Mwy na 120 o blant sy'n agored i niwed yn cael cefnogaeth mewn Gwersylloedd Lles dros hanner tymor

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 19 Chwefror 2021
play service

Mae Chwarae a Datblygu Chwaraeon Torfaen wedi gweithio mewn partneriaeth yn ystod hanner tymor mis Chwefror i ddarparu pum gwersyll chwarae a lles ar gyfer plant sy'n agored i niwed yn Nhorfaen.

Cafodd y gwersylloedd lles eu cyflwyno ar safleoedd ysgolion ar draws y fwrdeistref ac roedden nhw’n rhoi cyfle i fwy na 120 o blant agored i niwed gymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau chwaraeon, bod yn greadigol drwy chwarae ac yn gyffredinol gollwng rhywfaint o stêm yn ystod y cyfnod trafferthus hwn.

Roedd gweithgareddau a gyflwynwyd yn gysylltiedig â'r “5 cam at les” sy'n annog plant i Gysylltu, Rhoi, Cymryd Sylw, Parhau i Ddysgu a Bod yn Egnïol.

Daeth dros 30 o weithwyr chwarae a 5 gweithiwr datblygu chwaraeon at ei gilydd i ddarparu'r sesiynau lles cadarnhaol ac yn ogystal â hynny, cyflwynwyd dwy ddarpariaeth lles arbenigol ar gyfer plant ag anableddau a nodwyd gan Ysgol Crownbridge, y Tîm Cynhwysiant a'r Gwasanaethau Cymdeithasol.

Y safleoedd wnaeth ddarparu gwersylloedd lles Torfaen oedd:

  • Ysgol Dreftadaeth Blaenafon
  • Ysgol Gynradd George Street
  • Ysgol Gynradd Garnteg
  • Ysgol Gynradd Gymunedol Blenheim
  • Ysgol Gynradd Gymunedol Llantarnam

Dywedodd y Cynghorydd Fiona Cross, Aelod Gweithredol dros Blant, Teuluoedd a Chymunedau: “Mae'n hanfodol ein bod yn gwneud y gorau i gefnogi cymaint o blant â phosibl yn ddiogel er mwyn cael cyfleoedd i chwarae yn ystod y cyfnod cythryblus hwn.

Mae'r sesiynau hyn wedi galluogi plant i gysylltu â phlant eraill mewn amgylchedd diogel o ran Covid, tra'n rhoi seibiant haeddiannol i rieni a gofalwyr.

Dywedodd Susan Roach, Pennaeth Ysgol Gynradd Garnteg:  “Mae'r gwersylloedd lles yn ffordd ardderchog i blant gysylltu cyn dychwelyd i'r ysgol. Maen nhw’n cynnig llawer o fanteision mawr i blant, gan gynnwys cyfleoedd i barhau i ddysgu ac i ddysgu sgiliau newydd.

Drwy ganiatáu i blant gymryd rhan mewn chwaraeon, dawns a chwarae, yn yr awyr agored, mae'n chwarae rhan hanfodol wrth gefnogi eu lles meddyliol ac mae gweithgareddau grŵp fel amser cylch yn cynnig amser iddynt fyfyrio a chefnogi ei gilydd mewn ffordd hwyliog a gofalgar.”

Diwygiwyd Diwethaf: 21/01/2022 Nôl i’r Brig