Pecynnau 'Bywyd Gwyllt a Llesiant' ar gael i weithwyr gofal cymdeithasol fel rhan o brosiect Bywyd Gwyllt Trefol

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 18 Mai 2021

Yr haf diwethaf, arweiniodd y Cyngor, ynghyd â sefydliadau partner, ar brosiect Bioamrywiaeth Trefol newydd ‘An Urban Buzz’.  

Fel rhan o’r prosiect, dosbarthwyd nifer o becynnau ‘Bywyd Gwyllt a Llesiant’ i staff y GIG yn byw yn Nhorfaen i gynorthwyo gydag ymgysylltu â bywyd gwyllt mewn gerddi ac yn lleol. Cafodd y pecynnau dderbyniad da ac fe ddarparwyd yr holl weithgareddau yn llwyddiannus gan arwain at adborth positif iawn gan bawb a gymerodd ran.

Mae’r prosiect bellach yn ei flwyddyn olaf, ac yn parhau i gael ei ariannu gan grant Galluogi Adnoddau Naturiol a Llesiant Llywodraeth Cymru (ENRaW) drwy raglen waith Gwent Fwyaf Gydnerth.

Ar gyfer rhan nesaf y prosiect, hoffem gynnig y pecynnau Bywyd Gwyllt a Llesiant i staff gofal cymdeithasol sy’n byw yn Nhorfaen. Rydym yn cydnabod y rôl bwysig maent wedi ei chwarae/yn parhau i’w chwarae yn ystod y pandemig Covid-19. Hoffem gynnig iddyn nhw y cyfle i gymryd rhan mewn prosiect cyffrous a fydd yn annog llesiant gwell, ynghyd â chyfle i ddysgu mwy am fywyd gwyllt lleol a chymryd rhan mewn arolwg gwyddoniaeth dinasyddion.

Mae ffocws y prosiect yn parhau i fod ar werth ac amrywiaeth bywyd gwyllt trefol, a manteision yr amgylchfyd naturiol ar lesiant. Y nod yw annog newid mewn ymddygiad drwy gyfrwng cyfranogiad cymunedol a gweithredu positif, o gamau bach fel garddio mewn ffordd sy’n fwy cyfeillgar i fywyd gwyllt, i gymryd rhan mewn gweithgareddau er budd y gymuned ehangach. Mae ffocws hefyd ar annog pobl i chwarae rôl actif mewn cofnodi bywyd gwyllt yn eu tirwedd trefol a’u gerddi, a rhannu gwybodaeth gyda chanolfannau cofnodi bioamrywiaeth lleol megis SEWBReC http://www.sewbrec.org.uk/

Meddai’r Cynghorydd Mandy Owen, Aelod Gweithredol ar gyfer yr amgylchedd: “Mae staff gofal cymdeithasol yn parhau i weithio’n galed yn y gymuned, felly mae gallu cynnig y pecynnau Bywyd Gwyllt a Llesiant i’r rhai sydd â diddordeb yn beth gwych.

“Bydd y pecynnau hyn yn helpu pobl i gysylltu gyda natur, ac yn ein helpu i ddysgu mwy am fywyd gwyllt yn Nhorfaen. Rydym yn gobeithio y bydd y sawl sy’n derbyn y pecynnau yn mwynhau cofnodi bywyd gwyllt yn eu gerddi a chael hwyl.”

Bydd angen i’r sawl sy’n derbyn y pecynnau ddarparu ffotograffau o sut maent yn defnyddio cynnwys y pecynnau, a llofnodi cytundeb i ddarparu diweddariadau ac adborth rheolaidd pan ofynnir am hynny. Bydd angen iddyn nhw hefyd ymrwymo i gymryd rhan mewn arolwg gwyddoniaeth dinasyddion dros nifer o fisoedd, a bydd manylion pellach hynny am yn cael eu ddatgelu adeg dethol. Defnyddir yr wybodaeth a’r adborth i gael gwell dealltwriaeth o amrediad a dosbarthiad rhywogaethau ledled y fwrdeistref ac i asesu pa mor dda fu’r derbyniad i’r pecynnau.

Mae ceisiadau ar agor i staff Gofal Cymdeithasol yn unig a rhaid iddynt fod yn byw yn Nhorfaen. Bydd angen i chi ddarparu manylion llawn eich man gwaith a’ch proffesiwn.

Dosberthir pecynnau cyn gynted ag y bo modd yn ystod misoedd y gwanwyn/haf a byddant yn cael eu hanfon at stepen eich drws gan gydymffurfio a’r holl ganllawiau ar gadw pellter cymdeithasol.

I wneud cais am becyn Bywyd Gwyllt a Llesiant, ebostiwch Rachel Edwards, Ecolegydd: rachel.edwards2@torfaen.gov.uk

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw hanner dydd ar ddydd Gwener 28 Mai 2021.

  • Nifer cyfyngedig o becynnau sydd yna ac fe’u cynigir ar sail y cyntaf i’r felin ar sail wardiau i ganiatáu dosbarthiad teg ar draws y fwrdeistref.
Diwygiwyd Diwethaf: 18/05/2021 Nôl i’r Brig