Cyllid Cynaliadwyedd Llywodraeth Cymru ar gyfer Darparwyr Gofal Plant

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 18 Chwefror 2021
school (1)

Mae tîm Blynyddoedd Cynnar Cyngor Torfaen wedi derbyn £187,000 ychwanegol o gyllid gan Lywodraeth Cymru i helpu cynaliadwyedd darparwyr gofal plant cofrestredig yn Nhorfaen sydd wedi cael eu heffeithio'n uniongyrchol gan Covid 19.

Mae'r cyllid ar gael i gefnogi lleoliadau gofal plant sy’n cael eu heffeithio gan gostau uwch oherwydd yr heriau mae Covid-19 yn eu cyflwyno a bwriedir iddo gael ei ddefnyddio i helpu i gynnal a datblygu darpariaeth o ansawdd da, lle nad oes unrhyw arian cyhoeddus arall yn cael ei ddarparu i dalu'r un costau.

Yn ogystal â hynny, bydd y gronfa'n cefnogi teuluoedd drwy ddileu'r angen i ddarparwyr godi ffioedd ar rieni pan nad yw gwasanaeth yn cael ei ddarparu oherwydd Covid-19.

Gall darparwyr wneud cais am gau digyffelyb, prynu cyfarpar diogelu personol, costau gwresogi ychwanegol sy'n deillio o'r angen am fwy o awyru neu gostau sy'n gysylltiedig â gofynion glanhau ychwanegol.

Dywedodd Charlotte Dickens, Rheolwr Blynyddoedd Cynnar Torfaen: “Mae ein darparwyr gofal plant yn Nhorfaen wedi gweithio'n ddiflino drwy gydol y pandemig i ddarparu gofal i blant gweithwyr allweddol a phob plentyn sydd angen gofal.

Maen nhw wedi gorfod newid eu harferion gwaith yn sylweddol er mwyn parhau i gadw'r ddarpariaeth gofal plant yn ddiogel ac yn hygyrch. Bydd y grant hwn yn eu galluogi i gynnal y ddarpariaeth hon lle nad oes arian arall ar gael”.  

Dywedodd y Cynghorydd Richard Clark, Aelod Gweithredol Torfaen dros Addysg: “Mae hyn yn newyddion i'w groesawu'n fawr, nid yn unig i ddarparwyr gofal plant sydd wedi wynebu heriau anodd drwy gydol y pandemig er mwyn cynnal darpariaeth, ond hefyd i rieni na fyddant ar eu colled yn ariannol oherwydd diffyg presenoldeb mewn lleoliadau gofal plant oherwydd amgylchiadau sy'n gysylltiedig â COVID19.”

Gall pob darparwr gofal plant cofrestredig wneud cais am y grant lle nad yw cyllid arall wedi cwmpasu’r costau dan sylw. Gellir cael ceisiadau drwy e-bostio Childcaresupport@torfaen.gov.uk neu ffonio'r Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd ar 0800 0196 330.

Diwygiwyd Diwethaf: 18/02/2021 Nôl i’r Brig