Sut cafodd gyrrwr lori biniau o Gwmbrân yr hyder i siarad yn gyhoeddus – diolch i'r Lluoedd Wrth Gefn

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 23 Mehefin 2021
LAC Jack Pritchard3

Er gwaethaf y ffaith nad oedd yn hoffi siarad yn gyhoeddus, mae Jack Pritchard, 25 oed o Gwmbrân, yn falch iddo gael ei wthio y tu hwnt i’r hyn oedd yn gyfforddus iddo.

Yn ystod wythnos o hyfforddiant ym Mharc Bletchley cafodd Jack y dasg o roi araith i weddill y sgwadron ar Bill Tutte, a oedd yn datrys codau yn ystod y rhyfel.

“Mae’n gas gen i siarad yn gyhoeddus ac yn fy swydd sifil nid oes angen i mi wneud unrhyw beth tebyg i hynny, ac nid wyf yn meddwl fy mod wedi siarad gerbron grŵp o bobl ers dyddiau ysgol. Er mai tasg bob dydd fyddai hyn i lawer o bobl, roedd yn beth mawr i mi ac rwy’n ddiolchgar fy mod wedi cael fy ngwthio i wneud rhywbeth na fyddwn yn ei wneud fel arfer, ac rwy’n falch fy mod wedi llwyddo ei wneud,” meddai Jack.

Roedd gan Jack, sy’n aelod o Sgwadron 614, yr unig uned Llu Wrth Gefn gyda’r Awyrlu Brenhinol yng Nghymru, wastad ddiddordeb mewn gyrfa filwrol, a chafodd ei ysbrydoli i ymuno ar ôl gweld hysbyseb am filwyr wrth gefn y RAF gan feddwl y byddai’n her a fyddai’n ei wthio yn bellach nag arfer.

“Mae wedi bod yn well na phob disgwyl a byddaf yn cofio’r sgiliau, y profiad a’r atgofion rwyf wedi eu cael yn fy ngyrfa filwrol fer am weddill fy mywyd. Buaswn yn argymell ymuno â llu wrth gefn y RAF i unrhyw un sy’n ystyried ymuno,” meddai Jack, sy’n arweinydd tîm a gyrrwr lori biniau ar gyfer Cyngor Torfaen.

Ei brif rôl gyda’r lluoedd wrth gefn yw gyrrwr logisteg, ac mae ei gyfrifoldebau nodweddiadol yn cynnwys gyrru amrywiaeth o gerbydau ledled y DU, Ewrop ac ar leoliadau gweithredol byd-eang neu ymarferion maes.

“Yr hyn rwyf yn ei wneud yn fy ngyrfa sifil oedd y rheswm mawr dros ddewis gyrrwr logisteg fel fy swydd yn y lluoedd wrth gefn. Mae llawer o’r sgiliau rwyf wedi eu dysgu yn fy swydd bob dydd yn rhai y gellir eu trosglwyddo i’r rôl filwrol. A gyda’r sgiliau rwyf wedi eu dysgu yn y lluoedd arfog, rwy’n credu eu bod wedi rhoi hwb i ‘mherfformiad yn fy rôl sifil,” meddai Jack.

“Y peth gorau am fod yn filwr wrth gefn yw’r cyfleoedd sy’n deillio o hynny; gallwch gael allan o’r profiad yr hyn rydych yn ei roi i mewn. Rwyf eisoes wedi gwneud pethau anhygoel yn fy amser byr yn y lluoedd wrth gefn.

“Y llynedd roeddwn ddigon ffodus o gael mynd i Rjukan yn Norwy am wythnos i gymryd rhan mewn hyfforddiant tywydd oer, a oedd yn cynnwys sgïo, goroesi yn y gaeaf a hyfforddiant i ddelio gyda chwympfeydd eira.

“Cefais hefyd y fraint y llynedd o fod yn rhan o Weithrediad Rescript – sef rôl y fyddin yn cefnogi’r awdurdodau sifil yn y frwydr yn erbyn Covid -19.

“Cawsom y dasg o redeg uned brofi symudol yng Nghanolbarth Lloegr. Yn bersonol, rwy’n teimlo i mi gael profiad bywyd gwerthfawr ac roeddwn yn gweithio gyda thîm gydag amrywiaeth eang o sgiliau, o gyfreithiwr i ffotograffydd. Mae’r amrywiaeth mewn rolau a sgiliau yn beth gwych am y lluoedd wrth gefn, ac mae’n golygu eich bod yn perfformio ar eich gorau.

“Yn ystod fy nghyfnod yn y lluoedd wrth gefn, rwyf wedi dysgu sgiliau mewn arweinyddiaeth, rheoli gyrfa, gweithio fel tîm a sgiliau goroesi, i enwi ond rhai.”

Heddiw, bydd Jack yn un o’r 2,170 o filwyr wrth gefn yng Nghymru yn dathlu Diwrnod Lluoedd Arfog Wrth Gefn. Ledled y Deyrnas Unedig, mae milwyr wrth gefn yn cynrychioli rhyw un rhan o chwech o bersonél Lluoedd Arfog y DU.

Maent yn chwarae rôl hanfodol fel rhan o’r teulu Amddiffyn, gan dreulio peth o’u hamser sbâr yn amddiffyn y DU gartre a thramor.

Caiff milwyr wrth gefn fel Jack, sy’n gweithio i Gyngor Torfaen, eu cefnogi drwy Gyfamod Lluoedd Arfog Torfaen, lle maent yn cael cymryd absenoldeb arbennig i gyflawni eu dyletswyddau neu hyfforddiant milwrol. Mae’r cyfamod yn ymrwymiad gan y cyngor i gefnogi Cymuned y Lluoedd Arfog, sy’n gweithio ac yn byw yn y fwrdeistref ac i gydnabod a chofio’r aberth a wneir gan Gymuned y Lluoedd Arfog. 

Mae hyn yn cynnwys personél yn y Lluoedd Arfog a chyn-filwyr a’u teuluoedd, er mwyn sicrhau nad ydynt yn dioddef anfantais wrth ddefnyddio gwasanaethau cyhoeddus.

Diwygiwyd Diwethaf: 23/06/2021 Nôl i’r Brig