Hybiau Gofal Plant yn llwyddiant mawr yn ystod Cyfnod Clo

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 9 Medi 2020
Untitled design (39)

Dros yr haf, daeth Gwasanaethau Chwarae, Ieuenctid a Datblygu Chwaraeon Torfaen ynghyd i gynnig darpariaeth gofal plant hwyliog a dymunol i blant gweithwyr allweddol a’r mwyaf bregus.

Rhoddodd y Cyngor saith hyb gofal plant mewn ysgolion i gefnogi plant gweithwyr allweddol a’r mwyaf bregus, gan roi cyfystyr â 3306 diwrnod o gefnogaeth.

Addasodd staff i ffyrdd newydd a heriol o weithio yn unol â’r canllawiau Covid-19 gan sicrhau fod lles a diogelwch y plant yn flaenaf ar bob adeg.

Cafodd plant gyfle i gymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau pob dydd mewn hybiau gan gynnwys y filltir ddyddiol, gemau tîm, cerddoriaeth, celf a chrefft a rhagor.

Cyn gwyliau’r haf gweithiodd yr un timau hefyd gydag athrawon a thimau arlwyo a glanhau Torfaen i gynnig cefnogaeth ddyddiol i blant gweithwyr allweddol mewn mannau penodol mewn ysgolion cynradd ac uwchradd. 

Ers ffurfio’r hybiau gofal plant mae’r gwasanaethau wedi derbyn llwyth o negeseuon gan rieni a gofalwyr yn diolch iddyn nhw am y brwdfrydedd a’r gofal a ddangoswyd yn y gefnogaeth i’w plant yn ystod yr adeg anodd yma.  Roedd y rhain yn cynnwys:

‘Mae’r gwasanaeth hwn wedi bod yn wych i fi fel gweithwyr allweddol hunangyflogedig.  Mae e wedi fy ngalluogi i weithio gan wybod fod fy mechgyn yn cael eu gwarchod ac yn cael hwyl’ Emma Jeffries – Rhiant yn Hyb Llantarnam

 

‘Mae’r bobl yma wedi fy achub yn llythrennol, ynghyd â fy swydd a fy iechyd meddwl ac wedi rhoi amser dymunol, cyffrous, cyfeillgar a phroffesiynol i fy mab.’

Emma Littlejohn – Rhiant yn Hyb Stryd Siôr

 

‘Er yr amserau cythryblus, mae fy mhlant wedi cael haf wrth eu bodd gyda chi ac maen nhw am i’r hyb barhau pob haf.  Maen nhw wedi teimlo’n ddiogel, roedden nhw bob amser yn dod adref gyda storïau ac maen nhw wedi magu cymaint o hyder a chael ffrindiau newydd.’ Shel Ley - Rhiant yn Hyb Y Dafarn Newydd

Dywedodd yr Aelod Gweithredol dros Blant, Teuluoedd a Chymunedau, y Cynghorydd Fiona Cross, “Rydym yn falch iawn ein bod wedi gallu cefnogi’r plant mwyaf bregus a phlant gweithwyr allweddol yn Nhorfaen wrth iddyn nhw fynychu hybiau gofal plant yn ystod y misoedd diwethaf, a oedd i bob pwrpas yn helpu nifer o rieni a gofalwyr i barhau i weithio.

Trwy weithio ar y cyd, mae ein timau chwarae, chwaraeon ac ieuenctid wedi gallu cynnig gweithgareddau hwyliog tra’n dilyn y rheolau a’r cyfarwyddyd ar gadw pellter cymdeithasol ar yr un pryd. 

Mae’r staff i gyd sydd wedi bod ynghlwm wrth y ddarpariaeth gofal plant dros yr haf a’r hybiau gofal plant yn ystod y pandemig wedi mynd yr ail filltir. Mae’r gwasanaethau i gyd wedi gweithio mor dda gyda’i gilydd trwy gydol yr amser heriol yma ac wedi rhoi lle hwyliog a diogel i blant chwarae” 

Diwygiwyd Diwethaf: 24/09/2020 Nôl i’r Brig