Tîm Safonau Masnach y Cyngor yn rhybuddio'r cyhoedd am sgâm etifeddiaeth newydd

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 19 Hydref 2020

Mae tîm Safonau Masnach CBS Torfaen yn cynghori’r cyhoedd i fod yn wyliadwrus o sgam newydd. Mae'r tîm wedi cael gwybod am ymdrechion a wnaed i dwyllo pobl bregus trwy honni y gallent gael  help i dderbyn etifeddiaeth gwerth miliynau o bunnoedd.

Mae nifer o drigolion Torfaen wedi derbyn llythyrau yn nodi mai nhw yw unig fuddiolwr ystâd gwerth miliynau o bunnoedd ar ôl i 'berthynas' farw'n drasig yn Tsieina. Mae rhai o'r llythyrau a ddarperir i'r tîm yn honni bod naill ai perthynas wedi marw o Coronafirws neu y bu anawsterau wrth gysylltu â nhw oherwydd y pandemig Coronafirws.

Mae'r llythyr yn cynnig cymorth i'r derbynnydd yn gyfnewid am gyfran o elw'r ystâd ac mae'n nodi e-bost personol iddynt wneud y cyswllt cyntaf. Ei nod yw denu pobl sy'n fregus i rannu eu manylion banc a gwybodaeth bersonol arall.

Gallai fod achlysuron pan fydd trigolion bregus yn cael eu twyllo gan y sgam hwn, ac am y rheswm hwn rydym yn cyhoeddi rhybudd cyffredinol i godi ymwybyddiaeth.

Dywedodd y Cynghorydd, Mandy Owen, aelod gweithredol dros yr amgylchedd: “Yn anffodus, yn ystod yr amseroedd ansicr hyn mae pobl ddiegwyddor yn targedu’r rhai sy’n fregus.

“Os ydych chi, neu unrhyw un rydych chi'n ei adnabod wedi derbyn llythyr fel y'i disgrifiwyd neu'n dod i wybod am sgamiau eraill, rydym yn eich annog i gysylltu â'n tîm Safonau Masnach trwy anfon e-bost atynt ar Trading.standards@torfaen.gov.uk  neu drwy ffonio 01495 762200. Peidiwch, da chi, ymateb i’r llythyr hwn dan unrhyw amgylchiadau.

“Mae'r pandemig yn gyffredinol yn achosi ansicrwydd a straen ymhlith y boblogaeth, ac yn ychwanegol at hyn nid ydym am i'n trigolion fod yn agored i'r fath sgam.

 

 

 

Diwygiwyd Diwethaf: 03/12/2020 Nôl i’r Brig