Cefnogi busnes i hau hadau llwyddiant

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 11 Hydref 2021
amos

Mae dyn o Bont-y-pŵl wedi gwireddu ei freuddwyd o redeg busnes tirweddu, diolch i gefnogaeth gan dîm Cymunedau am Waith a Mwy Cyngor Torfaen.

Penderfynodd Amos Jones, 32, gael cymorth i sefydlu ei fusnes newydd yn ystod y pandemig.

Ar ôl profiad blaenorol gyda garddio a thirweddu, roedd am fynd ei ffordd ei hun trwy hau hadau ei fenter ei hun, AJ Gardening Services. 

Cysylltodd â’r Ganolfan Waith a gysylltodd e â phrosiect Cymunedau am Waith a Mwy.  Helpodd y tîm e i ddatblygu cynllun busnes, dylunio logo, prynu offer garddio a dillad awyr agored.

Dywedodd Amos, “Rydw i’n ddiolchgar tu hwnt i Clare, Richard a Mel gyda CiW am eu cymorth wrth i fi sefydlu fy musnes fy hun.  Maen nhw wedi fy nghefnogi o’r cychwyn cyntaf ac roeddwn i’n gwybod y gallwn i gysylltu â nhw pryd bynnag roedd angen cyngor arnaf i.

Cafodd Amos gymorth gan yr Adran Waith a Phensiynau hefyd, trwy ei Hyfforddwr Gwaith a’i helpodd gyda chyllid ar gyfer yr holl farchnata angenrheidiol i hyrwyddo’i fusnes. 

Ychwanegodd, “Ar un adeg roeddwn i’n meddwl na fuaswn i’n gallu cael unrhyw gefnogaeth o gwbl, ond gwnaeth tîm CiW+ yn Nhorfaen yn siŵr fod gen i’r holl gefnogaeth yr oedd ei hangen arnaf i. Hoffwn ddiolch hefyd i fy hyfforddwr yn y ganolfan waith.  ‘Allwn i ddim bod yn fwy hapus o fedru dweud fy mod wedi lansio fy musnes fy hun!”.

Os oes angen rhywfaint o ofal ar eich gardd neu os yw cribinio’n anodd i chi, cysylltwch ag  AJ Gardening Services ar 07747 822 869 am ddyfynbris heb orfodaeth i brynu.  Gallwch gael hyd iddyn nhw hefyd ar ap UDDR.

Rhaglen gyflogaeth a ariennir gan Lywodraeth Cymru yw Cymunedau i Waith a Mwy.

Dros y flwyddyn ddiwethaf, mae CiW a Mwy wedi cefnogi 203 o drigolion Torfaen i  mewn i waith ac wedi helpu i ddechrau 17 o fusnesau newydd.

Mae’r rhain yn cynnwys Sarah Neale, o Gwmbrân, a lansiodd eu busnes, Careline Services, yn ddiweddar, i roi gofal cyfeillgarwch i bobl hŷn.

Mae’r prosiect hefyd wedi helpu i gefnogi busnesau trwy gyfnod y pandemig.  Fel Natalie Webb sy’n rhedeg musiCare gyda’i phartner busnes, Michael Clutton.

Sefydlon nhw eu busnes, sy’n cynnig adloniant mewn cartrefi gofal, saith mlynedd yn ôl, ond bu rhaid iddyn nhw stopio gweithio pan gaeodd cartrefi ar ddechrau pandemig COVID-19.

Cafodd Natalie gefnogaeth gydag ail-ddylunio a chynhyrchu deunyddiau marchnata ar gyfer ail-lansiad ei busnes a chwblhau cwrs Microsoft Office.

Dywedodd Natalie, “Hoffem ddiolch i brosiect Cymunedau am Waith a Mwy am eu cefnogaeth dros yr 16 mis diwethaf.  Mae’r gefnogaeth wedi’n helpu ni i ail-gychwyn musiCare eto ac wedi ein hannog i edrych ar y pethau cadarnhaol y gallen ni fod yn eu gwneud i baratoi ar gyfer ail-ddechrau.

Rhwng popeth, rydym yn gwerthfawrogi’r gefnogaeth ar adeg pan oedd ei hagen arnom ni, diolch”

Dywedodd Rheolwr Cyflogadwyedd CiW+, Victoria Dyer, gan ystyried y gefnogaeth sydd wedi ei rhoi i fusnesau hunangyflogedig trwy gydol y pandemig, “Rydw i wedi fy nghalonogi gan nifer y bobl sydd wedi dod i gael cefnogaeth i’w syniadau busnes yn ystod y pandemig.

Trwy gydweithio gyda’n mentoriaid ymroddedig a phrofiadol, rydym wedi gallu cefnogi gyda phob rhan o ddatblygiad eu busnesau a helpu i ddatblygu syniadau busnes mewn ffordd gynaliadwy.

Mae’r enghreifftiau uchod yn dyst i’r cymorth sydd ar gael trwy’r cynllun.  Hoffwn annog unrhyw un â syniad busnes i ddod atom ni a gweld y gefnogaeth sydd ar gael.”

Diwygiwyd Diwethaf: 22/01/2022 Nôl i’r Brig