Prosiect i'w ddathlu mewn digwyddiad hinsawdd

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 3 Tachwedd 2021
Peatbogs with logos

Bydd prosiect i wella ac amddiffyn ardaloedd ucheldir yn Ne-ddwyrain Cymru – a arweinir gan Gyngor Torfaen – yn cael sylw mewn digwyddiad i nodi uwchgynhadledd hinsawdd COP26 y penwythnos hwn. 

Mae Prosiect Ucheldiroedd Cydnerth De-ddwyrain Cymru yn cynnwys rhyw 200 cilomedr sgwâr ac mae wedi canolbwyntio ar wella pridd lleol, ansawdd y dŵr a bioamrywiaeth, a mawndiroedd sydd wedi eu hadfer, ac sy’n hollbwysig o ran dal a storio allyriadau CO2.

Mae’r cynllun, sy’n bartneriaeth ar y cyd rhwng Cynghorau Torfaen, Caerffili a Blaenau Gwent hefyd wedi delio gydag ymddygiad gwrthgymdeithasol yn yr ardal, megis tipio anghyfreithlon a gosod tanau, sy’n cael effaith negyddol ar yr amgylchedd. 

Bydd Andrew Osborne, arweinydd grŵp Cyngor Torfaen, dywedwch wrth ddigwyddiad COP Cymru ddydd Sadwrn sut y gall prosiectau fel hyn gyfrannu at fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd. 

Meddai: "Mae hon yn enghraifft wych o sut all sefydliadau wneud gwahaniaeth sylweddol i’r amgylchedd a helpu i leihau effeithiau newid yn yr hinsawdd drwy weithio gyda’n gilydd.

"Ers iddo ddechrau dair blynedd yn ôl, mae’r prosiect wedi cwblhau nifer o gynlluniau adfer mawndir, adnewyddu ffensys a gosod rhwystrau newydd i leihau trosedd tirlun, a rheoli rhostiroedd i wella pori a lleihau’r perygl o danau gwair.

"Mae nid yn unig wedi gwella’r ardal a darparu cyfleoedd gwirfoddol a hyfforddi, mae hefyd yn helpu i leihau allyriadau carbon lleol ac effeithiau newid yn yr hinsawdd megis tanau a llifogydd."

Ariennir partneriaeth prosiect Ucheldiroedd Cydnerth Dw-ddwyrain Cymru gan Lywodraeth Cymru a’r Gronfa Ewropeaidd ac mae’n cynnwys Cyfoeth Naturiol Cymru, yr Heddlu, y Gwasanaeth Tân ac Achub, Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gwent a Pharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.

I gymryd rhan yn sioe ffordd COP Cymru ar ddydd Sadwrn, cofrestrwch yma: COP CYMRU 2021 | Parthau Gwyrdd Rhanbarthol (eventscase.com) 

I gael rhagor o wybodaeth ar yr hyn y mae Cyngor Torfaen yn ei wneud i ddelio gyda newid yn yr hinsawdd, ewch i’n gwefan, yma. Gallwch hefyd ddilyn #TorriCarbonTorfaen a #MeithrinNaturTorfaen ar Facebook, Instagram a Twitter.

Diwygiwyd Diwethaf: 17/01/2022 Nôl i’r Brig