Datblygiad Gofal Plant drwy Gyfrwng y Gymraeg yn Ysgol Panteg

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 19 Mai 2021
maxresdefault

Bydd gwaith adeiladu yn cychwyn yn ddiweddarach y mis yma ar safle ysgol gynradd Ysgol Panteg lle bydd darpariaeth newydd Gofal Plant drwy gyfrwng y Gymraeg yn cael ei lleoli.

Cafwyd arian cyfalaf Cynnig Gofal Plant Llywodraeth Cymru i ddatblygu gofal plant drwy gyfrwng y Gymraeg yn ardal Panteg, ar ôl i’r Asesiad Digonolrwydd Gofal Plant llawn diwethaf , a galw lleol, ddangos angen yn y gymuned. Byddai’r cynnig yn cynnwys gofal plant i blant 2-12 oed, gan gynnwys gofal cofleidiol, clwb brecwast, clwb ar ôl ysgol a gofal plant yn ystod y gwyliau, i ddibenion cynaliadwyedd hirdymor.

Prif bwrpas y rhaglen gyfalaf yw hwyluso a chefnogi cyd-leoliad y Cyfnod Sylfaen a darpariaeth gofal plant ar yr un safle ble bynnag y bo modd.

Dyma’r cyntaf o nifer fechan o adeiladau cyfalaf Cynnig Gofal Plant ac mae’n gyfle cyffrous i ddarparwyr gofal plant gyflwyno tendr ar gyfer gofal plant ar safle’r ysgol. Mae’r adeilad newydd penodol yma yn unol â gweledigaeth Llywodraeth Cymru o un filiwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.

Meddai’r Pennaeth Dysgu, Julian Doroszczuk “Rydym yn gweithio’n agos gyda chymuned yr ysgol ynghyd â Mudiad Meithrin ac yn edrych ymlaen at ddatblygu mwy o ofal plant yn y Gymraeg o fewn yr Awdurdod Lleol ac rydym yn croesawu darparwyr i wneud cais”.

Dywedodd Aelod Gweithredol Torfaen dros Addysg, y Cynghorydd Richard Clark, “"Dyma newyddion i’w groesawu’n fawr ac mae’n gyfle gwych i ddarparwyr gofal plant yn lleol gynyddu nifer y lleoedd gofal plant trwy gyfrwng y Gymraeg yn Nhorfaen. Ar sail y galw’n lleol does dim amheuaeth y bydd hyn o fudd i nifer o deuluoedd sydd angen darpariaeth o’r fath."

Gellir gwneud ceisiadau arlein hyd at hanner dydd 14eg Mehefin Gwahoddiad i ddarparu darpariaeth gofal plant gofal dydd llawn drwy gyfrwng y Gymraeg, wedi ei lleoli yn Ysgol newydd Panteg ym Mhont-y-pŵl Torfaen – Cael hyd i Dendr (find-tender.service.gov.uk)

Diwygiwyd Diwethaf: 19/05/2021 Nôl i’r Brig