Penodiadau gwleidyddol allweddol yn y Cyfarfod Blynyddol (2021)

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 18 Mai 2021

Yng nghyfarfod cyffredinol blynyddol cyngor Torfaen ar ddydd Mawrth 18fed Mai, cafodd yr holl benodiadau gwleidyddol allweddol i gabinet y cyngor, pwyllgorau a chyrff allanol eu cadarnhau am y flwyddyn i ddod. 

Gweithred gyntaf y cyfarfod oedd penodi Aelod Llywyddol a Dirprwy Aelod Llywyddol newydd ar gyfer y flwyddyn ddinesig 2021/22, i gadeirio cyfarfodydd y Cyngor.

Etholwyd y Cyng. Rose Seabourne eto i fod yn Aelod Llywyddol y Cyngor ac ail-etholwyd y Cyng. Peter Jones yn Ddirprwy Aelod Llywyddol. 

Ar ôl enwebiadau ar gyfer swydd Arweinydd y Cyngor, cafodd y Cyng. Anthony Hunt 32 o bleidleisiau a’r Cyng. Ron Burnett 7 pleidlais gyda 2 aelod yn atal pleidlais ac ail-etholwyd y Cyng. Anthony Hunt o ganlyniad. Ail-etholwyd y Cyng. Richard Clark yn Ddirprwy Arweinydd y cyngor a bydd hefyd yn dal y portffolio Addysg.

Mae aelodau’r Cabinet wedi eu penodi eto i’r portffolios canlynol am y flwyddyn nesaf:

 • Yr Aelod Gweithredol dros Addysg – Y Cyng. Richard Clark
 • Yr Aelod Gweithredol dros Blant, Teuluoedd a Chymunedau – Y Cyng. Fiona Cross
 • Yr Aelod Gweithredol dros yr Amgylchedd – Y Cyng. Mandy Owen
 • Yr Aelod Gweithredol dros Adnoddau - Y Cyng. Kelly Preston
 • Yr Aelod Gweithredol dros Lywodraeth Gorfforaethol a Pherfformiad - Y Cyng. David Yeowell
 • Yr Aelod Gweithredol dros Wasanaethau Addysg a Thai - Y Cyng. David Daniels
 • Yr Aelod Gweithredol dros yr Economi, Sgiliau ac Adfywio - Y Cyng. Joanne Gauden

Ail-etholwyd Cadeiryddion Pwyllgorau fel a ganlyn:

 • Cadeirydd y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Iachach - Y Cyng. Richard Overton
 • Cadeirydd y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Mwy Llewyrchus - Y Cyng. Gwyn Jenkins
 • Cadeirydd y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Glanach – Y Cyng. Peter Jones
 • Cadeirydd y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Plant a Phobl Ifanc - Y Cyng. Rose Seabourne
 • Cadeirydd y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Trawsbynciol Adnoddau a Busnes - Y Cyng. Stuart Ashley
 • Cadeirydd y Pwyllgor Cynllunio - Y Cyng. Norma Parrish
 • Cadeirydd y Pwyllgor Trwyddedu - Y Cyng. Giles Davies
 • Cadeirydd y Pwyllgor Pensiynau - Y Cyng. Glyn Caron
 • Cadeirydd y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd - Y Cyng. Ron Burnett
 • Cadeirydd y Pwyllgor Archwilio – i’w (h)ethol gan y pwyllgor

Wrth dderbyn ei benodiad fel Arweinydd Cyngor Torfaen, diolchodd Anthony Hunt i gynghorwyr am eu cefnogaeth yn ystod blwyddyn mor ddigyffelyb. Diolchodd y Cyng. Hunt wedyn i staff y cyngor a gwirfoddolwr cymunedol am eu gwaith dros y flwyddyn ddiwethaf, croesawodd cynghorwyr newydd a dygodd i gof cyn-gynghorwyr. Talodd y Cyng. Hunt deyrnged hefyd i’r Prif Weithredwr ymadawol, Alison Ward, a ymddeolodd ar 31ain Mawrth.

Dywedodd y Cyng. Hunt: “Rwy’n drist o weld Alison yn gadael, ond yn falch drosti’n bersonol ar ôl blwyddyn olaf hynod heriol yn ei swydd. Bydd Alison yn cael ei chofio am ei chwrteisi a’i chywirdeb ac roedd parch mawr iddi ymhlith ei chymheiriaid yng Nghymru. Roedd hi’n fodlon annog, galluogi a hwyluso pobl eraill ac yn dangos ei chydweithwyr yn y cyngor yn y goleuni gorau yn hytrach na’i hun. Mae gan ein cyngor dyfodol gwell diolch i’w gwaith, felly diolch Alison - mae’r cyngor yn dymuno ymddeoliad hir a hapus i chi.”

Dywedodd prif weithredwr cynorthwyol Torfaen, Nigel Aurelius: “Ffurfiodd Alison ddiwylliant y sefydliad yma o’r cychwyn cyntaf.  Doedd hi byth ofn arwain trawsnewidiad a gwneud pethau’n wahanol,  ac arweiniodd Alison gyda charedigrwydd a thosturi dros gyfnod o 16 mlynedd yn wyneb penderfyniadau anodd, ac roedd hi bob amser yn bwyllog ym mhob argyfwng ac rydym yn ddiolchgar dros ben iddi.”

Bydd y prif weithredwr newydd, Stephen Vickers yn dechrau yn ei swydd ar 5ed Gorffennaf.

Diwygiwyd Diwethaf: 10/10/2022 Nôl i’r Brig