Delio gyda newid yn yr hinsawdd yn Nhorfaen

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 25 Hydref 2021

Mae delio gyda newid yn yr hinsawdd yn Nhorfaen yn flaenoriaeth allweddol, a heddiw mae Cyngor Torfaen yn lansio ei ymgynghoriad mawr cyntaf ar sut y gellir gwneud hyn.

Rydym wedi cynhyrchu Cynllun Gweithredu Drafft Argyfwng Hinsawdd a Natur, sy’n nodi sut y gall y cyngor, cymunedau ac unigolion dorri carbon a meithrin natur er mwyn helpu i wrthbwyso allyriadau.   

Hoffem wybod beth ydych chi’n ei feddwl am y cynllun drafft a chael gwybod pa awgrymiadau sydd gennych chi i ddelio gydag allyriadau carbon Torfaen. 

Meddai’r Cynghorydd Mandy Owen, Aelod Gweithredol ar gyfer yr Amgylchedd: "Datganodd Cyngor Torfaen argyfwng hinsawdd yn 2019 ac eleni rydym wedi cydnabod y bygythiad i fioamrywiaeth. 

"Y newyddion da ydy bo allyriadau yn Nhorfaen yn dod i lawr, ond mae taith hir o’n blaenau. Mae’r cynllun gweithredu drafft yma yn nodi sut allwn gyflymu ein cynnydd ac rydym eisiau i’r trigolion fod yn rhan o’r sgwrs.”

Mae carbon sero-net yn golygu cydbwyso faint o allyriadau a gynhyrchir gyda faint sy’n cael ei dynnu o’r atmosffer. Er enghraifft, mae Cyngor Torfaen wedi cyflwyno cerbydau trydanol ac wedi newid i oleuadau LED a lleihau torri gwair ar ymylon ffyrdd er mwyn annog bioamrywiaeth, sy’n helpu i dynnu carbon o’r atmosffer.  

Meddai Rachel Jowitt, Prif Swyddog Cyngor Torfaen ar gyfer Cymdogaethau, Cynllunio ac Amddiffyn y Cyhoedd: "Mae’r cynllun gweithredu drafft yn nodi rhai o’r camau allweddol tuag at leihau allyriadau a gwrthbwyso carbon. 

"Ond ni fedrwn wneud hyn ar ein pennau ein hunain. Buasem wrth ein boddau yn clywed eich barn chi ar y cynllun. Dywedwch wrthym am yr heriau a gallech eu wynebu o ran newid, ac unrhyw awgrymiadau eraill sydd gennych." 

Daw’r ymgynghoriad wrth i arweinwyr o bob cwr o’r byd baratoi ar gyfer COP26 – Cynhadledd Newid yn yr Hinsawdd y Cenedlaethol Unedig yn Glasgow yr wythnos nesaf.

Bydd Cyngor Torfaen yn cefnogi COP26 drwy rannu’r negeseuon allweddol o’r gynhadledd, a dangos sut y mae Torfaen eisoes yn helpu i ddelio gyda newid yn yr hinsawdd, gan gynnwys: 

* Manylion rhwydwaith llysgenhadon hinsawdd cyntaf Torfaen; 

* cyfres o blogiau Torfaen, Torri Carbon a Meithrin Natur; 

* Negeseuon fideo ac awgrymiadau ar gyfer lleihau allyriadau a gwrthbwyso carbon.  

I chwarae rhan yn y sgwrs, cymerwch ran yn yr ymgynghoriad yma.

Gallwch hefyd ein dilyn ar Facebook, Instagram a Twitter neu chwiliwch am #TorriCarbonTorfaen #MeithrinNaturTorfaen. 

Ac i gael yr holl newyddion, fideos, blogiau diweddaraf, ewch i’n gwefan. 

Diwygiwyd Diwethaf: 19/10/2022 Nôl i’r Brig