Ymgynghoriad Strategaeth Seilwaith Gwyrdd Torfaen

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 26 Chwefror 2021

Seilwaith gwyrdd yw’r rhwydwaith byw o fannau gwyrdd a glas naturiol a lled-naturiol a nodweddion eraill ar y dirwedd, sydd wedi eu gwasgaru oddi mewn i a rhwng mannau trefol a gwledig. 

Mae ein seilwaith gwyrdd trefol yn cynnwys rhwydwaith o goedwigoedd, coed mewn strydoedd, parciau, gerddi, ymylon ffyrdd, rhandiroedd, mynwentydd, mwynderau gwyrdd, a seilwaith glas fel afonydd a chamlesi, y rhan fwyaf yn hygyrch i’r cyhoedd.

Mae seilwaith gwyrdd yng nghefn gwlad a’r ucheldiroedd o gwmpas ein trefi yn cynnwys rhwydwaith o gynefinoedd mynyddig, gweundiroedd a rhosydd, glaswelltiroedd a choetiroedd lled-naturiol, coedwigoedd a fferm diroedd.

Mae’r Strategaeth Seilwaith Gwyrdd yn cael i gynllunio i helpu ffurfio a chydlynu cyflenwad seilwaith gwyrdd yn Nhorfaen, i ddarparu buddion cymdeithasol, amgylcheddol a lles economaidd nawr ac yn y dyfodol, yn unol â deddfwriaeth Llywodraeth Cymru.  Bydd yn ein helpu hefyd i fynd i’r afael â phryderon a blaenoriaethau a nodir gan drigolion a rhanddeiliaid mewn sefydliadau yn Asesiad Lles Torfaen.

Anelir y Strategaeth Seilwaith Gwyrdd at gyrff cyhoeddus a bennir o dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru), yn ogystal â thirfeddianwyr preifat a thrydydd sector, datblygwyr a’r cyhoedd.  Mae gan bob un o’r rhanddeiliaid yma ran i’w chwarae i helpu i wneud Torfaen yn lle hapus, iach a ffyniannus i fyw ynddo trwy reolaeth gynaliadwy o’n hadnoddau naturiol. Mae’r strategaeth wedi ei datblygu gan sefydliadau’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yn Nhorfaen, sydd wedi ymrwymo gyda’i gilydd i’r weledigaeth ganlynol.

Hoffem glywed eich barn ar y strategaeth ddrafft, ei gweledigaeth, amcanion a blaenoriaethau, a’r heriau yr ydym yn credu y byddwn yn eu hwynebu yn y dyfodol.

Cymerwch ran yn yr ymgynghoriad.

Y dyddiad cau ar gyfer ymatebion yw dydd Mercher 24 Mawrth.

Diwygiwyd Diwethaf: 02/03/2021 Nôl i’r Brig