Argyfwng gofal cenedlaethol yn taro Torfaen

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 17 Rhagfyr 2021

Heddiw, mae cyngor Torfaen yn ysgrifennu at bawb yn y fwrdeistref sy'n derbyn gwasanaethau gofal yn y cartref ac yn apeliodd am gymorth i helpu i llenwi bwlch yn y gofal sydd ei angen y mis yma. 

Mae’r cyngor yn comisiynu rhyw 8,500 o oriau o ofal yn y cartref i drigolion bob wythnos, ond yn ystod y cyfnod prysur yma mae angen 1,000 awr ychwanegol yr wythnos.

O ganlyniad i gyfraddau swyddi gwag uwch na’r cyfartaledd, absenoldeb salwch a hunanynysu o ganlyniad i Covid-19, ni ellir diwallu’r capasiti ychwanegol hwn. Bydd hyn yn arwain at newidiadau yn nhrefniadau gofal personol rhai trigolion a’r angen i rai pobl aros am gymorth.

Meddai Arweinydd Cyngor Torfaen, y Cynghorydd Anthony Hunt: ‘Allwn ni ddim cymryd mwy ar ein hysgwyddau. Mae yna argyfwng systemig cenedlaethol yn y maes gofal sydd wedi bod yn mudferwi ers blynyddoedd. Mae sefyllfa wael yn cael ei gwneud yn waeth gan y pandemig, sy’n cyflwyno heriau digynsail ac yn parhau i wthio pawb yn y sector iechyd a gofal cymdeithasol i’r pen.

‘Rhaid i mi ganmol ein staff gofal ni, darparwyr gofal lleol a’n tîm comisiynu sydd wedi treulio misoedd yn tynnu cwningod allan o het i gyflenwi pecynnau gofal, ond am y tro cyntaf y mis yma, nid yw’r ffigurau yn adio i fyny. Rydym yn cael ein hysbysu nad oes digon o ofalwyr i gyflenwi’r 1,000 o oriau ychwanegol sydd eu hangen gan drigolion, ac mae’n debygol na fyddant yn cael eu llenwi.’

Dywedodd Pennaeth Gwasanaethau Oedolion Torfaen, Gill Pratlett: ‘Mae darparwyr gofal lleol a chenedlaethol yn colli nifer fawr o staff oherwydd salwch a phobl yn gadael y proffesiwn gofal i fynd i swyddi eraill megis manwerthu a lletygarwch sy’n talu cyflogau uwch yn y cyfnod sy’n arwain at y Nadolig.

‘Mae pob opsiwn yn cael ei ystyried i lenwi’r bwlch hwn y mis yma ac i ddarparu mwy o sadrwydd yn y farchnad yn y tymor hir. Ar draws y system, mae pecynnau gofal yn cael eu hail-asesu ar gyfer yr hyn sy’n hanfodol, rotâu yn cael eu hailysgrifennu, a chleientiaid gyda’r anghenion mwyaf yn cael eu blaenoriaethu. Rydym hefyd yn weithgar yn recriwtio gofalwyr, ac yn ystyried rhai cymhellion byrdymor i adleoli staff o dimau eraill y cyngor i ail-hyfforddi yn gyflym i gyflawni dyletswyddau gofal sylfaenol.

‘Rydym wir angen trafodaeth blaen gyda’r llywodraeth a thrigolion ynglŷn â sut rydym yn gofalu am bobl yn y gymuned a rhaid i ni sicrhau bod pecynnau gofal o’r maint iawn i ddiwallu anghenion pobl.’

Meddai Aelod Gweithredol Torfaen ar gyfer Gwasanaethau Oedolion, y Cynghorydd David Daniels: ‘O ystyried y cyfnod hynod heriol hwn, bydd angen rhoi pwyslais ar sicrhau bod pob pecyn gofal unigol yn darparu’r union lefel o ofal sydd ei hangen gan ein trigolion. Wrth wneud hyn, gobeithiwn allu darparu mwy o gymorth i fwy i drigolion sydd angen gofal. 

‘Hoffwn ddiolch i’n trigolion, eu ffrindiau a’u teuluoedd am eu hymdrechion hynod hyd yma. Bydd ein staff yn gweithio’n galed i wneud yn siŵr bod pawb yn teimlo eu bod yn cael eu cefnogi, ond rydym yn gofyn i chi am eich dealltwriaeth a’ch help wrth i ni fynd trwy’r amgylchiadau anodd hyn. 

‘Rydym yn gweithio’n galed gyda phawb yn y system, gan gynnwys ysbytai lleol, i wneud ein gorau ar ran trigolion, a byddwn yn gwneud popeth a allwn i ddelio gyda’r heriau rydym yn eu wynebu yn y maes gofal cymdeithasol oedolion.’

Er mwyn lleihau’r ymyrraeth posibl i drefniadau gofal, gofynnir am yr help a’r cymorth canlynol.

  • Os yn cael eich rhyddhau o’r ysbyty, derbyniwch yr amserau galwadau gofal a gynigir i chi a’r oriau llai er mwyn i’r trefniadau rhyddhau fynd rhagddynt
  • Os bydd gofalwyr yn cyrraedd ar adegau gwahanol neu’n gofyn am newid amserau galw, deallwch os gwelwch yn dda bod gofalwyr dan bwysau anferth ar hyn o bryd
  • Os na all eich tîm gofal arferol ddarparu gofal, byddwch yn hyblyg a chefnogi’r newid mewn staff
  • Os gall aelodau eich teulu neu eich rhwydwaith cymorth gynorthwyo gyda gofal, gadewch i’r cyngor wybod a thrafodwch hyn gyda’r rhwydweithiau gofal os nad oes gofal ar gael yn y tymor byr.
  • Mae cyflenwadau offer sbâr i helpu gydag ymolchi, defnyddio’r toiled neu i helpu pobl i symud o gwmpas eu cartrefi yn brin. Os nad yw’r offer yn cael ei ddefnyddio mwyach, dychwelwch yr eitemau er mwyn gallu eu glanhau a’u dosbarthu i bobl eraill.
  • Os ydych yn adnabod unrhyw un sydd â diddordeb mewn dod yn ofalwyr neu weithwyr cymorth, cysylltwch â ni ar 01495 766371.
Diwygiwyd Diwethaf: 17/12/2021 Nôl i’r Brig