Cefnogi dros 200 o fusnesau trwy gynllun peilot 12 mis

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 16 Chwefror 2021

Llynedd, cychwynnodd Cyngor Torfaen gynllun peilot gwerthfawr dros gyfnod o 12 mis a oedd yn cynnig cymorth a chefnogaeth i fusnesau cychwynnol lleol a Busnesau Bach a Chanolig yn ardal Pont-y-pŵl.

Economi Sylfaenol Torfaen oedd yn rhedeg y cynllun ar ran Cyngor Torfaen, gydag arian o Lywodraeth Cymru a gyda’r bwriad o dyfu gweithgaredd economaidd a chyflogaeth leol.

Mae’r gwasanaethau a’r cynnyrch yn yr Economi Sylfaenol yn darparu’r cynhyrchion a’r gwasanaethau sylfaenol y mae pob dinesydd yn dibynnu arnyn nhw, ac sy’n ein cadw’n ddiogel ac yn waraidd.

Mae gwasanaethau gofal ac iechyd, bwyd, tai, ynni, adeiladwaith, twristiaeth a manwerthwyr y stryd fawr i gyd yn enghreifftiau o’r economi sylfaenol.

Mae amcangyfrifon yn awgrymu eu bod yn cyfrif am bedair swydd allan o bob deg a £1 ymhob tair yr ydym yn eu gwario.  Mewn rhai rhannau o Gymru, yr ‘economi sylfaenol’ yw’r economi’n gyfan gwbl.

Mae dull yr economi sylfaenol yn cynnig y cyfle i wyrdroi dirywiad amodau cyflogaeth, lleihau’r arian sy’n diflannu o’n cymunedau a mynd i’r afael â chost amgylcheddol cadwyni cyflenwi estynedig.

Roedd angen safle ar gyfer gweithredu, felly crëwyd HYBfel pencadlys hygyrch ym Marchnad Dan Do Pont-y-pŵl. Roedd y lleoliad canolog yma i fentrwyr lleol a pherchnogion busnesau newydd gael cwrdd mewn man croesawgar a chyfeillgar yn cynnig siop un stop ar gyfer cymorth busnes.

Cynigiwyd gwasanaethau am ddim i bobl yn nalgylch Pont-y-pŵl, gyda mentora, ymgysylltiad parhaus a chefnogaeth ragweithiol ar gael trwy’r flwyddyn.

Roedd cyngor defnyddiol i fusnesau ar bethau fel sut i gofrestru’ch busnes, cael hyd i leoliad, caniatâd cynllunio a marchnata ymhlith y pynciau a drafodwyd, yn ogystal â chyfarfodydd atyniadol a hwylus gyda phartneriaid allweddol ac arbenigwyr busnes o gwmnïau cenedlaethol ar draws Cymru.

Cafwyd cyflwyniadau hefyd i Fusnes Cymdeithasol Cymru, i GIG, Iechyd Cyhoeddus Cymru a’r Awdurdod Addysg Lleol er mwyn hwyluso cyfarfodydd, nodi cyfleoedd a phontio’r agendor gyda chyfleoedd busnes.

Pan aeth y wlad dan glo ym Mawrth 2020, parhaodd gwasanaethau i helpu busnesau newydd Torfaen, ond cawsant eu cynnig trwy negeseuon fideo.

Daeth llif o weithwyr naill ai oherwydd eu bod ar gyfnod o seibiant neu eu bod wedi dioddef diweithdra, gan eu bod eisiau cymryd rheolaeth ariannol lawn a dilyn eu breuddwyd o redeg eu busnes ei hunain i fod yn hunangyflogedig.

Roedd cyfeiriadau at gyllid yn hanfodol i’r busnesau newydd yn ystod y cyfnod clo a sicrhaodd y tîm yn Economi Sylfaenol Torfaen, wedi ei arwain gan Swyddog Prosiect, Alyson Jones, fod pawb ynghlwm yn derbyn y wybodaeth a’r gefnogaeth yr oedden nhw eu hangen.

Roedd grantiau o hyd at £250 ar gael i fusnesau newydd gael gwario ar hysbysebu lleol, brandio, gwefannau, ond roedd rhaid i’r arian gael ei wario yn nalgylch Pont-y-pŵl, a fyddai’n helpu nid yn unig y busnes newydd ond yr economi leol hefyd.

Yn wreiddiol, bwriad y prosiect oedd helpu 40 o fusnesau lleol, ond erbyn diwedd y prosiect, roedd wedi helpu 288 o fusnesau newydd a mentrwyr ifanc – llwyddiant mawr i bawb a oedd ynghlwm.

Bwriad y prosiect yn gyfan gwbl oedd nid yn unig cynnig cefnogaeth fawr ei hangen i unigolion, ond hefyd i gael busnesau newydd i gydymffurfio â’r  gyfraith a rhoi pob cyfle iddyn nhw lwyddo.

Dywedodd y Cynghorydd Joanne Gauden, yr Aelod Gweithredol dros yr Economi, Sgiliau ac Adfywio: “Rydw i wrth fy modd fod HYB2  wedi bod yn gymaint o lwyddiant, yn enwedig yn ystod blwyddyn mor anodd i fusnesau oherwydd Covid-19.

“O edrych ar y ffigyrau, mae’n amlwg bod busnesau newydd wedi gwerthfawrogi’r gefnogaeth sydd ar gael, ac mae’n wych pob amser clywed bod mentrwyr ifanc yn dal yn awyddus i wynebu’r her o ddechrau busnesau newydd.

“Rydym yn gobeithio y byddwn yn eich gweld yn masnachu o un o’n siopau sbonc, stondinau marchnad a siopau’r stryd fawr cyn bo hir.”

 

Diwygiwyd Diwethaf: 16/02/2021 Nôl i’r Brig