Cronfa Adfywio Cymunedol y DU: Gwahoddiad i Gyflwyno Cynigion Prosiect

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 20 Ebrill 2021

Cyflwyniad
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen yn galw am geisiadau gan sefydliadau sy'n dymuno cyflwyno gweithgaredd fel rhan o Gronfa Adfywio Cymunedol y DU. 

Darllenwch Brosbectws Cronfa Adfywio Cymunedol y DU a Nodyn Technegol Cronfa Gymunedol y DU ar gyfer Ymgeiswyr a Chyflawnwyr Prosiect cyn dechrau gweithio ar gynnig. Maent ar gael yma.

Mae'r Prosbectws yn darparu gwybodaeth fanwl am amcanion y Gronfa, y mathau o brosiectau y mae'n bwriadu eu cefnogi a sut mae'n gweithredu, gan gynnwys y broses a'r meini prawf dethol a ddefnyddir i asesu cynigion.

Bydd cynigion llwyddiannus i Gronfa Adfywio Cymunedol y DU ar gyfer 2021/22 yn unig a rhaid i weithgareddau ddod i ben ym mis Mawrth 2022.

Mae Cronfa Adfywio Cymunedol y DU yn broses gystadleuol ac ni fydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen a Llywodraeth y DU yn cychwyn trafodaethau gyda chynigwyr.

Cefndir
Er mwyn helpu ardaloedd lleol i baratoi ar gyfer cyflwyno Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU, mae Llywodraeth y DU yn darparu cyllid yn 2021/22 trwy Gronfa Adfywio Cymunedol y DU. Mae gennym ddiddordeb mewn cynigion sy'n adeiladu ar fewnwelediad a gwybodaeth leol, a chynigion ar gyfer prosiectau sy'n cyd-fynd â chynlluniau strategol hirdymor ar gyfer twf lleol, yn targedu'r bobl fwyaf anghenus ac yn cefnogi adfywio cymunedol. Yn ogystal, dylai prosiectau ddangos sut y maent yn ategu at ddarpariaeth arall yn lleol a chenedlaethol. Ffocws y Gronfa hon yw cefnogi arloesedd a syniadau newydd yn y meysydd hyn, gan fuddsoddi mewn cynlluniau peilot sy'n tynnu ar fewnwelediadau lleol ac a fydd yn helpu lleoedd i baratoi ar gyfer cyflwyno Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU yn 2022.

Dynodwyd Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen yn awdurdod arweiniol gan Lywodraeth y DU. Fel awdurdod arweiniol, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen yn gyfrifol am:

 • gyhoeddi'r gwahoddiad hwn
 • derbyn cynigion
 • dewis y cynigion a anfonir at Lywodraeth y DU i'w hystyried
 • talu grantiau i brosiectau llwyddiannus a rheoli eu perfformiad

Gellir gweld manylion rôl awdurdodau arweiniol yn llawn ym Mhrosbectws Cronfa Adfywio Cymunedol y DU.

Pa fath o gynigion ydyn ni’n chwilio amdanynt?
Rhaid i brosiectau gyflawni gweithgaredd sy'n unol â Phrosbectws Cronfa Adfywio Cymunedol y DU ac alinio ag o leiaf un o'r blaenoriaethau buddsoddi hyn:

 • Buddsoddi mewn sgiliau
 • Buddsoddiad ar gyfer busnesau lleol
 • Buddsoddi mewn cymunedau a lleoedd
 • Cefnogi pobl i gael gwaith

Nid oes unrhyw ddyraniadau ariannol i'r blaenoriaethau hyn.

Mae Llywodraeth y DU yn rhagweld y bydd yn cefnogi ystod o brosiectau yn ôl thema a maint, ond anogir ymgeiswyr i sicrhau'r effaith a'r cyflawniad mwyaf posibl trwy brosiectau mwy (£500,000 +) lle bo hyn yn bosibl.

Gan fod 90% o'r cyllid sydd ar gael trwy Gronfa Adfywio Cymunedol y DU yn gyllid refeniw  sydd ar gael yn 2021/22 yn unig, dylai prosiectau fod yn seiliedig ar refeniw yn bennaf, neu'n gyfan gwbl. Ni chefnogir prosiectau sy'n canolbwyntio'n bennaf ar adeiladu neu waith adnewyddu helaeth ar adeiladau, na phrynu tir neu brynu darnau mawr o offer.

Blaenoriaethau Lleol
Wrth ddewis y cynigion i'w hanfon at Lywodraeth y DU i'w hystyried, bydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen yn blaenoriaethu'r cynigion sydd â'r potensial mwyaf i'w cyflawni yn ôl ein Blaenoriaethau Twf Lleol:

• Bydd economi lwyddiannus yn Nhorfaen yn dangos cynnydd parhaus mewn allbwn economaidd

• Bydd economi lwyddiannus yn Nhorfaen yn gweld busnesau yn Nhorfaen yn cymryd rhan weithredol mewn cadwyni cyflenwi sector o flaenoriaeth ranbarthol

• Bydd economi lwyddiannus yn Nhorfaen yn creu cyfleoedd gwaith medrus iawn i drigolion lleol

• Bydd economi lwyddiannus yn Nhorfaen yn annog arloesi busnes mewn blaenoriaethau cyhoeddus fel newid yn yr hinsawdd, gofal iechyd a chynhyrchiant gweithgynhyrchu

• Bydd economi lwyddiannus yn Nhorfaen yn parhau i greu a chynnal cyflogaeth ddiogel i'n trigolion

• Bydd economi lwyddiannus yn Nhorfaen yn gynhwysol yn gymdeithasol gan gefnogi grwpiau bregus i fyd gwaith

• Bydd economi lwyddiannus yn Nhorfaen yn creu lleoedd gwydn sy'n denu ac yn angori cwmnïau lleol

•  Bydd economi lwyddiannus yn Nhorfaen yn cydnabod rôl cyngor ac arweiniad ar les wrth annog cynhwysiant cymdeithasol

Bydd hefyd angen ystyried alinio ag Amcanion y Cynllun Llesiant a Blaenoriaethau’r Cynllun Adfer Corfforaethol:

Amcanion y Cynllun Llesiant

• Datblygu ymatebion lliniaru ac addasu i effeithiau newid yn yr hinsawdd

• Rhoi'r dechrau gorau posibl mewn bywyd i blant a phobl ifanc

• Mynd i'r afael â phatrymau tlodi rhwng cenedlaethau a datblygu gwytnwch economaidd

• Gwella sgiliau lleol trwy gynllunio'r gweithlu, hyfforddi, prentisiaethau a chyfleoedd gwirfoddoli

Blaenoriaethau’r Cynllun Adfer Corfforaethol

• Annog pob person ifanc i gymryd rhan mewn addysg neu hyfforddiant ôl-16

• Cefnogi pobl i fod yn barod i ddelio â'r heriau economaidd ac ariannol sy'n eu hwynebu

• Cefnogi pobl sy'n colli, neu mewn perygl o golli swydd, o ganlyniad i COVID-19, trwy gynyddu eu sgiliau, eu cymwysterau a'u cyflogadwyedd, sicrhau prentisiaeth, swydd neu i gychwyn busnes

• Cefnogi sefydlu a llwyddiant busnesau bach

• Hyrwyddo ac annog adfywio yng nghanol trefi trwy gefnogi gweithgaredd newydd ac amrywiol

Rhaid i ymgeiswyr ystyried Deddf Iaith Gymraeg 1993 a Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011. Rhaid dangos hyn yn 2f Ystyried Cydraddoldeb yn y ffurflen gais. A fyddech cystal â chyfeirio at Ganllawiau Gofynion Iaith Gymraeg CBS Torfaen Cronfa Adfywio Cymunedol y DU a Hysbysiad Cydymffurfio CBS Torfaen*.

* I gael copïau, cysylltwch â'r Tîm Polisi Ewropeaidd a Chyllid Allanol ar europexternalfunding@torfaen.gov.uk  

Cwmpas Daearyddol - dylai prosiectau fod o fudd i Gyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen

Sut yr asesir Cynigion
Fel awdurdod arweiniol bydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen yn asesu'r holl gynigion a gyflwynir.

Bydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen yn rheoli'r asesiad o'r holl gynigion trwy banel annibynnol sy'n cynnwys croestoriad o gynrychiolwyr o'r trydydd sector, y sector cyhoeddus a'r sector preifat i sicrhau proses dryloyw ac agored.

Bydd cynigion yn cael eu hasesu yn ôl:

 • y meini prawf porth a nodir ym Mhrosbectws Cronfa Adfywio Cymunedol y DU - bydd cynigion sy'n methu cwrdd â'r meini prawf hyn yn anghymwys a byddant yn cael eu gwrthod
 • i ba raddau y maent yn cwrdd ag amcanion Cronfa Adfywio Cymunedol y DU
 • i ba raddau y byddai cynigion yn cefnogi blaenoriaethau o ran twf a chyflogaeth leol.

Yn dilyn asesiad, bydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen yn cyflwyno'r cynigion cymwys hynny sy'n cwrdd â Chronfa Adfywio Cymunedol y DU a blaenoriaethau twf lleol Torfaen mewn ffordd gadarn, i Lywodraeth y DU i'w hystyried, hyd at uchafswm o £3m y lle (Mae’r ffigwr hwn yn cynnwys hyd at 3% o ffioedd rheoli a neilltuwyd i ariannu rhwymedigaethau’r Awdurdod Arweiniol).

Bydd Llywodraeth y DU yn asesu pob cynnig a gyflwynir gan awdurdodau arweiniol yn erbyn y meini prawf a nodir ym Mhrosbectws Cronfa Adfywio Cymunedol y DU.

Bydd Llywodraeth y DU yn cyhoeddi canlyniad y broses asesu o ddiwedd mis Gorffennaf 2021 ymlaen.

Dylai ymgeiswyr nodi mai o'r pwynt cymeradwyo ymlaen yn unig y gellir ysgwyddo costau Cronfa Adfywio Cymunedol y DU. Ni thelir costau ôl-weithredol.

Bydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen yn llunio cytundeb cyllido gyda chynigwyr llwyddiannus.

Cyflwyno Cynnig
Rhaid cyflwyno cynigion gan ddefnyddio Ffurflen Gais Cronfa Adfywio Cymunedol y DU, sydd ar gael yma. Ni dderbynnir unrhyw gynigion sy’n cael eu cyflwyno mewn unrhyw fformat arall. 

Rhaid cyflwyno cynigion i Gyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen drwy ddefnyddio’r cyfeiriad e-bost hwn: europexternalfunding@torfaen.gov.uk  

Rhaid cyflwyno cynigion erbyn 5pm ar 7 Mai 2021

I gael gwybodaeth bellach / copïau o ddogfennau, cysylltwch â'r Tîm Polisi Ewropeaidd a Chyllid Allanol ar europexternalfunding@torfaen.gov.uk 

I gael gwybodaeth am ddata y byddwn yn ei chasglu fel rhan o'r broses hon ewch i Hysbysiadau Preifatrwydd
Diwygiwyd Diwethaf: 20/04/2021 Nôl i’r Brig