'Byddwch yn oleuni yn y tywyllwch' ar Ddiwrnod Cofio'r Holocost eleni

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 21 Ionawr 2021
HMD-Facebook-graphic_3

Mae Diwrnod Cofio’r Holocost 2021 yn cael ei gynnal ar y 27ain o Ionawr a’r thema eleni yw, ‘Byddwch yn oleuni yn y tywyllwch’.

Mae Diwrnod Cofio’r Holocost yn rhoi cyfle i bawb fyfyrio ar y dyfnder y gall dynoliaeth suddo iddo, ond hefyd sut y gall unigolion a chymunedau wrthsefyll y tywyllwch hwnnw i ‘fod yn oleuni’ cyn hil-laddiad, yn ystod hil-laddiad ac ar ei ôl.

Mae’r thema ‘Byddwch yn oleuni yn y tywyllwch’ yn gofyn i bob un ohonom ystyried gwahanol fathau o ‘dywyllwch’, fel erledigaeth ar sail hunaniaeth, cam wybodaeth, gwadu cyfiawnder, a gwahanol ffyrdd o ‘fod yn oleuni’, trwy dynnu sylw at gamweddau a chydberthynas.

Er mwyn dangos ymrwymiad y cyngor i goffáu Diwrnod Cofio'r Holocost, bydd y ganolfan ddinesig ym Mhont-y-pŵl yn cael ei oleuo'n borffor a gwyn, ddydd Mawrth y 26ain o Ionawr. Bydd y Ganolfan Ddinesig yng Nglynebwy a Thŷ Penallta yng Nghaerffili hefyd yn cael eu goleuo.

Gan fod llawer o bobl yn treulio mwy o amser gartref, mae yna ychydig o ffyrdd creadigol y gallwch chi goffau DCH a chodi ymwybyddiaeth yn eich cartref.

Mae bwyd yn aml yn dod â phobl at ei gilydd, ac mae Ymddiriedolaeth Diwrnod Cofio'r Holocost (YDCH) wedi creu cardiau rysáit sy'n rhannu prydau sy'n bwysig i gymunedau a dargedwyd yn ystod hil-laddiad. Mae'r ryseitiau'n ffordd ymarferol o ddysgu am ddiwylliannau, a choffáu bywydau pobl a laddwyd yn ystod hil-laddiad.

Dywedodd y Cynghorydd David Yeowell, Aelod Gweithredol Torfaen sy’n gyfrifol am Gydraddoldeb: “Mae Diwrnod Cofio’r Holocost yn ddiwrnod mor bwysig yn y calendr sy’n ein hatgoffa ni i gyd nad ydyn ni byth yn rhy bell o‘ dywyllwch ’. Gobeithiwn y gall 2021 gynnig cyfle inni i gyd i ‘fod yn oleuni’ trwy ddangos undod a gwrthsefyll tywyllwch, ble bynnag y cawn hyd iddo.

“Rydyn ni'n annog plant ac aelodau'r teulu i gymryd rhan mewn gweithgareddau ymarferol, difyr, sy'n codi ymwybyddiaeth am yr Holocost a hil-laddiad a'r bobl a'r gwledydd sydd wedi dioddef. Yn ogystal â hyn, bydd ein hysgolion hefyd yn cynnal gweithgareddau a sesiynau addysgol gyda disgyblion, y bydd llawer ohonynt yn dysgu gartref yn ystod yr amser heriol hwn. Mae ysgolion wedi derbyn straeon hawdd eu darllen sy'n egluro caledi a gwytnwch pobl yn ystod yr Holocost.”

Mae gwefan YDCH yn adnodd gwych i athrawon a rhieni sydd eisiau addysgu eu disgyblion/plant ddysgu gwersi o'r gorffennol mewn ffyrdd creadigol, myfyriol ac ysbrydoledig.

I gymryd rhan, beth am roi cynnig ar y ryseitiau, tynnwch lun eich seigiau cartref a defnyddiwch yr hashnodau #DiwrnodCofio’rHolocost #DCH2021 #GoleunimewnTywyllwch i’w rhannu gydag eraill.

Mae yna ystod o gardiau rysáit y gallwch bori trwyddynt a'u lawr lwytho o wefan DCH (HMD) - https://www.hmd.org.uk/resources/?resource_type=40

 

Diwygiwyd Diwethaf: 22/01/2022 Nôl i’r Brig