Os ydych chi'n reidio e-sgwter sy'n eiddo preifat yn anghyfreithlon – STOPIWCH!

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 25 Awst 2021

Yr haf hwn, efallai y bydd rhai pobl yn ystyried prynu e-sgwter, sydd wedi dod yn olygfa fwyfwy cyffredin gan fod pobl yn dal i edrych ar ddewisiadau eraill yn lle cludiant cyhoeddus neu ffordd i ddefnyddio llai ar y car.

Er hynny, mae'n anghyfreithlon defnyddio e-sgwter preifat ar ffyrdd cyhoeddus, palmentydd neu lwybrau beicio. Hoffai Diogelwch Ffyrdd Cymru gynghori unrhyw un sy'n ystyried prynu neu ddefnyddio e-sgwter eu bod mewn perygl o gael dirwy o £300, chwe phwynt cosb ar eu trwydded yrru a gweld yr e-sgwter yn cael ei atafaelu.

Ar ben hynny, i unrhyw yrrwr neu feiciwr modur sydd wedi pasio’u prawf gyrru yn ystod y ddwy flynedd diwethaf, fe allai arwain at eu hanghymhwyso rhag gyrru a'r angen i ail-gymryd y prawf theori a’r prawf gyrru ymarferol.

Dywedodd Teresa Ciano, Cadeirydd Diogelwch Ffyrdd Cymru, "Mae treialon e-sgwteri i’w rhentu’n digwydd mewn rhai rhannau o Loegr, ond dim ond yn yr ardal leol sy'n cynnal y treial y dylai e-sgwteri gael eu defnyddio.

"Ar hyn o bryd yng Nghymru, yr unig le i reidio e-sgwter yn gyfreithlon yw tir preifat gyda chaniatâd y tirfeddiannwr – ym mhobman arall mae'n groes i'r gyfraith."

Efallai na fydd pobl yn sylweddoli eu bod yn effeithio ar neb drwy reidio e-sgwter yn anghyfreithlon, ond maen nhw’n gallu bod yn hynod frawychus i rywun sydd â cholled golwg neu golled clyw.

Ychwanegodd Teresa Ciano, "Rydyn ni’n gofyn i bobl ystyried sut bydden nhw’n teimlo pe baen nhw, neu aelod o'u teulu â nam ar eu golwg neu eu clyw, yn gwirioneddol ofni cael eu taro gan e-sgwter bob tro yr aen nhw allan."

"Rydym yn ymwybodol bod rhai pobl yn reidio e-sgwteri ar y palmant heb ystyried diogelwch pobl eraill. Mae hyn yn gwbl annerbyniol ac rydym yn ddiolchgar bod ein cydweithwyr yn yr heddlu yn cymryd camau cadarn yn erbyn yr unigolion hyn."

Dywedodd Andrea Gordon, Rheolwr Materion Allanol, Cŵn Tywys Cymru, "Rydyn ni’n bryderus iawn am y cynnydd yn y defnydd o e-sgwteri. Mae pobl sydd wedi colli eu golwg, sy’n methu eu clywed na'u gweld yn agosáu, mewn perygl arbennig.

"Dydyn ni ddim yn disgwyl dod o hyd i e-sgwteri ar y palmant, a gall methu o drwch blewyn â chael eich taro gan e-sgwter fod mor frawychus nes bod person sydd â cholled golwg yn stopio mynd allan yn annibynnol. Bydd e- sgwteri'n cael effaith ddramatig a di-droi'n-ôl ar amgylchedd y stryd. Fe ddylai’n palmentydd ni fod yn ddiogel i bawb."

Er bod yna groeso i leihau'r defnydd ar y car, yn enwedig ar gyfer siwrneiau lleol, gallai prynwyr e-sgwteri fod yn rhoi eu diogelwch eu hunain ac eraill mewn perygl yn ddiarwybod. Mae llawer o ddulliau teithio eco-gyfeillgar eraill, fel cerdded neu feicio, sy'n cael eu hybu gan Ddiogelwch Ffyrdd Cymru ac sy’n gyfreithlon.

Ar ôl gweithio’n galed i’w ennill, peidiwch â gwastraffu’ch arian ar brynu e-sgwter – efallai y bydd manwerthwyr yn hapus i werthu un i chi ond fe allai gael ei gipio oddi arnoch yr eiliad y ceisiwch ei ddefnyddio mewn man cyhoeddus.

 

Diwygiwyd Diwethaf: 25/08/2021 Nôl i’r Brig