Byddwch yn un o Ddynion Iach Torfaen

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 9 Gorffennaf 2021
Better Man Gif 2

Yn dilyn llwyddiant hirsefydlog rhaglen #oseidiafi i ferched yn unig, gan Adran Datblygu chwaraeon Torfaen, mae’n bryd o’r diwedd i ddynion Torfaen gamu i fyny a derbyn her debyg!

Mae Dynion Iach Torfaen wedi cychwyn yr wythnos hon a bydd 8 o ddynion lleol yn cymryd rhan mewn rhaglen 10 wythnos sy’n canolbwyntio ar chwalu’r rhwystrau a’r stigma y mae llawer yn eu teimlo pan ddaw hi i fyw bywydau iachach a mwy actif.

Yn rhan o’r ymgyrch, bydd Adran Datblygu Chwaraeon Torfaen yn:

  • Darparu rhwydwaith cymorth i sicrhau bod dynion yn defnyddio chwaraeon a gweithgaredd corfforol i wella hunan-barch a gwytnwch meddyliol
  • Gwrando ar ddynion sydd eisiau bod yn fwy actif, deall y rhesymau pam nad ydyn nhw'n gwneud cymaint o weithgarwch ag yr hoffent ei wneud a gweithio gyda nhw i'w gwneud mor hawdd â phosib.
  • Hyrwyddo ymarfer corff, ac nid chwaraeon yn unig - mae ymchwil genedlaethol yn dangos nad yw pawb eisiau bod yn gystadleuol, ond ni ddylai hynny eich atal rhag cymryd rhan mewn ymarfer corff yn rheolaidd.
  • Dangos mai ymarfer corff a bod yn actif yn gorfforol yw’r ‘norm’ i ddynion o bob oed, maint a chred a chymuned - gan annog y bobl iawn, yn y lle iawn ar yr adeg iawn i ddod at ei gilydd fel un i gyflawni eu nodau.

 Bydd cyfranogwyr yn cael cyfle i gymryd rhan mewn ystod o weithgareddau i ddatblygu fersiwn fwy ffit, cryfach ac iachach ohonyn nhw eu hunain, gan gynnwys cyfres o sesiynau grŵp ac ymarfer corfforol, sesiynau cyngor ar faeth a mentora.

Byddant hefyd yn cael cyfle i gysylltu â chlybiau lleol i roi cynnig ar chwaraeon a gweithgareddau newydd.

Yn wreiddiol, bwriad y rhaglen Dynion Iach oedd cychwyn ym mis Ebrill 2020 ond rhaid oedd atal y prosiect ar unwaith oherwydd y pandemig ac aeth popeth yn drech.

Yn ffodus, llwyddodd yr un grŵp o ddynion i gadw mewn cysylltiad ar-lein trwy gydol y cyfnod clo. Wrth i gerdded ddod yn hynod boblogaidd yn ystod y cyfnod clo, gwnaeth y dynion nifer o deithiau cerdded unigol, gan gyfleu i'r grŵp pa mor bell yr aethant a rhannu gwahanol lwybrau i eraill roi cynnig arnynt.

Meddai Ben Jeffries, Swyddog Datblygu Chwaraeon yn Nhorfaen: 

“Mae’n hysbys iawn bod ymarfer corff yn helpu i wrthbwyso clefyd cronig ond ers i’r pandemig ddechrau mae mwy o bobl wedi troi at ymarfer ar eu pennau eu hunain fel ffordd o gefnogi eu cyflwr emosiynol a’u lles meddyliol eu hunain.

Wrth i ni ddechrau dychwelyd tuag at normalrwydd a ffyrdd newydd o fyw a gweithio, rydyn ni am allu sefydlu rhwydwaith cymorth trwy raglen Dynion Iach Torfaen, sydd nid yn unig yn cefnogi'r rhai ar y rhaglen 10 wythnos, ond poblogaeth wrywaidd Torfaen yn ei chyfanrwydd. ”

Dywedodd y Cynghorydd Richard Clark, Aelod Gweithredol Addysg yn Nhorfaen, “Mae hwn yn gyfle gwych i ddynion yn y fwrdeistref ddod ymlaen, gosod nodau a gweithio i ddod yn fersiwn orau ohonyn nhw eu hunain.

Bydd Dynion Iach yn gweithio ar draws cymunedau ac yn anelu at fynd i’r afael â’r stigma sydd ynghlwm ag iechyd meddwl dynion. Os hoffech chi fod yn rhan o ddyfodol Dynion Iach Torfaen, p'un ai fel cyfranogwr, clwb lleol neu mewn unrhyw ffordd arall, byddai ein tîm Datblygu Chwaraeon wrth ei fodd i glywed gennych chi."

Disgwylir i ail rownd Dynion Iach gael ei gynnal ym mis Hydref 2021 ac mae ceisiadau ar gyfer y rhaglen 10 wythnos bellach ar agor.

Os ydych chi'n ddyn 18+ oed sy'n byw yn ardal Torfaen, gallwch enwebu eich hun ar gyfer rhaglen Dynion Iach trwy gyflwyno fideo 1 munud o hyd yn dweud pam rydych chi'n teimlo y byddech chi'n elwa o fod yn rhan o'r rhaglen.

Bydd angen i chi anfon neges uniongyrchol i dudalen Facebook Dynion Iach Torfaen neu anfon neges e-bost at ben.jeffries@torfaen.gov.uk

Diwygiwyd Diwethaf: 09/07/2021 Nôl i’r Brig