Preswylydd yn cael cymorth i lansio busnes symudol gofal traed yn Nhorfaen

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 8 Ionawr 2021
foot spa

Mae preswylydd o Gwmbrân yn camu i mewn i 2021 gan lansio eu busnes symudol gofal traed Golden Mobile Foot Care Cwmbran.

Cafodd Vannessa, sydd yn y gorfennol wedi gweithio yn y maes cyfrifeg, ei gwneud yn ddi-waith ychydig o fisoedd yn ôl yn 2020 o ganlyniad i’r pandemig Coronafeirws.

Gan wynebu ansicrwydd ynglŷn â’i dyfodol, gorfodwyd Vannessa i ystyried llwybrau gyrfa gwahanol posibl, ac roedd ganddi ddyhead erioed i fod yn ymarferwr iechyd traed hunan-gyflogedig.  

Ar ôl derbyn cymorth cyflogaeth drwy brosiect Cymunedau am Waith a Mwy, a ariennir gan Lywodraeth Cymru, a chymorth ariannol drwy brosiectau Meithrin Cydnerthedd drwy gydol 2020, roedd Vannessa yn gallu cwblhau ei hastudiaethau a dod yn ymarferwr iechyd traed cymwysedig. 

At hyn, cynorthwyodd Busnes Cymru a’r cynllun Lwfans Menter Newydd Vannessa, ac mae wedi derbyn cymorth i gael gwybodaeth, grantiau a help i gwblhau cynllun busnes. 

Cynigiwyd cyllid ychwanegol gan Gymunedau am Waith a Mwy i roddi amrywiaeth o ddeunydd marchnata i’r busnes ac offer hanfodol a ganiataodd i Vannessa lansio ei busnes go iawn.

Meddai Vannessa: 'Hoffwn ddiolch i’r prosiect Cymunedau am Waith a Mwy am y cymorth a'r help a gefais wrth gychwyn fy musnes. Roeddwn eisoes wedi dechrau astudio tuag at fy nghymhwyster fel ymarferwr iechyd traed ym mis Mawrth, cyn i COVID effeithio ar ein bywydau. 

‘Roedd cael dileu fy swydd ar ddechrau’r pandemig nid yn unig yn ergyd bersonol ond roedd hefyd yn golygu nad oeddwn mewn sefyllfa i ariannu gweddill fy astudiaethau. Helpodd cyllid Cymunedau am Waith a Mwy fi i gwblhau fy astudiaethau a phrynu’r offer hanfodol roeddwn ei angen er mwyn gallu dechrau. 

‘Bob cam o’r ffordd, mae eu help, eu cefnogaeth a’u hanogaeth wedi rhoi i mi y penderfyniad i lwyddo. Ar ôl blwyddyn anodd, rwyf nawr yn edrych ymlaen at yr hyn sydd gan y dyfodol i’w gynnig. Diolch i Lisa, Richard, Katie a Mel.'

Meddai’r Aelod Gweithredol ar gyfer Plant, Teuluoedd a Chymunedau, y Cynghorydd Fiona Cross: 'Mae’n wych clywed am gychwyn busnes arall yn Nhorfaen. Gyda’r cymorth a’r arweiniad priodol mae cyfle o hyd i ddatblygu syniad busnes a gwireddu eich breuddwydion yn ystod y cyfnod anodd yma. 

‘ Rwy’n hynod falch o’r cymorth effeithiol a pharhaus a ddarparwyd gan raglen Cymunedau am Waith a Mwy. Mae amrediad arwyddocaol o gymorth ar gael drwy’r cyngor ar gyfer holl agweddau o gyflogaeth megis mentora, hyfforddiant a chyllid. Buaswn yn annog unrhyw un yn Nhorfaen sydd â diddordeb mewn hunan-gyflogaeth neu gael swydd i gysylltu gyda’r tîm Cymunedau am Waith a Mwy.'

Mae Golden Mobile Foot Care Cwmbran yn wasanaeth cyfeillgar a fforddiadwy, wedi ei hyfforddi’n llawn, wedi ei yswirio ac yn COVID-ddiogel. Mae Vannessa ar hyn o bryd yn derbyn cwsmeriaid ar gyfer 2021 felly pam na gychwynnwch y Flwyddyn Newydd yn 'ysgafn eich cam'.

Eisiau cychwyn eich busnes eich hun? Ewch i http://cfwplustorfaen.co.uk/ neu ffoniwch Cymunedau am Waith a Mwy ar  01495 742131 or 01633 648312. 

 

Diwygiwyd Diwethaf: 22/01/2022 Nôl i’r Brig