Ymateb gwych i arolwg CAGC

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 17 Rhagfyr 2021

Mae bron i 4,000 o bobl wedi cymryd rhan yn ein hymgynghoriad diweddar ynglŷn â’r system archebu yn y Ganolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref - ac mae'r canlyniadau i mewn!

Fe wnaeth ychydig llai na 60% o'r rhai a ymatebodd bleidleisio i gael gwared ar y system.

Felly, o ddydd Llun 10 Ionawr 2022, ni fydd yn rhaid i drigolion drefnu slot i ymweld â'r ganolfan yn Y Dafarn Newydd.

Bydd y system archebu yn aros dros y Nadolig fel y gellir rhoi’r trefniadau diogelwch priodol ar waith yng ngoleuni cyhoeddiadau Llywodraeth Cymru heddiw ar lefelau rhybudd Covid. Gyda'r trefniadau cadw pellter cymdeithasol gofynnol a'r arferion gwaith diogel yn cael eu rhoi ar waith rydym yn rhagweld y bydd y safle, yn dod yn llawer prysurach pan fydd y system archebu yn cael ei dileu ac rydym am i bawb gadw’n ddiogel.

Dywedodd y Cynghorydd Mandy Owen, Aelod Gweithredol dros yr Amgylchedd: “Hoffwn ddiolch i bawb a ymatebodd i’r arolwg am ddyfodol y system archebu. Mae cael bron i 4000 o ymatebion yn ddigynsail, felly rwyf wrth fy modd â'r ymateb.

“Fel y dywedasom, roedd dyfodol y system archebu yn nwylo’r trigolion, ac mae’r canlyniadau wedi dweud y cyfan. Gyda bron i 60% o’r ymatebwyr yn dweud yr hoffent i’r system archebu fynd, mae ein tîm gwastraff yn gweithio’n galed gyda chontractwyr CAGC i wneud i hyn ddigwydd mor gyflym ac mor ddiogel â phosibl. ”

“Rydym yn parhau i fonitro Covid a’r straen newydd, ac mae’n rhaid i ni fod yn onest, os bydd y sefyllfa’n newid a’n bod yn cael ein cyfarwyddo gan Lywodraeth Cymru i newid ein gweithrediadau, bydd yn rhaid i ni wneud hynny. Ond ein cynllun ar gyfer nawr yw cael gwared ar system archebu CAGC erbyn dydd Llun 10 Ionawr. ”

Mae CAGC ar agor dros y Nadolig ond mae’r slotiau’n llenwi’n gyflym.

Dyma’r amserau agor dros y Nadolig:

Dydd Gwener 24 - 10 am-4pm
Dydd Sadwrn 25 - Ar gau
Dydd Sul 26 - Ar gau
Dydd Llun 27 - 10am - 4pm
Dydd Mawrth 28 - 10am - 4pm
Dydd Mercher 29 - 10am - 4pm
Dydd Iau 30 - 10-4pm
Dydd Gwener 31 - 10am - 4pm

Dydd Sadwrn 1 Ionawr 2022 - Ar gau

Bydd oriau arferol yn ailgychwyn ddydd Sul 2 Ionawr.

Sicrhewch eich bod wedi archebu slot ar gyfer eich car neu fan yn yr GAGC ac wedi didoli'ch gwastraff a'ch ailgylchu cyn cyrraedd. Archebwch eich slot yma

Bydd cyfyngiadau ar y safle yn aros ac rydym yn parhau i atgoffa trigolion i gadw pellter cymdeithasol a gofyn am gymorth os yw'n hanfodol yn unig, oherwydd sefyllfa bresennol Covid. Oherwydd gofynion cadw pellter cymdeithasol mae hyn yn golygu ei bod yn debygol y bydd ciwiau'n cronni, ond mae diogelwch ein staff a'n hymwelwyr yn bwysig.

Mae didoli bagiau yn dal i fod ar waith ar y safle, felly atgoffwn trigolion i ddidoli eu heitemau  gwastraff a'u hailgylchu cyn eu hymweliad.

Os oes gan drigolion unrhyw wastraff mewn bagiau du y maent am gael gwared arno, gofynnir iddynt agor y bagiau a dangos i aelodau staff nad ydynt yn cynnwys unrhyw eitemau ailgylchu. Os gwnânt, bydd angen iddynt eu didoli ar y safle neu ddychwelyd adref i wneud hynny.

I ddarganfod mwy am y polisi didoli bagiau ewch i https://bit.ly/3mcpJGm

I ganfod yr hyn y gellir ei ailgylchu yn y GAGC ewch i https://bit.ly/33EsQ3y

Diwygiwyd Diwethaf: 25/04/2023 Nôl i’r Brig