Bydd £50,000 gan y Loteri Fawr a Llywodraeth Cymru yn helpu darpariaeth peillwyr yn Nhorfaen a Blaenau Gwent

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 8 Medi 2020

Ymylon ffyrdd yn Nhorfaen a Blaenau Gwent i elwa o Gronfa Treftadaeth y Loteri Fawr a Llywodraeth Cymru.

Bydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen yn defnyddio’r arian i brynu lladdwr gwair ‘torri a chasglu’ newydd, a fydd yn cael ei ddefnyddio yn Nhorfaen a Blaenau Gwent i newid y ffordd mae tir glaswelltog yn cael ei reoli ar ochrau ffyrdd er mwyn darparu’n well ar gyfer gwenyn, gloÿnnod byw, adar a bywyd gwyllt lleol a’u diogelu.

Mae’r prosiect gyda’r cynlluniau cyntaf i gael eu cefnogi gan y rhaglen grant newydd, Lleoedd Lleol ar gyfer Natur, sy’n ceisio annog a chefnogi prosiectau cymunedol i adfer a gwella’r amgylchedd naturiol ar ein stepen drws.

Dywedodd y Cynghorydd Mandy Owen, aelod gweithredol Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen dros yr amgylchedd: “Bydd defnyddio’r cyfarpar newydd yn golygu gall y cyngor gadw ymrwymiadau a gafodd eu gwneud eleni ble nodwyd mwy o ymylon ffordd i gael eu rheoli mewn ffordd wahanol, a bydd trigolion yn parhau i weld blodau gwyllt yn cymryd lle ymylon mwy ffurfiol, taclus y gwanwyn nesaf.

“Bydd y math arbennig yma o dorrwr yn cyflwyno gwedd newydd i ymylon ein ffyrdd, gwrychoedd a chylchfannau y flwyddyn nesaf gan y bydd rhagor o flodau gwyllt yn gallu tyfu. Mae blodau gwyllt yn rhoi amgylchedd perffaith i beillwyr a bywyd gwyllt arall ffynnu, sy’n newyddion da i bawb.  Gwelsom rhai o’r buddion yma yn gynharach eleni, yn ystod y cyfnod clo ac ymgyrch Facebook a lansiwyd gan bobl leol a oedd am leihau torri gwair fel y gall blodau gwyllt ffynnu.

“Mae edrych ar ôl gwenyn a phryfed eraill mor bwysig i iechyd y blaned gan fod ein hecosystemau a chnydau’n dibynnu arnyn nhw, ond mae’n hysbys fod gwenyn o dan fygythiad oherwydd colli eu cynefinoedd naturiol.

“Mae’r grant yma gan y Loteri Fawr yn golygu ein bod ni fel cyngor yn gallu chwarae rhan wrth wneud yn siŵr fod gwenyn a phryfed eraill a bywyd gwyllt yn cael croeso yma, gydag ymylon ffyrdd mwy lliwgar a hardd yn mynd law yn llaw.”

Bydd Cronfa Cyfalaf Lleoedd Lleol ar gyfer Natur yn mynd tan fis Mawrth 2021, ac mae’n dal i dderbyn ceisiadau tan fis Hydref. Bydd grantiau’n amrywio rhwng £3,000 a £100,000, gyda chyfanswm o £2.3 miliwn yn y gronfa . Mae’r Gronfa’n cynnwys £2.1 miliwn o Lywodraeth Cymru a £345k gan Gronfa Treftadaeth y Loteri Fawr.

Dywedodd Andrew White, Cyfarwyddwr Cronfa Treftadaeth y Loteri Fawr yng Nghymru: “Rydym yn hynod o falch o fod yn cefnogi’r prosiect anhygoel yma i Dorfaen a Blaenau Gwent, a fydd yn helpu i adfywio a gwella mannau yn yr awyr agored yn ogystal â chreu rhai newydd sbon.

“Mae’r amgylchedd naturiol yn un o’n hasedau gorau ac yn rhan o’n treftadaeth, ond mae e o dan fygythiad. Bydd yr arian yma gan Lywodraeth Cymru a’r Loteri yn gweithio’n galed i sicrhau bod ein treftadaeth naturiol yn cael ei gwarchod. Bydd yn helpu pobl i ailgysylltu â’r byd naturiol ar eu stepen drws yn ogystal â gwarchod yr amgylchedd hwnnw am flynyddoedd i ddod.

“Mae Cronfa Treftadaeth y Loteri wedi nodi natur a thirweddau fel blaenoriaeth yn ein Fframwaith Ariannu Strategol, gan ein bod ni’n credu bod edrych ar ôl natur a helpu pobl i ddeall pwysigrwydd hyn yn bwysicach nag erioed.

“Gyda COVID-19, mae pobl yn sylweddoli yn fwy nag erioed gwerth mannau awyr agored dymunol i ymlacio, i’w mwynhau ac i ymarfer corff ynddyn nhw, ac mae nifer wedi cael cyfle i werthfawrogi pwysigrwydd amgylchedd naturiol Cymru i’n lles.

“Rwy’n edrych ymlaen at gael rhagor o geisiadau ar gyfer cynllun Lleoedd Lleol ar gyfer Natur o nawr tan y dyddiad cau fis Hydref, ac at gefnogi nifer o brosiectau newydd yn y frwydr yn erbyn newid yn yr hinsawdd.”

Dywedodd Lesley Griffiths, Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig: “Rydym wedi gweld mwy o werthfawrogiad o natur yn ystod y pandemig a’r ffordd y mae’n sail i’n hiechyd, economi a’n lles ehangach.

“Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i atal a gwyrdroi’r dirywiad mewn natur a gwneud yn siŵr fod pawb yng Nghymru’n gallu mwynhau natur o’u stepen drws, ac mae cynllun Lleoedd Lleol ar gyfer Natur yn adlewyrchu penderfyniad sefydliadau cymunedau yng Nghymru i wneud mwy dros natur, hyd yn oed yn yr amserau anodd yma.

“Bydd creu gofod newydd i natur trwy’r cynllun yma yn cynnig cyfleoedd i gymunedau ddod ynghyd, i gael eu hysbrydoli a chyflymu’r newidiadau trawsnewidiol y mae eu hangen yn ein heconomi a’n cymdeithas i ymateb i’r argyfwng hinsawdd ac atal a gwyrdroi’r dirywiad mewn bioamrywiaeth.”

Am ymholiadau am Gronfa Cyfalaf Lleoedd Lleol ar gyfer Natur a manylion ar sut i wneud cais, cysylltwch â natur@heritagefund.org.uk  neu ewch i https://www.heritagefund.org.uk/cy/publications/canllawiau-lleoedd-lleol-ar-gyfer-natur .

Diwygiwyd Diwethaf: 08/09/2020 Nôl i’r Brig