Cyngor Torfaen yn lansio ymgyrch newydd i gefnogi cyflogaeth yn y fwrdeistref

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 23 Hydref 2020
Secure your Future (1)

Gan weithio'n agos gydag asiantaethau sy'n bartneriaid, mae gan Gyngor Torfaen rôl bwysig i'w chwarae yn ystod yr wythnosau a'r misoedd nesaf i gefnogi trigolion y mae effaith Coronafirws wedi effeithio ar eu sefyllfa gwaith.

Gyda Chynllun Cadw Swyddi’r Llywodraeth yn dod i ben ar 31 Hydref 2020, yr wythnos hon mae Cyngor Torfaen wedi lansio ymgyrch newydd #TorfaenYnYGwaith i helpu trigolion y mae eu gwaith wedi newid oherwydd y pandemig parhaus.

Mae'r ymgyrch yn ceisio codi ymwybyddiaeth  ynghylch y gwahanol fathau o becynnau gwaith, cymorth ariannol a hyfforddiant sydd ar waith.

Trwy dorri trwy'r dryswch ynghylch sgiliau, swyddi a hyfforddiant, a chysylltu pobl â'r gwasanaethau cywir mewn amser cyflym iawn, bydd prosiectau cyflogaeth a sgiliau sefydledig y Cyngor yn dod yn bwynt cyswllt cyntaf i lawer o drigolion y mae coronafirws wedi effeithio ar eu sefyllfa gwaith, neu ar fin newid.

Dywedodd y Cynghorydd Joanne Gauden, Aelod Gweithredol dros yr Economi, Sgiliau ac Adfywio: 'Yn ystod yr amseroedd digynsail hyn, mae'n bwysicach nag erioed ein bod yn cydweithredu â'n partneriaid i gynllunio a gweithredu gwasanaeth cyflogaeth cydgysylltiedig sy'n cefnogi ein trigolion.

Mae gennym gyfle go iawn nawr i gydweithio, ac rwy’n hyderus y gallwn ymateb yn gadarnhaol i’r heriau sydd o’n blaenau a gwneud gwahaniaeth go iawn.'

Dywedodd y Cynghorydd Fiona Cross, Aelod Gweithredol dros Blant, Teuluoedd a Chymunedau: 'Gydag ansicrwydd parhaus ynghylch y farchnad lafur leol, yn enwedig cyn y Nadolig, rydym yn ymwybodol y bydd llawer o drigolion yn wynebu dyfodol ansicr.

Mae timau Cyflogaeth a Sgiliau'r Cyngor yn brofiadol iawn ac yn gallu darparu cyfleoedd mentora, hyfforddiant am ddim a chymorth ar gyfer gofal plant a theithio. Maent ar gael nawr ac eisiau helpu cymaint o drigolion â phosibl sydd wedi colli eu swyddi, neu sydd mewn perygl o gael eu diswyddo, i ddod o hyd i waith.

Mae gennym becynnau cymorth cyflogaeth effeithiol ar gael a byddwn yn annog ein trigolion i ddefnyddio hyn yn ystod yr amseroedd heriol hyn.'

Gallwch ddilyn yr ymgyrch ar-lein trwy dudalennau Facebook, Twitter ac Instagram Cyngor Torfaen. 

Os oes angen cefnogaeth arnoch, ffoniwch 01633 647743 neu llenwch ein ffurflen Cymorth cyflogadwyedd i gychwyn galwad yn ôl
Diwygiwyd Diwethaf: 23/10/2020 Nôl i’r Brig