Pontydd i Waith 2 yn cynorthwyo Andrew i gael ei swydd ddelfrydol!

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 10 Chwefror 2021
andrew

Fe wnaeth siwrnai Andrew Wilkinson gyda’r prosiect Pontydd i Waith 2 a ariennir gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop yn 2020 godi ysbryd pawb, ar ôl iddo symud yn llwyddiannus i fyd gwaith ar ddechrau’r Flwyddyn Newydd.

18 mlynedd yn ôl cafodd Andrew, sy'n byw yng Nghwmbrân, ei barlysu o'i frest i lawr oherwydd damwain ffordd.

Ar ôl ei ddamwain, cwblhaodd Andrew raglen adfer yn ysbyty Rookwood a gwirfoddoli yno, ac ar gyfer elusennau’n ymwneud ag anafiadau asgwrn cefn, gan helpu eraill i addasu i'w bywydau newydd mewn cadair olwyn.

Wrth dderbyn triniaeth yn Rookwood, llwyddodd i roi cynnig ar lawer o wahanol chwaraeon. Ar ôl rhagori yn y waywffon, enillodd Andrew le yng ngharfan Cymru a chynrychioli Prydain Fawr ym mhencampwriaethau'r byd.

Cyn ei ddamwain, bu Andrew yn gweithio'n llawn amser fel sgaffaldiwr, swydd yr oedd wrth ei fodd yn ei gwneud. Tra'n dal i wella a mwynhau ei gamp, roedd dychwelyd i fyd gwaith bob amser ar flaen ei feddwl.

Ac yntau’n cael ei ystyried yn ddi-waith yn y tymor hir a heb unrhyw gymwysterau ffurfiol, fe gysylltodd â'r rhaglen Pontydd i Waith 2, lle cafodd gefnogaeth gan Aled a Jaki, mentoriaid cyflogaeth, a drafododd ystod o gyfleoedd cyflogaeth a hyfforddiant y gallai eu dilyn.

Gweithiodd Jaki gydag Andrew i ddatblygu cynllun gweithredu a oedd yn cynnwys cyfleoedd hyfforddi a datblygu, wedi'i deilwra'n benodol i ddyheadau Andrew i weithio mewn Technoleg Gynorthwyol (dyfeisiau, meddalwedd, neu offer sy'n helpu pobl i oresgyn heriau fel y gallant ddysgu, cyfathrebu a gweithredu'n well.) 

Aeth Andrew ymlaen i gwblhau cwrs dysgu ar-lein ar gyfer Atal Covid 19, derbyniodd CV wedi'i ddiweddaru wedi'i deilwra i'w sgiliau a'i briodoleddau unigryw ac aeth ati i fachu'r swydd a ffafriwyd ganddo fel Technolegydd Cynorthwyol yn Ysbyty Rookwood.

Roedd yn swydd ddelfrydol i Andrew, man lle gallai ysbrydoli ac ysgogi eraill a chymryd peth o'r ofn i ffwrdd trwy gyfleu ei brofiad a'i arbenigedd personol ei hun.

Dywedodd Andrew: "O'r dechrau, fe wnaeth Jaki i mi deimlo'n gyffyrddus a rhoddodd yr hyder i mi gredu ynof fy hun. Cymerodd yr amser i siarad am fy niddordebau, archwilio'r gwahanol gyrsiau sydd ar gael a helpodd fi i lunio C.V. gwych."

Derbyniais alwadau bob dydd yn y cyfnod cyn y cyfweliad ac o ganlyniad, rhoddodd hwb i fy hunan-barch, a’r hyder imi gredu ynof fy hun.

Byddaf yn ddiolchgar am byth i Jaki a'r tîm a buaswn yn dweud wrth unrhyw un sydd am drafod eu hopsiynau cyflogaeth neu hyfforddiant, i gysylltu â'r Pontydd i Waith 2, gallai newid eich bywyd. Yn sicr mae wedi i mi."

Dywedodd y Cynghorydd Joanne Gauden, Aelod Gweithredol dros yr Economi, Sgiliau ac Adfywio, “Mae stori Andrew yn wirioneddol ysbrydoledig. Mae wedi profi, gyda'r gefnogaeth gywir, gallwch gyflawni unrhyw beth,  waeth beth y mae bywyd yn ei daflu atoch. Mae Andrew wedi dangos cymaint o natur benderfynol a chymhelliant ac wedi ymddiried yn y broses.

Mae tîm Pontydd i Waith 2 yn unigryw ac yn hanfodol i lwyddiant yr her gyflogaeth leol yr ydym yn ei hwynebu ar hyn o bryd. Mae eu hymroddiad, eu sgiliau a'u brwdfrydedd wedi gwneud gwahaniaeth enfawr i Andrew ac rwy'n mawr obeithio y bydd eraill yn cael eu hysbrydoli gan Andrew, rwy'n gwybod ei fod wedi fy ysbrydoli i. Da iawn Andrew, hoffwn ddymuno'r gorau i ti yn y dyfodol. "

Os oes gennych anabledd neu gyflwr iechyd ac os ydych am elwa ar y gefnogaeth a gafodd Andrew, cysylltwch â Thîm Cyflogadwyedd Torfaen ar 01633 647743 neu e-bostiwch employability@torfaen.gov.uk

Neu, ewch ati i lenwi’r ffurflen hon ac fe fydd aelod o’r tîm yn cysylltu â chi.

Diwygiwyd Diwethaf: 14/02/2022 Nôl i’r Brig