MusiCare, busnes yn Nhorfaen sy'n ystyriol o Ddementia yn paratoi i ailgydio mewn perfformiadau cerddorol yn yr awyr agored mewn cartrefi gofal

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 18 Mehefin 2021

Mae musiCare o Dorfaen, a sefydlwyd yn 2013 ac sy’n cael ei redeg gan Michael Clutton a Natalie Webb, Hyrwyddwyr Dementia, yn ailgydio yn ei wasanaethau adloniant cerddorol proffesiynol yn yr awyr agored mewn cartrefi gofal ar draws rhanbarth De Ddwyrain Cymru, Swydd Henffordd a Fforest y Ddena.

Mae MusiCare yn cynnig dewis trawiadol o sioeau, gan gynnwys sioeau pen-blwydd sy'n cael eu perfformio gan dîm o artistiaid y gellir eu dewis, y gall teuluoedd eu prynu fel anrheg i'w hanwyliaid. Ymhlith y perfformiadau mae:

  • Blas ar Gymru
  • Sioe amrywiaethol draddodiadol
  • Caneuon o’r sioeau cerdd a’r sgrin arian
  • Canu gwlad
  • Roc a rôl
  • Sioe hen ffasiwn mewn gwisgoedd

Mae MusiCare yn sicrhau bod eu holl artistiaid yn gyfeillion dementia ac yn gwbl ymwybodol o'r hyn sy'n gweithio i bobl sydd â'r cyflwr.

Meddai Michael a Natalie, cydberchnogion musiCare: “Mae'n amlwg ei bod wedi bod yn gyfnod anodd dros ben yn ystod pandemig COVID-19 i'n cartrefi gofal gwych, eu staff a'u trigolion, yn enwedig y rhai â dementia. Yma yn musiCare rydym yn gwybod pa mor bwysig yw cerddoriaeth i bobl sy'n dioddef o ddementia ac yn deall sut y gall ddatgloi atgofion, a bod o fudd i les trigolion."

“Fel busnes sydd â chysylltiad agos â’r sector gofal ond yn methu â darparu gwasanaethau yn ystod y pandemig, mae wedi bod yn anodd i ni hefyd. Ond, rydym yn falch iawn o fod yn y sefyllfa o ailgysylltu â'n  cleientiaid hirsefydlog gyda nifer o archebion diweddar, ac edrychwn ymlaen at weithio gyda chleientiaid newydd, ac rydym yn benderfynol o ddod yn ôl yn gryf.”

“Mae diogelwch yn hollbwysig i ni ac rydym wedi gweithio’n galed i sicrhau ein bod yn barod ac yn cydymffurfio. Er enghraifft, mae ein tîm o artistiaid wedi cael eu brechu, rydym yn cynnal profion COVID -19 ac mae ein hasesiadau risg i gyd wedi'u diweddaru. Rydym hefyd wedi gwella ein gwasanaeth cwsmeriaid trwy ddatblygu gwasanaeth archebu ar-lein, sy'n hawdd ac yn hyblyg, tra bod ein gwefan hefyd yn cynnwys ein holl artistiaid sy'n ystyriol o ddementia, y gall cartrefi gofal ddewis ohonynt i weddu i'w lleoliad penodol."

“Rydym yn edrych ymlaen yn fawr at gynnig ein sioeau unwaith eto, er mai dim ond mewn lleoliadau awyr agored a gerddi y caniateir hyd y gellir rhagweld - a hynny phan fydd y tywydd yn caniatáu - er mwyn cadw pawb yn ddiogel.”

Meddai Cara, Dirprwy Reolwr, yng Nghartref Gofal Cantref, Y Fenni: 

“Rydyn ni wedi gweithio gyda musiCare ers sawl blwyddyn ac wedi dod i adnabod y tîm yn dda iawn. Mae wedi bod yn arbennig o bwysig i ni fel cartref gofal i gynnal y gweithgareddau hynny i'n trigolion, sy'n fuddiol i'w lles, yn enwedig gan fod y deunaw mis diwethaf wedi bod yn anghonfensiynol.

“Mae MusiCare wedi bod yn barod i addasu'r ffordd maen nhw'n gweithio er mwyn darparu adloniant, ond heb unrhyw risg, ac am y flwyddyn ddiwethaf mae Michael a Natalie a'u tîm, pan rydyn ni wedi galw arnyn nhw, wedi troi i fyny mewn gwynt, glaw ac weithiau heulwen er mwyn bwrw ymlaen â phethau beth bynnag, gan ddefnyddio ein patio y tu allan i'n hystafell wydr.

“Mae Michael yn cynyddu lefel y sŵn, ac oherwydd hyn, mae ein trigolion yn ogystal â'n cymdogion yn clywed y gerddoriaeth, heb unrhyw gwynion! Mae'r system archebu a thalu bellach wedi gwneud pethau’n haws o lawer, maen nhw'n rhannu'r wybodaeth ddiweddaraf gyda chi o ran unrhyw slotiau amser ar fyr rybudd, neu sioeau gostyngedig ac mae'r llawenydd a ddaw yn sgil set fyw am awr i'n holl drigolion yn codi'r galon o ddifri ac yn galluogi ein staff a'n perthnasau i weld y cyfan ar ein tudalen cyfryngau cymdeithasol."

Meddai Cara ar ran nifer o drigolion: "Mae'n braf cael tapio'ch traed ac i bawb fod yn clapio'u dwylo, rydyn ni wir yn ei fwynhau."

"Rydw i wrth fy modd â'r gweithgareddau cerdd a'r cantorion o musiCare, mae'n mynd â ni i gyd yn ôl mewn amser ac rydyn ni i gyd yn hapus iawn."

"Mae gan Michael lais hyfryd ac mae'n ddyn hyfryd."

"Mae gan Musicare ddetholiad hyfryd o ganeuon, hen a newydd. Mae'r rhai Cymreig yn dda ac mae'r drwm Gwyddelig yn cael pawb i symud."

Dywedodd Gaynor Wakeling, Rheolwr Cymorth Busnes, Adran Economi a Mentergarwch gyda Chyngor Torfaen, a gyfarfu â musiCare yn ddiweddar yn un o’r cymorthfeydd busnes am ddim, ar-lein a gynigir gan Economi a Mentergarwch Torfaen: “Roedd yn bleser pur cwrdd â Michael a Natalie a thrafod eu busnes, y siwrnai ymlaen a sut beth yw hi iddyn nhw a'r sector wrth iddynt ailgydio yn dilyn y cyfnod anodd hwn.

“Mae'r hyn y mae musiCare  yn ei gynnig o fudd aruthrol i gefnogi a gofalu am bobl sy'n dioddef o ddementia a hynny’n fwy nag erioed nawr. Rwy’n siŵr y bydd cartrefi gofal yn y rhanbarth yn awyddus i archwilio’r hyn y gall Michael a Natalie ynghyd â’u tîm o gyd-artistiaid ei gynnig.”

Dysgwch mwy am musiCare ar https://www.musicare-wales.co.uk/

Diwygiwyd Diwethaf: 21/01/2022 Nôl i’r Brig