Gwastraff ac Ailgylchu - diweddariad

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 7 Rhagfyr 2021

Annwyl drigolion

Rwy'n gwybod bod llawer ohonoch wedi bod yn teimlo'n rhwystredig yn ddiweddar oherwydd cynnydd yn y casgliadau gwastraff ac ailgylchu a fethwyd.

Hoffwn roi sicrwydd ichi fod camau wedi'u cymryd i ddatrys materion a grëwyd yn bennaf oherwydd cerbydau sydd wedi gweld dyddiau gwell, a phrinder gyrwyr/casglwyr oherwydd covid a heriau recriwtio.

Nid yw'r farchnad swyddi a heriau covid yn unigryw i Dorfaen, ond yn ddiweddar gwnaethom gynnal ymarfer recriwtio llwyddiannus a byddwn yn falch o weld 12 aelod o staff newydd yn ymuno â ni cyn bo hir.

Yn y tymor byr byddwn hefyd yn defnyddio'r cerbydau gwastraff gardd a'r cerbydau tipio i atgyfnerthu’r casgliadau cardbord a bwyd. Pa bynnag gerbyd a ddefnyddir, bydd yr holl ddeunyddiau'n dal i gael eu hailgylchu.

Hoffwn hefyd gyfleu fy nghefnogaeth i'n gweithwyr rheng flaen unwaith eto,  a diolch iddynt gan fod hyn wedi gwneud gwaith anodd yn anoddach fyth i gyflawni'r rowndiau dyddiol.  

Rydw i wir yn diolch i drigolion am eich amynedd a'ch dealltwriaeth. 

Os oes gennych ddiddordeb i weithio i’r cyngor, mewn amrywiol rolau, ewch i Swyddi Gwag | Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen

Cofion cynnes

Y Cyng. Mandy Owen, Aelod Gweithredol dros yr Amgylchedd

Diwygiwyd Diwethaf: 07/12/2021 Nôl i’r Brig