Cynghori perchnogion anifeiliaid anwes i ymddwyn yn gyfrifol wrth gerdded ger da byw

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 11 Chwefror 2021

Gyda'r nosweithiau'n ymestyn a'r Gwanwyn ar y ffordd, mae cerddwyr yn gwneud y gorau o'r dirwedd hardd yn Nhorfaen.

Fodd bynnag, dros yr wythnosau diwethaf rydym wedi cael adroddiadau bod yna achosion o beri pryder i ddefaid ar hyd llwybr cerdded cylchol, sy'n rhedeg o Barc Pont-y-pŵl, i'r Groto, sy'n arwain at y Tŵr Ffoli.

Hoffai'r cyngor atgoffa perchnogion anifeiliaid anwes i ddilyn y Cod Cefn Gwlad pan fyddant allan yn cerdded, a pharchu'r tir maen nhw'n cerdded arno. Mae llawer o'r tir ar deithiau cerdded cylchol yn breifat ac er y gallai fod ganddo lwybr troed neu hawl tramwy.

I'r rhai sy'n mynd i gerdded gydag anifail anwes, hoffem atgoffa perchnogion i gadw cŵn ar dennyn bob amser wrth gerdded ger da byw.

Gall cŵn beri pryder i dda byw, yn enwedig defaid, wrth redeg ar eu holau ac yn ei dro gall hyn achosi straen a niwed corfforol iddynt. Gallant fod yn arbennig o fregus yn ystod y tymor wyna.

Mae achosi pryder i ddefaid yn drosedd, a dylai unrhyw un sydd ag unrhyw wybodaeth am ddefaid sy'n pryderi gysylltu â Heddlu Gwent trwy ffonio 101.

Gall parasitiaid y ceir hyd iddynt ar adegau mewn baw cŵn hefyd achosi niwed i dda byw, ac o'r herwydd mae'r cyngor yn atgoffa trigolion unwaith eto i sicrhau bod unrhyw faw cŵn yn cael ei godi ac y gwaredir arno wrth gerdded ger ffermydd lleol.

 

Diwygiwyd Diwethaf: 11/02/2021 Nôl i’r Brig