Un wythnos i fynd: Tiroedd ysgol a meysydd chwarae ar draws Torfaen i fod yn ddi-fwg o ddydd Llun 1 Mawrth

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 22 Chwefror 2021

Mae heddiw'n nodi un wythnos yn unig nes bod cyfreithiau newydd yn cael eu cyflwyno i wneud mwy o leoedd yng Nghymru yn ddi-fwg.

Mae'r cyfreithiau sy'n cael eu cyflwyno ledled Cymru ar 1 Mawrth, yn adeiladu ar y gwaharddiad ar ysmygu a gyflwynwyd yn 2007 ac yn amddiffyn mwy o bobl rhag niwed mwg ail-law ac yn helpu'r rhai sy'n ceisio rhoi'r gorau iddi.

Bydd yn golygu y bydd tir ysgolion a meysydd chwarae cyhoeddus, yn ogystal ag ardaloedd awyr agored lleoliadau gofal dydd plant a gwarchod plant a thiroedd ysbytai yn ddi-fwg. Gallai unrhyw un sy'n torri'r gyfraith wynebu dirwy o £100.

Cymru yw'r rhan gyntaf o'r DU i wahardd ysmygu yn yr ardaloedd hyn a fydd yn dadnormaleiddio ysmygu ac yn lleihau'r siawns y bydd plant a phobl ifanc yn dechrau ysmygu yn y lle cyntaf - gan achub bywydau yn y pen draw.

Dywedodd y Cynghorydd Mandy Owen, Aelod Gweithredol dros yr Amgylchedd: "Rydym yn gwybod am y niwed y gall ysmygu ei wneud i iechyd, felly rwy'n edrych ymlaen at gael cefnogaeth y rhai sy'n ymweld â'n meysydd chwarae a'r staff, rhieni, gwarcheidwaid ac ymwelwyr sy'n defnyddio ein hysgolion a lleoliadau gofal i blant i sicrhau ein bod i gyd yn chwarae ein rhan i adeiladu dyfodol iachach."

"Mae llawer o ysmygwyr eisoes wedi cael eu hysgogi i roi'r gorau i ysmygu oherwydd pandemig COVID-19 a'r gobaith yw y bydd y ddeddfwriaeth newydd hon yn annog hyd yn oed mwy i wneud hynny. Rhoi'r gorau gyda chefnogeth yw'r cyfle gorau i roi'r gorau i ysmygu am byth."

Meddai Suzanne Cass, Prif Weithredwr ASH Cymru, sefydliad gyda’r bwriad i sicrhau Cymru ddi-fwg, “Mae'r rhai sy'n dechrau ysmygu cyn eu bod yn 16 mlwydd oed ddwywaith yn fwy tebygol o barhau i ysmygu o gymharu â'r rhai sy'n dechrau'n ddiweddarach mewn bywyd, ac maen nhw’n fwy tebygol o ddod yn ysmygwyr trymach.

"Gwyddom o arolwg YouGov diweddaraf ASH Cymru fod 81% o oedolion sy'n ysmygu yng Nghymru yn 18 mlwydd oed neu'n iau pan wnaethant roi cynnig ar eu sigarét cyntaf. Mae'n hanfodol bwysig ein bod yn atal pobl ifanc heddiw rhag dod yn genhedlaeth nesaf o ysmygwyr.

"Rydym yn gobeithio y bydd y ddeddfwriaeth hon hefyd yn paratoi'r ffordd i fwy o ardaloedd cyhoeddus yng Nghymru fynd yn ddi-fwg."

Gall y rhai sy'n chwilio am gymorth i roi'r gorau i ysmygu gael mynediad i wasanaeth cymorth GIG am ddim Cymru Helpa Fi i Stopio ar 0800 085 2219 neu ymweld â www.helpafiistopio.cymru am gymorth a chefnogaeth, gan gynnwys mynediad at feddyginiaeth rhoi'r gorau i ysmygu yn rhad ac am ddim.

Diwygiwyd Diwethaf: 20/01/2022 Nôl i’r Brig