Diweddariad ar y system taliadau ysgol yn yr wythnos yn gorffen 8 Hydref

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 8 Hydref 2021

Mae tîm y prosiect yn parhau i weithio gyda Civica i ddatrys y problemau parhaus gyda’r System Arlwyo Di-arian Parod newydd a Phorthol Addysg Civica Pay.

Mae rhywfaint o wella wedi bod ac mae’r diweddariad yma’n nodi’r hyn sydd wedi ei ddatrys a’r problemau sy’n dal i fod.

Y problemau y sonion ni amdanyn nhw'r wythnos ddiwethaf a allai fod yn effeithio ar rai rhieni/gofalwyr o hyd yw:

 • Cyfrifon Prydiau Ysgol am Ddim (PYDd)

Mae’r broblem sylfaenol wedi ei datrys ac mae addasiadau wedi cael eu gwneud i sicrhau bod cyfrifon yn cael eu trin yn iawn ar gyfer lwfansau prydiau ysgol am ddim ym mhob ysgol sy’n cael ei heffeithio.  Os oes ymholiadau’n dal i fod ynglŷn â chyfrifon PYDd, danfonwch e-bost at cashlesscatering@torfaen.gov.uk

 • Mae problemau technegol yn dal i achosi oedi yn y gallu i weld trafodion a gweddill ar y system arlwyo di-arian parod

Os ydych chi wedi danfon e-bost i holi am y gweddill ar gyfrif eich plentyn, byddwn yn delio â phob ymholiad a bydd pob rhiant/gofalwr yn derbyn ateb llawn cyn gynted ag y gallwn. Yr e-bost ar gyfer materion gweddill ariannol prydiau ysgol yw

cashlesscatering@torfaen.gov.uk

 • Ceisiadau cofrestru gan ddechreuwyr newydd:

Mae’r rhan fwyaf o rieni wedi derbyn ceisiadau i gofrestru ac wedi cofrestru gyda Phorthol Civica Pay. Rydym yn delio â phob rhiant sydd wedi cysylltu â ni gyda phroblemau wrth gofrestru ac yn annog rhieni/gofalwyr i gysylltu os ydych chi’n dal i gael trafferth. Os nad ydych chi wedi cofrestru eto a hoffech wneud hynny, cysylltwch ag ysgol eich plentyn os gwelwch yn dda.

 • Taliadau Ychwanegol Awtomatig

Mae’r nam technegol a ganfuwyd gan Mastercard Payment Gateway Services wrth brosesu taliadau ychwanegol awtomatig wedi ei ddatrys, ond dyw tîm y prosiect ddim yn siŵr bod y gwasanaeth yn gweithio fel y dylai. Mae’r tîm wedi gweithio gyda Civica sydd wedi nodi problem gyda’u system brosesu.

Am yr wythnos nesaf ein cyngor o hyd i rieni yw mewngofnodi i borthol Civica Pay i:

 • Wirio gweddill cyfrif prydiau ysgol eich plentyn
 • Diffodd y taliadau awtomatig
 • Defnyddio Ychwanegu Arian i wneud taliad
 • Peidiwch â chreu Taliadau Ychwanegol Awtomataidd newydd

Mae’r tîm a Civica Pay yn delio â’r broblem yma fel blaenoriaeth a’r gobaith yw datrys y broblem yn llawn o fewn yr wythnos nesaf mwy neu lai.

 • Methiant/gwrthod taliadau

Mae Mastercard Payment Gateway Services wedi datrys y problemau prosesu a gafwyd gan gwsmeriaid Civica Pay yn genedlaethol ac yn anffodus hefyd, nifer o’n rhieni. Serch hynny mae gwaith yn parhau gyda Civica Pay i ddatrys pob enghraifft ble mae arian wedi ei gymryd ond does dim cofnod ar gyfrifon yn Civica Pay. Os yw rhieni’n pryderu am daliadau’n cael eu cymryd pan ddwedwyd wrthyn nhw fod taliad wedi ei wrthod, cysylltwch ag educationpayments@torfaen.gov.uk

 • Cyfrifon yn dangos ar ddangosfyrddau Porthol Addysg Civica Pay

Roedd rieni sydd â’u plant wedi symud o’r ysgol gynradd i’r ysgol gyfun yn dal i weld y cyfrif cynradd ar y dangosfwrdd ac achosodd hyn i daliadau gael eu gwneud ar gyfrifon cynradd yn lle rhai uwchradd. Cywirwyd hyn yr wythnos ddiwethaf. Os ydych chi’n dal i weld cyfrifon cynradd ac uwchradd ill dau, danfonwch e-bost at educationpayments@torfaen.gov.uk

 • Methu mewngofnodi i’r porthol

Mae nifer o rieni wedi dweud wrthym am broblemau wrth geisio mewngofnodi i’r porthol.  Os ydych chi’n cael y broblem yma yna, er mwyn ein cynorthwyo, a wnewch chi ddanfon sgrinlun o’r nam os gwelwch yn dda at educationpayments@torfaen.gov.uk

Bydd tîm y prosiect yn parhau i weithio i roi’r newyddion diweddaraf i rheini/gofalwyr hed nes y bydd yr holl broblemau wedi eu datrys a hoffem ddiolch i bawb am eu hamynedd a’u cydweithrediad.

Diwygiwyd Diwethaf: 08/10/2021 Nôl i’r Brig