Cyflwyno Hysbysiadau Gwella Mangre i dri busnes arall yn Nhorfaen am dorri Rheoliadau Coronafirws

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 16 Hydref 2020

Clwb a Sefydliad Band Gweithwyr Cwmbrân, The Terrace Inn, Cwmbrân, a The Teazer, Y Dafarn Newydd, yw’r busnesau diweddaraf i gael Hysbysiadau Gwella Mangre am dorri Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafirws) (Cymru) 2020.

Mae Swyddogion Diogelu'r Cyhoedd y cyngor wedi ymweld â’r sefydliadau ar sawl achlysur i rhoi cyngor ac asesu pa mor effeithiol yw eu mesurau rheoli, ac mae Heddlu Gwent wedi cynnal hapalwadau.  

Fodd bynnag, er gwaethaf ymdrechion swyddogion i weithio gyda’r dalwyr trwyddedau i’w cynorthwyo i sicrhau eu bod yn cydymffurfio, gan gynnwys darparu posteri, a chyfeirio at becynnau cymorth ac arweiniad, maent wedi methu â gweithredu rheolaethau'n ddigonol. Yn benodol, nid ydynt wedi cymryd camau priodol i atal aelodau o wahanol aelwydydd rhag eistedd gyda’i gilydd ac nid ydynt wedi bod yn casglu gwybodaeth gyswllt gan gwsmeriaid.

Dywedodd y Cynghorydd Mandy Owen, aelod gweithredol dros yr amgylchedd “Mae anwybyddu’r Rheoliadau Coronafirws yn beryglus, ac mae’n drist clywed nad yw rhai pobl dal i fod yn cymryd y risg i iechyd mor ddifrifol ag y dylent. 

“Mae gwasanaeth Diogelu'r Cyhoedd y cyngor wedi bod yn gweithio’n agos gyda busnesau, gan rhoi cyngor a chymorth i’w helpu i reoli’r risgiau sy’n gysylltiedig â Coronafirws. Er bod mwyafrif y busnesau wedi bod yn dilyn y rheolau, mae lleiafrif bach wedi diystyru’r gyfraith, gan roi eu cwsmeriaid a'u staff mewn perygl. Gobeithiwn y bydd hyn yn ein hatgoffa i fusnesau eraill y bydd y rhai sy'n torri'r rheolau yn fwriadol yn wynebu canlyniadau.

“Mae'r berthynas waith agos rhwng swyddogion y cyngor a Heddlu Gwent wedi eu galluogi i gymryd y fath gamau prydlon a phendant er budd diogelwch y cyhoedd. Hoffem ddiolch iddynt am eu cefnogaeth yn yr achos hwn.”

Diwygiwyd Diwethaf: 16/10/2020 Nôl i’r Brig