Llyn Cychod Cwmbrân i gau ar gyfer torri coed brys

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 19 Chwefror 2021

Mae Cyngor Torfaen a Network Rail yn cydweithio i gael gwared ar goed peryglus ym Mharc Cwmbrân sy'n peri risg uniongyrchol i deithwyr rheilffyrdd a'r cyhoedd.

Mae llawer o'r coed wedi pydru ac yn gogwyddo'n beryglus tuag at y rheilffordd felly mae cael gwared arnyn nhw ar unwaith yn hanfodol i gadw'r ardal yn ddiogel.

Bydd y Cyngor yn cael gwared ar 600 metr o goed conwydd sy’n dilyn llinell y rheilffordd ger Llyn Cychod Cwmbrân a’r parc.

Byddwn yn datblygu cynllun i blannu rhywogaethau brodorol addas o goed i gymryd lle'r rhai sydd wedi cael eu torri - gan wella bioamrywiaeth a'r amgylchedd lleol, er y bydd y coed newydd, yn ddealladwy, yn cymryd peth amser i sefydlu sgrin weledol a sgrin sŵn.

Bydd angen cau rhai rhannau o'r llyn cychod tra bo gwaith yn digwydd, a gan fod rhywfaint o'r gwaith yn digwydd yn y nos, pan nad yw trenau'n rhedeg, mae'n debygol y bydd rhywfaint o darfu ar breswylwyr sy'n byw gerllaw.

Defnyddir offer torri coed arbenigol i dorri'r coed heb fawr o ddefnydd o lif gadwyn. Ar ôl eu torri, bydd y coed yn cael eu pentyrru dros dro ar y safle cyn i'r pren gael ei naddu a'i ailgylchu dros gyfnod o bythefnos.

Bydd gan Network Rail eu goruchwylwyr eu hunain ar y safle i ddiogelu'r llinell rheilffordd.

Dywedodd llefarydd ar ran Network Rail: “Nid yw'r penderfyniad i dorri'r grŵp penodol hwn o goed yn Llyn Cychod Cwmbrân wedi'i wneud ar chwarae bach - mae arolwg diweddar yn dangos bod y conwydd hyn wedi dirywio'n fawr, yn anghytbwys ac yn pwyso’n drwm tuag at y rheilffordd.

“Mewn tywydd gwael, gallai hyn arwain at chwythu'r coed ar y trac, gan achosi perygl mawr ac atal trenau rhag mynd heibio'n ddiogel. Mae angen cael gwared ar y coed hyn fel mater o frys a byddwn yn gwneud hyn cyn gynted â phosibl tra'n lleihau aflonyddwch drwy dorri yn y nos.”

Dywedodd y Cynghorydd Mandy Owen, aelod gweithredol dros yr amgylchedd: “Yn anffodus, mae angen torri’r coed aeddfed hyn oherwydd y risg maen nhw’n ei chyflwyno i'r rheilffordd.

“Rydym yn paratoi cynllun ar gyfer ailblannu fel y gall rhywogaethau brodorol sefydlu eu hunain dros amser. Rydym yn sylweddoli y bydd hyn yn achosi tarfu, ac ar adegau bydd y parc a'r maes parcio ar gau a gofynnwn i bobl barchu hyn gan y byddant ar gau i sicrhau diogelwch. 

Pryd fydd y torri coed yn digwydd?

Bydd y torri coed yn digwydd:

•         Dydd Sul 28 Chwefror 2021 rhwng 12.01am a 8.45am

•         Dydd Sul 7 Mawrth 2021 rhwng 12.01am a 8.45am

Rhwng dydd Llun a dydd Gwener ar ôl cwblhau pob rhan o’r torri coed, bydd y pren sydd wedi'i dorri yn cael ei naddu a'i gludo i ffwrdd i'w ailgylchu. Bydd y gweithgaredd hwn yn digwydd yn ystod y dydd er mwyn osgoi aflonyddwch ychwanegol.

Gan y bydd cerbydau mawr yn symud o amgylch y gweithle, bydd angen cau rhannau o'r Llyn Cychod dros dro i'r cyhoedd.

Pryd fydd y Llyn Cychod ar gau i'r cyhoedd?

Dydd Sul 28 Chwefror – Dydd Gwener 12 Mawrth

Bydd yr ardaloedd i'r gogledd o'r Tŷ Cychod gan gynnwys yr ardal chwarae, ond ac eithrio’r Tŷ Cychod ar gau

Dydd Sul 7 Mawrth - dydd Gwener 12 Mawrth

Bydd y Llyn Cychod cyfan gan gynnwys y man chwarae a’r maes parcio ar gau

O ran rhwystrau ffisegol, bydd Network Rail yn codi ffensys dros dro rhwng y Llyn Cychod a'r rheilffordd wrth i'r gwaith fynd yn ei flaen, a bydd yn codi ffens barhaol ar ôl i'r gwaith gael ei gwblhau.

 

Diwygiwyd Diwethaf: 24/02/2021 Nôl i’r Brig