Prosiect llesiant yn cynorthwyo pobl ar y llwybr i gyflogaeth

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 23 Gorffennaf 2021
Wellness Project

Mae mwy na 300 o bobl ddi-waith wedi eu cynorthwyo gan brosiect sy’n canolbwyntio ar wella iechyd meddwl a chorfforol.

Mae’r prosiect llesiant, a redir gan Wasanaeth Sgiliau a Chyflogadwyedd Cyngor Torfaen, yn cynnig gweithdai ar gwsg a bwyta’n iach, sesiynau ymwybyddiaeth ofalgar, ymarfer ysgafn a grwpiau cerdded.  

Mae un o’r gweithgareddau mwyaf poblogaidd ar y rhaglen yn cynnwys taith braf ym mynyddoedd Bannau Brycheiniog, gyda golygfeydd godidog.

Ynghyd â chynorthwyo gydag iechyd a lles, mae’r sesiynau yn dysgu sgiliau cyfathrebu, adeiladu tîm ac arweinyddiaeth.

Cyfeiriwyd un o drigolion Torfaen, Robin Harmon, 53, i’r prosiect llesiant yn 2018 drwy raglen Pontydd i Waith 2 Cyngor 2018.

Roedd Robin yn chwilio am gymorth i oresgyn ei bryderon ynglŷn â mynd yn ôl i weithio ac roedd eisiau gwella ei iechyd meddwl a’i les yn gyffredinol.

Meddai “Gallaf ddweud yn onest ac yn agored mai bod ar y prosiect llesiant oedd y peth gorau rwyf wedi ei wneud yn fy mywyd erioed.

“Nid yn unig i mi, ond hefyd er mwyn gallu rhoi rhywbeth yn ôl i bobl sy’n mynd trwy’r un math o beth â mi pan gefais wahoddiad i ymuno gyda’r prosiect i ddechrau.”

Ers iddo gymryd rhan, mae Robin wedi cwblhau nifer o gyrsiau llesiant, gweithgareddau llesiant a lleoliad gwirfoddoli fel cyfeillachwr.

Mae nawr yn astudio i gymhwyso fel ‘Arweinydd Bryniau a Gweundir’ er mwyn gallu arwain grwpiau yn yr awyr agored dros fryniau’r DU ac mae’n bwriadu cyfuno hyn gyda dosbarthiadau Crefftau Ymladd yn y dyfodol agos.

Mae Rhaglen Llesiant Torfaen wedi cefnogi 325 o drigolion yn Nhorfaen ers 2015 i fynd i lawer o wahanol yrfaoedd.

Meddai Aled Walker, Swyddog Cyflogaeth Iechyd a Llesiant: “Mae Robin yn un o lawer o gyfranogwyr sydd wedi cymryd camau positif gwych tuag at gael yr hyn sydd ei angen i gael gyrfa lwyddiannus yn y diwydiant mae wedi ei ddewis.

“Mae’r Prosiect Llesiant yn helpu cyfranogwyr i adeiladu sylfeini cryfion yn eu hiechyd corfforol a’u hiechyd meddwl. Rydym yn credu bod cynnig dull cyfannol tuag at lesiant, gan gynnwys mynediad rheolaidd at gyfleoedd positif, yn allweddol i lwyddiant hirdymor mewn gyrfa.

“Ein cred ni yw, os gallwn ganfod y dull sy’n briodol i chi, gan ddefnyddio lefel briodol o gymorth a her, y bydd newid yn digwydd.”

Mae’r prosiect ar gael i gyfranogwyr sydd wedi eu cofrestru gyda Gwasanaeth Sgiliau a Chyflogadwyedd Cyngor Torfaen.

I gael rhagor o wybodaeth, ffoniwch 01633 647743 neu ebostiwch employability@torfaen.gov.uk

Cefnogir Rhaglen Llesiant Torfaen gan y rhaglenni llwyddiannus a ariennir gan y Gronfa Gymdeithas Ewropeaidd: prosiectau Pontydd i Waith 2, Meithrin, Cymhwyso, Ffynnu (NET) a Sgiliau Gwaith i Oedolion 2.

Diwygiwyd Diwethaf: 23/07/2021 Nôl i’r Brig