Lansio Cyswllt Torfaen

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 25 Mehefin 2021
CONNECT POSTCARD COMMUNITY WELSH

Llwyfan rhwydweithio newydd i wirfoddolwyr a grwpiau cymunedol yn Nhorfaen yw Cyswllt Torfaen.

Mae’n lle i helpu trigolion i gael hyd i gyfleoedd i gefnogi eu cymuned leol ac, yn yr un ffordd, lle i grwpiau a mudiadau cymunedol gael hyd i wirfoddolwyr i gefnogi eu gwaith.

Nod Cyswllt Torfaen yw dod â’r gymuned ynghyd ar-lein ac mewn bywyd go iawn.

Bydd gan drigolion, grwpiau cymunedol a mudiadau lleol lle diogel i rannu newyddion ac adnoddau, rhwydweithio a chydweithio ar fentrau cymunedol a digwyddiadau sydd o fudd i grwpiau a’r gymuned ehangach. 

Gall unigolion sydd â sgil neu wybodaeth benodol i’w chynnig gyflwyno cais hefyd i dderbyn bathodyn digidol. Bydd bathodynnau digidol yn nodi aelodau’r gymuned y gellir ymddiried ynddyn nhw.

Mae’r tîm y tu ôl i Gyswllt Torfaen yn rhoi bathodynnau yn ôl meini prawf penodol. 

Gellir defnyddio bathodynnau i ddangos sgiliau mewn meysydd ble gall gwirfoddolwyr fod ag angen cymorth yn aml fel TG, ieithoedd, iechyd a lles, creadigrwydd, marchnata ac ariannu gyda bathodyn arbennig i wirfoddolwyr ifanc.

Bydd rhwydwaith Cyswllt Torfaen yn cael ei lansio ar-lein ar 1 Gorffennaf 2021 ond mae’r sïon ar led ac mae dros 80 o unigolion, grwpiau a sefydliadau wedi cofrestru eisoes ac mae dros 20 o weithgareddau wedi cael eu rhestru.

Mae trigolion a grwpiau cymunedol yn cael eu hannog nawr i ymweld â’r safle ac ymuno yn y lansiad i weld beth sydd gan Gyswllt Torfaen i’w gynnig a chanfod sut mae cymunedau eraill ledled Nghymru yn gwneud i hyn weithio iddyn nhw.

Bydd y lansiad yn cynnwys gwibdaith ar-lein o’r safle a siaradwyr gwadd o Made Open (datblygwyr Cyswllt Torfaen) Cyswllt Rhondda Cynon Taf a Made Open Sir Benfro. I gofrestru ar gyfer y digwyddiad, ewch i: https://www.eventbrite.co.uk/e/Cyswllt-torfaen-launch-event-tickets-159845352753?aff=tcbc 

Dywedodd Aimi Morris, Swyddog Gweithredol TVA,: “Os ydych chi’n chwilio am ffordd i gael hyd i bobl leol i gefnogi’ch gweithgareddau cymunedol, yna piciwch draw at Gyswllt Torfaen. Mae’r llwyfan am ddim i bawb ac mae’n lle i helpu pobl i gael hyd i gyfleoedd i gefnogi eu cymunedau lleol, ac yn lle i grwpiau cymunedol a mudiadau gael hyd i wirfoddolwyr i gefnogi eu gwaith.

“Mae Cyswllt Torfaen yn llwyfan sydd wedi ei seilio ar ymateb y gymuned i Covid-19 pan ddaeth gwirfoddolwyr a grwpiau cymunedol ynghyd i gefnogi ei gilydd, pan oedd angen, i wneud Torfaen yn lle gwell a mwy diogel i fyw ynddo.”

Dywedodd y Cynghorydd Fiona Cross, yr Aelod Gweithredol dros Blant, Teuluoedd a Chymunedau: “Mae Torfaen yn llawn arwyr di-glod. Gwirfoddolwyr a grwpiau cymunedol sy’n rhoi o’u hamser i redeg clybiau chwaraeon, grwpiau cerdded, grwpiau cymorth sy’n helpu iechyd a lles trigolion a phobl sy’n frwd dros yr amgylchedd ac sy’n gofalu am eu darn bach nhw o’r fwrdeistref

“Mae grwpiau cymunedol yn dibynnu ar wirfoddolwyr a po fwyaf o wirfoddolwyr sy’n rhoi o’u hamser, mwyaf yr effaith ar y cymunedau yr ydym yn byw ynddyn nhw.  Rydym ni am i  Gyswllt Torfaen fod yr union le i drigolion Torfaen sy’n chwilio am gyfleodd newydd a chyffrous i wirfoddoli yn ogystal â rhannu a chymryd rhan mewn digwyddiadau cymunedol.”

Cofrestrwch heddiw a dechreuwch rannu digwyddiadau a chyfleoedd sydd ar gael: https://connecttorfaen.org.uk/get-started

Unwaith y byddwch chi wedi cofrestru, os oes angen cymorth pellach arnoch chi i greu eich tudalen Cyswllt Torfaen, Cysylltwch â Patrick yn TVA  https://connecttorfaen.org.uk/profile/PatrickDownes

 Partneriaeth yw Cyswllt Torfaen rhwng Cynghrair Gwirfoddol Torfaen (TVA),

Cyngor Torfaen a Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan sy’n cydnabod y cyfraniad hanfodol gan wirfoddolwyr i’r gymuned a sut mae gwirfoddoli’n cyfrannu at les corfforol a meddyliol ac yn lleihau unigrwydd.

Diwygiwyd Diwethaf: 25/06/2021 Nôl i’r Brig