Cefnogaeth i'r rhai sy'n derbyn Credyd Cynhwysol

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 6 Hydref 2021
UC

Daw cynnydd dros dro mewn Credyd Cynhwysol a gyflwynwyd ar ddechrau pandemig coronafeirws i ben heddiw. 

Ni fydd y taliad ychwanegol o £20 yr wythnos yn cael ei gynnwys yn nhaliad y mis yma. 

Mae’n golygu y bydd dros 7,000 o bobl a theuluoedd incwm isel yn Nhorfaen sy’n derbyn Credyd Cynhwysol yn gweld eu taliadau’n dychwelyd at yr un lefelau â chyn y pandemig. Er enghraifft:

  • Bydd taliad 2021 i’r rheiny sy’n sengl ac o dan 25 yn gostwng o £344 i £257.33
  • Bydd taliad 2021 i’r rheiny sy’n sengl ac yn 25 a throsodd - yn gostwng o £411.51 i £324.84
  • Bydd taliad 2021 i bâr y mae’r ddau ohonynt o dan 25 yn gostwng o £490.60 to £403.93 (dyna gyfanswm, nid swm i bob person)
  • Bydd taliad 2021 i bâr y mae’r ddau ohonynt yn 25 a throsodd yn gostwng o £596.58 i £509.91 (dyna gyfanswm, nid swm i bob person)

Efallai bydd symiau’n amrywio rhyw ychydig pan fydd y gostyngiad yn dechrau. 

I helpu rhai o’r trigolion mwyaf bregus sy’n cael eu heffeithio gan ddiwedd y cynnydd, mae Cyngor Torfaen yn cynyddu Taliadau Tai yn ôl Disgresiwn £4 yr wythnos tan fis Mawrth 2023.

Bydd yn helpu rhyw 700 o drigolion lleol sydd angen cymorth gyda’u costau tai.

Dywedodd arweinydd y cyngor, Anthony Hunt: "Rydym am gymryd camau ble gallwn ni i helpu’r rheiny yn Nhorfaen a fydd yn cael eu heffeithio. 

"Rydym yn addo cynyddu lefel Taliadau Tai yn ôl Disgresiwn £4 yr wythnos i’r teuluoedd sy’n cael eu heffeithio gan y toriad yma ac sy’n derbyn taliadau parhaus, i’w helpu i leddfu effaith y toriad yma yn eu hincwm.

"Bydd hefyd yn ymestyn yr arian sydd ar gael yn y cynllun ar gyfer pobl sy’n ceisio arian o’r newydd." 

Os ydych chi ag angen gwneud cais am Daliadau Tai yn ôl Disgresiwn, cliciwch yma neu lawrlwythwch ap Cyngor Torfaen.  Os ydych chi’n derbyn Taliad Tai yn ôl Disgresiwn, does dim angen gwneud cais eto.

Mae llawer o wybodaeth ar ein gwefan ynglŷn â sut i wneud cais am gymorth ariannol arall, gan gynnwys Prydiau Ysgol am Ddim a gostyngiad treth y cyngor.

Os hoffech chi gefnogaeth i gael hyd i waith, neu newid swydd, gall ein timau cyflogadwyedd a Chymunedau am Waith helpu.

Gallwch gael rhagor o wybodaeth trwy gwblhau ffurflen atgyfeiriad yma.

Ar gyfer ymholiadau neu bryderon, gallwch gysylltu â’n tîm budd-daliadau ar benefits@torfaen.gov.uk neu drwy ffonio 01495 766430.

Diwygiwyd Diwethaf: 12/10/2021 Nôl i’r Brig