Peidiwch â cholli eich llais mewn etholiadau

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 23 Gorffennaf 2021

Mae trigolion Torfaen yn cael eu hannog i beidio âa cholli eu llais ar benderfyniadau sy’n eu heffeithio drwy sicrhau bod eu manylion cofrestru etholiadol wedi’i diweddaru.

Gydag etholiadau llywodraeth leol i’w cynnal ym mis Mai 2022, mae hwn yn gyfle pwysig i drigolion gofrestru i sicrhau y cânt bleidleisio.

Mae’r canfasiad blynyddol wedi ei lunio i gael enw a chyfeiriad pawb sy’n gymwys i fod ar y gofrestr etholwyr – y rhestr o bobl a gaiff bleidleisio mewn etholiadau a refferenda.

Yng Nghymru, gallwch nawr gofrestru i bleidleisio o 14 a phleidleisio yn 16 oed. Mae gwladolion tramor hefyd yn gallu pleidleisio  yn etholiadau Cymru.

Meddai Caroline Genever-Jones, Rheolwr Etholiadau yng Nghyngor Torfaen:

“Mae angen i drigolion gadw llygad allan am eu ffurflenni Canfasiad er mwyn i ni allu sicrhau bod y manylion cywir ar y gofrestr etholiadol ar gyfer pob cyfeiriad yn Nhorfaen. Efallai na allech bleidleisio cyn i’r hawliau pleidleisio gael eu hymestyn y llynedd, felly efallai y gallwch bleidleisio nawr – ond dim ond os ydych wedi eich cofrestru.

“Os nad ydych wedi eich cofrestru ar hyn o bryd, ni fydd eich enw yn ymddangos yn y negeseuon rydym yn eu hanfon. Byddwn yn anfon ffurflen CCB atoch er mwyn i chi ymateb.

“Wrth i ni wneud y gwaith pwysig hwn i ddiweddaru’r gofrestr etholiadol, rydym yn parhau i ddilyn canllawiau iechyd cyhoeddus, gan gynnwys parchu cadw pellter cymdeithasol.

“Os ydych eisiau cofrestru, y ffordd hawddaf yw arlein yn www.gov.uk/register-to-vote neu gallwn anfon gwybodaeth atoch drwy’r post.”

Anogir pobl sydd wedi symud yn ddiweddar, yn arbennig, i gadw llygad am negeseuon cofrestru pleidleiswyr a gwirio’r manylion. Mae ymchwil a gyhoeddwyd gan y Comisiwn Etholiadol yn 2019 yn awgrymu bod pobl sydd wedi symud cartref yn ddiweddar yn llawer llai tebygol o fod wedi eu cofrestru na phobl sydd wedi byw yn yr un cyfeiriad am gyfnod maith.

Meddai Rhydian Thomas, Pennaeth Comisiwn Etholiadol Cymru:

“Nid yw o ots lle cawsoch eich geni. Os ydych yn 16 oed a throsodd gallwch bleidleisio mewn etholiadau yng Nghymru, ond dim ond os byddwch wedi cofrestru yn gyntaf. Edrych ar y negeseuon a gewch gan eich awdurdod lleol yw’r ffordd hawddaf o weld os ydych wedi cofrestru i bleidleisio. Os nad ydych, gwnewch yn siŵr eich bod yn rhoi’r wybodaeth angenrheidiol i’ch awdurdod lleol pan fydd angen a chofrestru i bleidleisio arlein yn www.gov.uk/register-to-vote.”

Mae gwybodaeth ar gofrestru i bleidleisio ar gael ar wefan y Cyngor – www.torfaen.gov.uk

Gall unrhyw drigolion sydd â chwestiynau gysylltu gyda’u tîm Cofrestru Etholiadol lleol ar 01495 762200 neu drwy ebost yn: voting@torfaen.gov.uk

Diwygiwyd Diwethaf: 23/07/2021 Nôl i’r Brig