Amser i baratoi ar gyfer Hunanasesiad

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 12 Hydref 2021

Mae Cyllid a Thollau EM (CThEM) yn atgoffa cwsmeriaid Hunanasesiad i wirio bod ganddynt y wybodaeth gywir er mwyn llenwi eu Ffurflen Dreth.

Y dyddiad cau ar gyfer Ffurflenni Treth 2020/21 yw 31 Hydref 2021 ar gyfer Ffurflenni Treth papur, a 31 Ionawr 2022 ar gyfer Ffurflenni Treth ar-lein. Er bod dros dri mis i fynd cyn diwedd mis Ionawr, mae CThEM eisoes wedi gweld miloedd o bobl yn cyflwyno eu Ffurflenni Treth – fe wnaeth dros 63,500 o gwsmeriaid gyflwyno eu Ffurflen Dreth ar 6 Ebrill, sef diwrnod cyntaf y flwyddyn dreth. Gall cwsmeriaid gyflwyno cyn y dyddiad cau ym mis Ionawr ond mae dal ganddynt hyd at 31 Ionawr i dalu’r dreth.

Mae’n rhaid i unrhyw gwsmer sy’n defnyddio Hunanasesiad am y tro cyntaf gofrestru drwy GOV.UK i gael ei Gyfeirnod Unigryw y Trethdalwr (UTR). Mae’n rhaid i unigolion hunangyflogedig hefyd gofrestru ar gyfer Yswiriant Gwladol Dosbarth 2. 

Mae CThEM yn annog cwsmeriaid i gofrestru’n gynnar fel y gallant gael gafael ar arweiniad a bod yn ymwybodol o’r hyn y mae angen iddynt ei wneud. Mae hyn yn cynnwys cadw cofnodion, gwybod pryd mae’r dyddiadau cau ar gyfer cyflwyno a thalu, a gwybod bod posibilrwydd y bydd eu taliad treth cyntaf yn cynnwys taliad ar gyfrif.

Eleni, bydd yn rhaid i gwsmeriaid hefyd ddatgan a gawsant unrhyw grantiau neu daliadau drwy gynlluniau cymorth yn sgil COVID-19 hyd at 5 Ebrill 2021, gan eu bod yn drethadwy. Mae’r rhain yn cynnwys: 

  • Cynllun Cymhorthdal Incwm Hunangyflogaeth (SEISS)
  • Cynllun Cadw Swyddi yn sgil Coronafeirws (CJRS)
  • Grantiau a thaliadau cymorth eraill yn sgil COVID-19 fel taliadau hunanynysu, grantiau gan awdurdodau lleol a’r rhai ar gyfer y cynllun Bwyta Allan i Helpu Allan

Mae CThEM yn cydnabod y gallai rhai cwsmeriaid fod yn poeni am dalu eu bil treth. Gall cwsmeriaid gael at gymorth i helpu i dalu unrhyw dreth sy’n ddyledus, ac mae’n bosibl y byddant yn gallu sefydlu eu cynllun talu misol fforddiadwy ar-lein eu hunain drwy ddefnyddio cyfleuster Amser i Dalu hunanwasanaeth CThEM. Dylai cwsmeriaid gysylltu â CThEM am help os oes ganddynt bryderon am dalu eu bil.

Meddai Myrtle Lloyd, Cyfarwyddwr Cyffredinol CThEM ar gyfer Gwasanaethau i Gwsmeriaid:

"Rydym am helpu pobl i gael eu Ffurflenni Treth yn gywir drwy sicrhau eu bod yn barod a bod ganddynt bopeth sydd ei angen arnynt cyn iddynt ddechrau llenwi eu Ffurflen Dreth Hunanasesiad. Os oes unrhyw un yn poeni am dalu eu bil treth, mae cymorth ar gael - chwiliwch am ‘time to pay’ ar GOV.UK.”

Y ffordd gyflymaf o lenwi Ffurflen Dreth yw ar-lein drwy Gyfrif Treth Personol cwsmeriaid. Bydd angen eu Cyfeirnod Unigryw y Trethdalwr arnynt i gael mynediad at eu Ffurflen Dreth, yn ogystal â manylion eu hincwm neu eu henillion a chofnodion ariannol eraill. Mae gwybodaeth fanwl am ba ddogfennau sydd eu hangen ar gyfer Hunanasesiad ar GOV.UK.

Mae CThEM yn annog pawb i fod yn ofalus os bydd rhywun yn cysylltu â nhw’n ddirybudd a gofyn am arian neu wybodaeth bersonol. Mae CThEM yn clywed am niferoedd uchel o dwyllwyr yn anfon e-byst, yn ffonio neu’n anfon negeseuon testun at bobl gan honni eu bod yn gweithio i’r adran. Os oes unrhyw amheuaeth, mae CThEM yn cynghori pobl i beidio ag ymateb yn uniongyrchol i unrhyw beth amheus, ond i gysylltu â nhw ar unwaith – ac i chwilio ar GOV.UK am ‘gwe-rwydo a sgamiau’.

Diwygiwyd Diwethaf: 12/10/2021 Nôl i’r Brig