Seren 'Britain's Got Talent' yn dadorchuddio prosiect celfyddyd diweddaraf yn dathlu gofalwyr maeth awdurdod lleol ledled Cymru

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 10 Mai 2021
Untitled design (52)

Mae’r artist o Gymru Nathan Wyburn eisiau disgleirio golau ar y gwaith y mae gofalwyr maeth Torfaen yn ei wneud, fel y bydd Canolfan Ddinesig Pont-y-pŵl yn cael ei goleuo’n oren yn ystod y Pythefnos Gofal Maeth eleni.

Tra bo gan lawer ohonom deulu a ffrindiau sydd wedi bod yno i’n cynorthwyo yn ystod y cyfnod anodd dros y flwyddyn ddiwethaf, mae llawer o blant a phobl ifanc ledled Cymru sydd angen cymorth nawr, fwy nag erioed.

Mae Pythefnos Gofal Maeth yn ymgyrch recriwtio a chynyddu ymwybyddiaeth genedlaethol a redir gan y Rhwydwaith Maethu ac mae Cyngor Torfaen yn galw ar fwy o bobl yn Nhorfaen i ystyried maethu.

Thema eleni yw ‘#WhyWeCare’, ac mae’r artist o Gymru, Nathan Wyburn, sy’n adnabyddus am ei ddulliau unigryw o greu celfyddyd, wedi cynhyrchu darn sy’n defnyddio goleuadau LED i helpu i brofi sut gall unrhyw gartref fod yn gartref diogel a chariadus.

Meddai Nathan: “Anfonwyd cerdd ataf a oedd yn cynrychioli popeth y mae gofalwyr maeth yn ei wneud i roi dyfodol disgleiriach  i blant ledled Cymru ac roeddwn eisiau creu rhywbeth a oedd yn eu hyrwyddo o ran sut maent yn agor eu drysau – a’u calonnau.

“Dewisais droi’r geiriau hynny yn gelfyddyd gyda darn sy’n dangos cartref fel y golau llythrennol ar ddiwedd y twnnel i blant a phobl ifanc.

“Rwy’n credu mai un o’r mythau mwyaf o gwmpas maethu yw bod yn rhaid i chi gael tŷ mawr gyda gardd fawr i fod yn ofalwr maeth – ac nid yw hynny’n wir o gwbl.”

Mae fideo sy’n dangos y darn yn dod at ei gilydd dros amser a gyda’r gerdd i’w gweld yn dangos sut mae cyd-destun y celfyddyd yn aneglur. “Dim ond pan roddir y goleuadau ymlaen y mae eglurder. Teimlad o bosibilrwydd a phositifrwydd yn dod trwodd,” ychwanegodd Nathan.

Nawr, gofynnir i bobl ledled Torfaen ddangos eu cefnogaeth i Bythefnos Gofal Maeth drwy ddodi lamp yn eu ffenestr flaen ddydd Iau nesaf (20fed Mai) i ‘ddisgleirio golau’ ar y gwaith sy’n cael ei wneud gan ofalwyr maeth Awdurdodau Lleol, ac i ddathlu eu hymdrechion yn trawsnewid bywydau plant a phobl ifanc. Bydd adeiladau ledled Cymru, gan gynnwys y Ganolfan Ddinesig ym Mhont-y-pŵl, hefyd yn cael eu goleuo yn oren i ddangos y gwaith hynod maent yn ei wneud.

Meddai’r Aelod Gweithredol y Cynghorydd Fiona Cross, “Mae gofalwyr maeth yn darparu gofal o ddydd i ddydd, sadrwydd, cariad a chefnogaeth i blant a phobl ifanc nad ydynt yn gallu byw gyda’u teuluoedd biolegol.

“Mae’r pandemig wedi golygu treulio llawer mwy o amser gartre, ond gall rhai plant a phobl ifanc ond freuddwydio am gael teimlad o ddiogelwch a chysur y mae’r aelwyd wedi ei darparu i’w mwyafrif ohonom. Yn syml, gall fod yn rhywbeth sy’n ymddangos allan o gyrraedd i rai plant a phobl ifanc.”

Mae angen cannoedd o deuluoedd maeth newydd bob blwyddyn yng Nghymru i ofalu am blant a phobl ifanc o bob oedran, yn enwedig ar gyfer grwpiau o frodyr a chwiorydd, plant hŷn a phobl ifanc, plant ag anghenion ychwanegol a phlant sy’n ceisio lloches ar eu pennau eu hunain.

Serch hynny, mae llawer o gamsyniadau o hyd ynglŷn â maethu. Er enghraifft, mae rhai pobl yn meddwl bod angen i chi fod mewn perthynas, neu’n briod, neu’n berchen ar eich cartref eich hunain, ac nid yw hyn yn wir o gwbl. Bydd gan lawer o bobl yn Nhorfaen ystafell sbâr y gellid ei throi yn lloches, gan drawsnewid bywyd plentyn a’i helpu i wireddu ei botensial llawn.”

Mae Cyngor Torfaen C yn croesawu ceisiadau gan bobl o bob cefndir, sy’n dod ag ystod o sgiliau a phrofiad i’r rôl. Bydd Cyngor Torfaen yn rhannu cynnwys ar ein sianeli cyfryngau cymdeithasol drwy gydol Pythefnos Gofal Maeth i helpu mwy o bobl i  ddeall a gwerthfawrogi maethu a’r gwahaniaeth positif y gall ei wneud i fywydau plant a phobl ifanc.

Os ydych yn meddwl y gallech chi wneud gwahaniaeth drwy ddod yn ofalwyr maeth yn Nhorfaen, ewch i www.torfaen.gov.uk/fostering

 

 

 

 


 

Diwygiwyd Diwethaf: 10/05/2021 Nôl i’r Brig