Y Camau nesaf ar gyfer ariannu ar ôl yr UE

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 12 Ebrill 2021

Ar 3 Mawrth, cyhoeddodd Llywodraeth y DU fanylion pellach ynglŷn â sut y bydd cronfeydd yn lle cronfeydd yr UE ar gael trwy’r Gronfa Ffyniant Gyffredin.

Gydag enw newydd y Gronfa Adfywio Cymunedol (CAC) ar gyfer blwyddyn beilot 2021-22, bydd y gronfa’n darparu £220m ledled y DU er mwyn arbrofi gyda dulliau tuag at y Gronfa Ffyniant Gyffredin yn y tymor hir.

Mae prosbectws y CAC yn nodi bydd 90 y cant o’r arian yn refeniw ac yn cefnogi ceisiadau o hyd at £3m. Bydd y gronfa’n canolbwyntio ar sgiliau, busnesau lleol, cymunedau a lle, a chyflogaeth, a bydd yn cael ei rhedeg ar sail gystadleuol.

Mae Llywodraeth y DU’n disgwyl cefnogi amrywiaeth o brosiectau yn ôl thema a maint, ond anogir ymgeiswyr i wneud y mwyaf o effaith a cyflenwadwyedd trwy brosiectau mwy (£500,000+) ble bynnag bo hyn yn bosibl.

Mae Llywodraeth y DU wedi nodi 100 o fannau blaenoriaeth ar gyfer y CAC a bydd y gronfa’n cael ei arwain gan awdurdodau y mae disgwyl iddyn nhw gyflwyno rhestrau byr o brosiectau i Lywodraeth y DU cyn hanner dydd ar 18 Mehefin.  Bydd ceisiadau’n cael eu hasesu wedyn gan Weinidogaeth Tai, Cymunedau a Llywodraeth Leol Llywodraeth y DU, gyda chyhoeddiadau am geisiadau llwyddiannus yn cael eu gwneud tua diwedd Gorffennaf. Rhaid cwblhau pob prosiect erbyn 31 Mawrth 2022.

Dylai sefydliadau sydd â diddordeb mewn gwneud cais fynd at dudalennau Cronfa Adfywio Cymunedol Llywodraeth y DU ar y we yn - https://www.gov.uk/government/publications/uk-community-renewal-fund-prospectus

Gall unrhyw sefydliad cyfreithiol wneud cais am arian – awdurdodau lleol, sefydliadau sector cyhoeddus, sefydliadau addysg uwch a phellach, cwmnïau sector preifat ac elusennau cofrestredig.

Mae Cronfa Adfywio Cymunedol y DU yn broses gystadleuol ac ni fydd Awdurdodau Arweiniol (Cyngor bwrdeistref Sirol Torfaen) a Llywodraeth y DU yn mynd i drafodaeth gydag ymgeiswyr.

Bydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen yn gwahodd ceisiadau grant CAC y DU ar 20fed Ebrill 2021 gyda dyddiad cau ar gyfer cyflwyno am 5pm ar 7fed Mai 2021.

 

Diwygiwyd Diwethaf: 12/04/2021 Nôl i’r Brig