Pedair ardal yn Nhorfaen wedi eu henwi fel rhai o fannau gwyrdd gorau'r wlad

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 14 Hydref 2021

Mae Cadwch Gymru’n Daclus wedi datgelu enillwyr Gwobr y Faner Werdd eleni – marc rhyngwladol o barc neu fan gwyrdd o ansawdd. 

Bydd baneri’n hedfan yn Llyn Cychod Cwmbrân, Gwarchodfa Natur Leol Llynnoedd y Garn, Parc Panteg a Pharc Pont-y-pŵl i gydnabod eu cyfleusterau rhagorol i ymwelwyr, safonau amgylcheddol uchel, ac ymrwymiad i ddarparu man gwyrdd o ansawdd gwych.

Dywedodd y Cynghorydd Mandy Owen, yr Aelod Gweithredol dros yr Amgylchedd  “Rydym yn falch iawn o’n parciau a mannau agored yn Nhorfaen, ac rydym wrth ein bodd bod pedwar o’n safleoedd wedi cael statws Baner Werdd.

“Ble bynnag gwelwch chi Faner Werdd, rydych chi’n gwybod eich bod yn ymweld â man eithriadol gyda safonau uchel.  Mae’n gofyn am falchder ac ymroddiad i gael y statws yma felly da iawn i bawb a wnaeth hyn yn bosibl, gan gynnwys gwirfoddolwyr.”

“Mae bod yn yr awyr agored, ac ymarfer corff yn wych i’r corff a’r meddwl, felly hoffwn annog pawb i ymweld â’n mannau gwyrdd arobryn a rhowch wybod i ni eich barn amdanyn nhw.”

Mae 248 o barciau a mannau gwyrdd ar draws y wlad wedi cael Gwobr flaenllaw'r Faner Werdd a Gwobr Gymunedol y Faner Werdd – o barciau gwledig i erddi ffurfiol, i randiroedd, coetir a mynwentydd.

Cyflwynir rhaglen Gwobr y Faner Werdd yng Nghymru gan yr elusen amgylcheddol Cadwch Gymru’n Daclus, gyda chymorth gan Lywodraeth Cymru. Gwirfoddolodd arbenigwyr mannau gwyrdd annibynnol eu hamser ar ddechrau’r hydref i feirniadu safleoedd ymgeiswyr yn erbyn wyth o feini prawf llym, yn cynnwys bioamrywiaeth, glendid, rheolaeth amgylcheddol, a chyfranogiad cymunedol.

Dywedodd Julie James, Gweinidog Newid Hinsawdd Llywodraeth Cymru: “Mae mannau gwyrdd yn hanfodol i iechyd meddwl a chorfforol a trwy gydol y pandemig, rydym wedi gweld pa mor bwysig mae’r mannau hyn wedi bod i gymunedau lleol.  

“Mae gan Gymru dros draean safleoedd cymunedol Baner Werdd y DU o hyd ac mae’n rhagorol gweld mwy o fannau yng Nghymru yn derbyn Gwobr y Faner Werdd a Gwobr Cymunedol y Faner Werdd.  

“Mae’r tirweddau hyn yn chwarae rhan hanfodol yn cyflwyno ecosystemau cyfoethog a chymunedau bywiog a chydnerth, ac rwyf yn llongyfarch pob safle am ddarparu cyfleusterau a digwyddiadau rhagorol, drwy’r flwyddyn ar gyfer pobl yng Nghymru.”

Dywedodd Lucy Prisk, Cydlynydd y Faner Werdd yn Cadwch Gymru’n Daclus:

“Dangosodd y pandemig i ni pa mor bwysig yw parciau a manau gwyrdd o ansawdd da i’n cymunedau.  Gyda mwy o ymwelwyr nag erioed yn mwynhau ein mannau gwyrdd, hoffwn longyfarch gwaith caled staff a gwirfoddolwyr sydd wedi cynnal safonau rhagorol yn y safleoedd hyn.”

Mae rhestr lawn o enillwyr y wobr ar gael ar wefan Cadwch Gymru’n Daclus www.keepwalestidy.cymru

Diwygiwyd Diwethaf: 14/10/2021 Nôl i’r Brig