Ymgynghoriad ar ein strategaeth goed ddrafft a'n cynllun gweithredu ar agor

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 25 Chwefror 2021

Rydym wrthi'n paratoi strategaeth goed ar gyfer y fwrdeistref sy'n nodi ein dull o reoli coed, gan gynnwys y rhai sy'n rhan o goetiroedd a gwrychoedd. Mae'r strategaeth ddrafft yn egluro polisïau cenedlaethol a lleol, ac yn egluro sut mae'r rhain yn trosi i weithredu i amddiffyn a rheoli coed a fydd yn arwain at lu o fanteision.

Nod y strategaeth a’r cynllun gweithredu yw helpu i sicrhau bod coed stryd, coetiroedd a gwrychoedd Torfaen yn cael eu gwerthfawrogi, eu rheoli a’u gwella er budd cenedlaethau, yn awr ac yn y dyfodol.

Rôl y strategaeth yw darparu fframwaith ar draws y cyngor ar gyfer rhwymedigaethau i reoli ac amddiffyn coed yn ogystal â hyrwyddo dull pragmatig o ymdrin â'r math o waith coed y gellir ei wneud yn rhesymol. Dylai hefyd geisio meintioli a gwerthfawrogi'r adnodd coed a choetiroedd yn Nhorfaen, ac mewn cyfuniad â Strategaeth Seilwaith Gwyrdd (SG) Torfaen, gweithredu fel llwyfan ar gyfer prosiectau plannu coed a choetiroedd y cyngor a'r gymuned.

Meddai’r Cynghorydd Mandy Owen, Aelod Gweithredol dros yr Amgylchedd: “Mae’r ffordd yr ydym yn rheoli ein coed, yn cynnwys y rheini sy’n ffurfio coetiroedd a gwrychoedd yn Nhorfaen yn awr ac yn y dyfodol, yn hynod bwysig.

Rydym yn angerddol am amddiffyn a rheoli ein coed gan eu bod yn darparu llu o fanteision cymdeithasol ac amgylcheddol, a dyna pam rydyn ni wir eisiau i drigolion gymryd rhan yn ein hymgynghoriad. ”

Cymerwch ran yn yr ymgynghoriad.

Y dyddiad cau ar gyfer ymatebion yw dydd Mercher 24 Mawrth.

Diwygiwyd Diwethaf: 25/02/2021 Nôl i’r Brig