Buddsoddiadau o filiynau o bunnoedd mewn busnesau a sgiliau

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 10 Tachwedd 2021

Bydd pum prosiect newydd gyda’r bwriad o gefnogi busnesau a chynyddu sgiliau yn Nhorfaen yn derbyn bron i £1.3miliwn gan gronfa newydd gan Lywodraeth y DU.

Gwahoddodd Cyngor Torfaen sefydliadau lleol i wneud cais am gyfran o Gronfa Adfywio Cymunedol y DU, rhaglen beilot ar gyfer Cronfa Ffyniant Gyffredin Llywodraeth Cymru a fydd yn cymryd lle strwythurau ariannu’r UE o'r flwyddyn nesaf ymlaen.

Yn ogystal â’r pum prosiect, bydd dau gynllun rhanbarthol wedi eu harwain gan gyngor Torfaen yn derbyn tua| £2.5m.. Y cynlluniau llwyddiannus yw:

Connect, Engage, Listen and Transform: £1,909,978

Bydd prosiect CELT yn profi ffyrdd newydd  o dechnegau ac ymyraethau effeithiol i gefnogi’r di-waith tymor hir i mewn i waith ar draws 10 awdurdod lleol yn ne Cymru. Bydd y canfyddiadau’n rhoi sail i geisiadau yn y dyfodol i Gronfa Ffyniant Gyffredin newydd Llywodraeth y DU ac arian grant ar gyfer rhaglenni cyflogadwyedd.

Food 4 Growth: £609,084

Bydd y prosiect yma’n canolbwyntio ar gysylltu diwydiannau gwledig amaethyddol gyda chanol trefi yn Nhorfaen, Caerffili a Sir Fynwy.  Bydd yn cynnwys astudiaeth ddichonoldeb i edrych ar brosiectau adnewyddol cymunedol, prynu tanwydd mewn llwyth, arallgyfeirio, hybu bwyd lleol a rhaglen gymorth arloesi gwledig.

Stepping Stones: £331,410

Dyma raglen entrepreneuraidd i gefnogi pobl dros 50 oed, sy’n ddi-waith i ddechrau eu busnesau eu hunain. 

Prosiect Cymorth Busnesau Bychain Pont-y-pŵl a Blaenafon: £151,465

Bydd hyrwyddo busnesau cychwynnol a phryniant busnes i fusnes ym Mhont-y-pŵl a Blaenafon yn un o amcanion y prosiect yma.  Bydd yn datblygu llwyfan cyfnewid sgiliau i gefnogi busnesau newydd, rhoi tro ar gyfleoedd am eiddo tymor byr a gweithio gyda landlordiaid  ddod ag adeiladau gwag yn ôl at ddefnydd.

The Life You Want: £200,294

Rhaglen gyflogadwyedd a hyder a fydd yn targedu dioddefwyr camdriniaeth ddomestig yn benodol.  Bydd cymwysterau’n cael cefnogaeth trwy ddysgu digidol neu yn y dosbarth. 

Young Enterprise Torfaen: £228,126

Bydd y prosiect yma’n cefnogi pobl ifanc i mewn i hunangyflogaeth trwy eu helpu i ddatblygu sgiliau, fel arbenigedd digidol ac entrepreneuraidd, a hyder.

Pecyn Digidol i Fusnesau Torfaen: £378,000

Bydd busnesau yn Nhorfaen heb bresenoldeb ar-lein yn cael cynnig cefnogaeth trwy ddatblygiad ap a gwefannau penodol.

Dywedodd y Cynghorydd Joanne Gauden, Aelod Gweithredo Cyngor Torfaen dros yr Economi, Sgiliau ac Adfywio: "Mae’n wych gweld yr amrywiaeth o brosiectau sydd wedi gwneud ceisiadau llwyddiannus ar gyfer arian Llywodraeth Cymru.  

"Mae ffocws y gronfa’n cyd-fynd â blaenoriaethau Cyngor Torfaen ar gyfer economi ffyniannus, cydnerth sy’n cynnig cyfleoedd am gyflogaeth â lefel uchel o sgiliau ac yn cefnogi’r rheiny sy’n ddi-waith i gael gwaith."

Ychwanegodd Jonathan Hale, rheolwr sgoliau a chyflogadwyedd Cyngor Torfaen, sy’n rhan o brosiect CELT: "Bydd CELT yn rhoi tro ar ffyrdd newydd o gyrraedd a chefnogi pobl sydd â rhwystrau at waith ar draws De Ddwyrain Cymru.

"Dros yr wyth mis nesaf, byddwn yn ceisio adnabod yr ymyraethau mwyaf effeithiol o’r cyflenwadau yn y gorffennol ac ar hyn o bryd i ysbrydoli’r cyflenwad presennol i sicrhau bod gwasanaethau’n cael eu haddasu at anghenion ein trigolion a’r economi leol." 

Am fwy o wybodaeth, ewch i https://www.gov.uk/government/publications/uk-community-renewal-fund-prospectus

 

Diwygiwyd Diwethaf: 10/11/2021 Nôl i’r Brig