Barod at y tywydd oer

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 2 Tachwedd 2021

Pob blwyddyn mae’r cyngor yn darparu gwasanaeth gaeaf i briffyrdd er mwyn cadw’r fwrdeistref i symud. Gyda stoc o 5600 o dunelli metrig o halen, fflyd o 10 o gerbydau graeanu, a gweithlu sy’n barod i ymateb i amodau cyfnewidiol, mae’r gwasanaeth yn cael ei redeg gan dîm craidd o 30 o yrwyr a swyddogion wrth gefn.

Derbynnir rhagolygon tywydd tair gwaith y dydd oddi wrth Meteogroup ac mae tymheredd heolydd yn cael eu monitro o gyfres o orsafoedd tywydd ar draws y fwrdeistref, gan alluogi’r cyngor i raeanu ffyrdd dim ond pan fo angen, a phan fo hynny’n fwyaf effeithiol.

Mae ffyrdd A a B, prif lwybrau bysiau, ffyrdd dosbarthu a ffyrdd wrth ysgolion, mannau diwydiannol a manwerthu yn cael blaenoriaeth ac yn cael eu trin fel rhagofal pob tro mae rhagolygon yn annog hynny, gyda ffyrdd llai ac ardaloedd preswyl yn cael eu trin yn ôl y gofyn yn ystod tywydd gwael, os yw adnoddau’n caniatáu hynny, unwaith y bydd y prif rwydwaith wedi ei glirio.

Mae yna 794 o finiau graean ledled y fwrdeistref i drigolion eu defnyddio ar droedffyrdd a heolydd cefn yn eu hardaloedd lleol.  Mae’r cyngor yn atgoffa trigolion i ddefnyddio’r halen yn gyfrifol – taenu’n denau ac yn wastad ar dir ble mae’r eira wedi ei glirio yw’r cwbl sydd ei angen fel arfer i fod yn effeithiol.

Mae ein biniau i gyd yn cael eu harchwilio ar hyn o bryd a’u llenwi’n barod ar gyfer y gaeaf. Mae’r graean yn y biniau yma i’w ddefnyddio ar droedffyrdd a heolydd cyhoeddus yn unig, nid ar gyfer tramwyfeydd a llwybrau troed preifat.

Dywedodd y Cynghorydd Mandy Owen, yr Aelod Gweithredol dros yr Amgylchedd: “Rydym yn graeanu tua 53 y cant o’n rhwydwaith priffyrdd, ac yn rhoi blaenoriaeth i’r prif ffyrdd.  Er gwaethaf ein hymdrechion gorau, nid yw’n bosibl cadw ffyrdd yn rhydd o rew ac eira’n gyfan gwbl, ac rydym yn atgoffa gyrwyr i gymryd gofal ychwanegol dros fisoedd y gaeaf, gyrru’n araf a gadael mwy o le rhyngddyn nhw a cheir o’u blaen.”

Gall trigolion ddefnyddio system fapio’r cyngor i weld a yw eu heol ar lwybr graeanu, a chael hyd i’w bin agosaf.

I ddweud am fin gwag yn ystod y gaeaf, neu ofyn am fin newydd, ewch yma (link) neu ffoniwch 01495 762200. Nodwch os gwelwch yn dda bod pob cais am fin yn cael eu hasesu a’u blaenoriaethu ac efallai na fydd yn bosibl cynnig bin newydd yn syth.   

Diwygiwyd Diwethaf: 02/11/2021 Nôl i’r Brig