Gwobrau Cymuned a Gwirfoddolwyr Torfaen 2021

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 18 Mehefin 2021
TVA - Volunteer Awards Graphic v3-01

Ydych chi erioed wedi bod eisiau rhoi cyhoeddusrwydd i nodweddion rhywun sy’n arddangos anhunanoldeb, ymroddiad a gwasanaeth i’r gymuned a sydd, yn eich barn chi, yn haeddu cydnabyddiaeth ehangach?

Efallai eich bod eisiau tynnu sylw i fudiad y mae ei weithgareddau wedi rhoi hwb i’ch gymuned? Os felly, dyma eich cyfle!

Yn dilyn llwyddiant Gwobrau Gwirfoddolwyr Cynghrair Wirfoddol Torfaen ym mis Awst 2020, mae Gwobrau Cymuned a Gwirfoddolwyr Torfaen yn dychwelyd, i ddod â Thorfaen at ei gilydd a chydnabod y rhai sy’n rheolaidd yn gwneud daioni ar draws y trydydd sector, chwaraeon, busnes a’r gymuned leol.

Mae enwebiadau ar agor nawr a byddant yn cau ar 30ain Gorffennaf 2021 am 12:00pm.

Mae yna 10 categori ar gyfer enwebiadau eleni, gan gynnwys y gwobrau cyfarwydd gwirfoddolwr y flwyddyn i oedolion ac i’r ifanc, a Chalon y Gymuned, gwobr newydd sy’n cydnabod grŵp o wirfoddolwyr, am eu cyfraniad a’u heffaith ar y gymuned.

Bydd y sawl sy’n cyrraedd y rownd derfynol yn cael eu hysbysu o’u henwebiad ac yn cael eu gwahodd i fynychu’r digwyddiad a gynhelir ar 2il Hydref 2021 yng Nghanolfan Byw’n Egnïol Pont-y-pŵl.

Meddai Aelod Gweithredol Torfaen ar gyfer Plant, Teuluoedd a Chymunedau, y Cynghorydd Fiona Cross, “Ni ellir gorbwysleisio’r cyfraniad anhygoel y mae gwirfoddolwyr wedi ei wneud yn ystod y pandemig. Yn wythnosau cyntaf y pandemig, cawsom ymateb hynod gan ein cymunedau, o fanciau bwyd, i wasanaethau cyfeillio dros y ffôn.

“Mae gwirfoddolwyr wedi cefnogi cymaint o bobl mewn angen, rhywbeth a fyddai wedi bod yn amhosibl i’w gyflawni pe byddem oll wedi gweithio ar ein pennau ein hunain. Rwy’n falch, yn ddiolchgar ac mewn dyled i bawb a gamodd ymlaen.”

Dywedodd Prif Swyddog Gweithredol Cynghrair Wirfoddol Torfaen Aimi Morris, “Mae’r Gynghrair wedi gweld y nifer uchaf erioed o fudiadau, aelodau o’r gymuned a grwpiau yn addasu eu gwasanaethau yn gyflym mewn ymateb i’r pandemig, gan gynorthwyo pobl mewn amrywiol ffyrdd. 

“Mae’r gwobrau hyn yn gyfle i ni amlygu’r effaith anferth y mae gwirfoddoli yn ei chael ar draws y trydydd sector yn Nhorfaen. Gobeithiaf y byddwch yn ymuno â ni i ddiolch i bawb gan ddefnyddio’r hashnod #TorfaenYnDweudDiolch. Os ydych wedi bod yn wirfoddolwr, neu wedi elwa o’u gwaith, postiwch!”

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â www.tvawales.org.uk neu chwiliwch am @TVAWales ar y cyfryngau cymdeithasol.

Ar gyfer grwpiau cymunedol lleol, mudiadau, clybiau chwaraeon neu leoliadau cymunedol yn Nhorfaen, gall y Gynghrair helpu i gefnogi gwirfoddolwyr, llywodraethu, ariannu a chymorth arlein.

Diwygiwyd Diwethaf: 21/10/2021 Nôl i’r Brig