Gosod cyllideb i'r cyngor ar gyfer 2022/23

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 4 Tachwedd 2021

Bydd cynghorwyr yn ystyried adroddiad yr wythnos yma ar gynlluniau Cyngor Torfaen ar gyfer cyllideb y flwyddyn ariannol nesaf.

Mae disgwyl i’r adolygiad canol y flwyddyn o’r gyllideb, sy’n nodi faint mae’r cyngor yn disgwyl derbyn yn 2022/2023 a pha wasanaethau y maen nhw’n credu y byddan nhw eu hangen, ddangos diffyg o ran ariannu o ryw £1.5 miliwn

Ar ddydd Iau, bydd aelodau o’r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Trawsbynciol Adnoddau a Busnes yn cwrdd i drafod yr adroddiad ac awgrymu ffyrdd o leihau’r bwlch yn y gyllideb trwy arbedion a lleddfiadau.

Mae’r rhan fwyaf o’r hyn y mae’r cyngor yn gwario yn mynd at ofalu am bobl, gwasanaethau addysg a chynnal bwrdeistref lân a gwerdd.

Dywedodd y Cynghorydd Kelly Preston, Aelod Gweithredol Torfaen dros Adnoddau: “Fel pob aelwyd yn y fwrdeistref, mae’n rhaid i’r cyngor reoli ei arian yn ofalus, gan baratoi ar gyfer yr hyn sy’n dod i mewn a’r hyn sy’n mynd allan pob blwyddyn i sicrhau bod y llyfrau’n gytbwys.

“Ar ddechrau pob blwyddyn ariannol yn Ebrill, rydym yn dechrau edrych ymlaen at ariannu’n gwasanaethau sy’n flaenoriaeth yn y flwyddyn ganlynol a heriau cyflenwi’r gwasanaethau hynny a sicrhau ein bod yn gallu mantoli’r llyfrau eto. 

“Fel trigolion, dros y flwyddyn rydym yn ceisio rhagweld a monitro’r hyn yr ydym yn disgwyl a fydd yn dod i mewn, yr hyn yr ydym yn disgwyl gwario a pha gostau y mae’n debygol y bydd rhai i ni dalu.

“Ar hyn o bryd, wrth i ni lunio cyllideb 2022/23, rydym yn dal i ragweld diffyg y mae’n rhaid i ni ddileu. Yn ffodus, mae’r bwlch oedd gennym ni fis Ebrill wedi ei leihau ac ar hyn o bryd rydym wedi cyrraedd diffyg o ryw £1.5 miliwn.”

Dywedodd Arweinydd Torfaen, y Cyng. Anthony Hunt: “Ar y pwynt yma yn y broses gyllidebu mae’n rhaid i ni adeiladu’n rhagolygon ar gyfer y gyllideb gyda nifer o dybiaethau o gylch faint y byddwn yn derbyn gan Lywodraeth Cymru, beth fydd cost talu pobl a beth fydd cost y nwyddau yr ydym yn prynu er mwyn cyflenwi’n gwasanaethau, gan gynnwys ystyried chwyddiant hefyd. Dyw’r hyn yr ydym yn ei dderbyn gan Lywodraeth Cymru pob blwyddyn ddim yn ddigon i wneud pob dim, felly mae’r gweddill yn dod trwy fesurau effeithlonrwydd, arbedion, Treth y Cyngor a ffioedd.

“Yn ystod y broses gyllidebu, byddwn yn ymgysylltu â’r cyhoedd ynglŷn â’r hyn yr ydw i’n gobeithio bydd yn rhestr fach o arbedion a lleddfiadau er mwyn pontio’r bwlch.

Ychwanegodd yr Aelod Gweithredol dros Adnoddau, y Cyng. Kelly Preston: “Bydd gan bawb syniadau ac awgrymiadau gwahanol a does dim un syniad yn syniad gwael.  Gall pob syniad fod yn gychwyn sgwrs neu’n her i’r cyngor esbonio’r ffordd yr ydym yn gwneud pethau a pham.

“Bydd gyda ni ffigyrau dros dro oddi wrth lywodraeth Cymru tua diwedd Rhagfyr a byddwn yn gosod yr arbedion a lleddfiadau arfaethedig fesul llinell gyda rheswm dros graffu pellach ar ddiwedd Ionawr.”

Mae gofyn i’r cyngor gwblhau a chymeradwyo’i gyllideb a gosod treth y cyngor cyn 11eg Mawrth pob blwyddyn.

Ymweld Agenda ar gyfer Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Trawsbynciol Adnoddau a Busnes ar Dydd Iau, 4ydd Tachwedd, 2021

Diwygiwyd Diwethaf: 04/11/2021 Nôl i’r Brig