Hapwiriadau ar dafarnau a siopau

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 2 Gorffennaf 2021

Mae tîm Safonau Masnach Cyngor Torfaen yn cynnal ymweliadau gorfodi â siopau a thafarndai yn y fwrdeistref yn dilyn cynnydd mewn cwynion ynghylch yfed dan oed a gwerthu alcohol i bobl ifanc.

Mae siopau diodydd a thafarndai mewn perygl o gael dirwy ddiderfyn os ceir hwy'n euog o gyflawni’r drosedd o gyflenwi alcohol i berson ifanc dan oed. Gellir hefyd adolygu trwydded y safle, a mynd ati i ddirymu ei drwydded alcohol.

Dywedodd y Cynghorydd Mandy Owen, Aelod Gweithredol sy'n gyfrifol am Safonau Masnach yn Nhorfaen: “Yn ystod yr haf rydym wedi gweld cynnydd mewn pobl ifanc o dan ddylanwad alcohol sy'n ymddwyn yn wrthgymdeithasol ac yn troseddu, gan achosi niwed iddyn nhw eu hunain a'u cymunedau lleol. Mae unrhyw oedolyn sy'n prynu alcohol ar ran plentyn (gelwir hyn werthu trwy ddirprwy), hefyd yn cyflawni trosedd a gallant gael dirwy o hyd at £1000 ar ôl eu cael yn euog.

“Gan fod cyfyngiadau Covid yn lleddfu, bydd ein swyddogion gorfodi yn cynnal ymarferion prynu cynhyrchion dan oed a chymerir camau yn erbyn unrhyw dafarn neu siop ddiodydd y canfyddir eu bod yn gwerthu alcohol i blant.”

Os oes unrhyw drigolion yn poeni bod plant yn eu hardal leol yn cael alcohol o dafarndai neu siopau diodydd, gallant eu riportio i'r Adran Safonau Masnach ar trading.standards@torfaen.gov.uk neu i’r Heddlu ar 101.

Diwygiwyd Diwethaf: 02/07/2021 Nôl i’r Brig