teithio llethol yn y fwrdeistref i gynyddu nifer y bobl sy’n cerdded neu’n beicio ar gyfer teithiau arferol. I gymryd rhan, ewch i: https://getinvolved.torfaen.gov.uk/neighbourhoods/teithio-llesol-torfaen/ 

I gael gwybod mwy am barcio sifil, ewch i www.torfaen.gov.uk/cpe

 

Diwygiwyd Diwethaf: 21/10/2022 Nôl i’r Brig